1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 6. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 28. 6. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

 

Hosté:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Ján Benetin, CSc., prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.


I. Zahájení

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 31. 5. 2016 bez připomínek.

 

V úvodu proděkan fakulty informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., emeritního přednosty Anatomického ústavu 1. LF UK, a doc. MUDr. Jaroslava Hrby, CSc., bývalého pracovníka III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Revmatologického ústavu. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. a prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

III. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Jiřího Klempíře, Ph.D., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, a Anatomického ústavu 1. LF UK, pro obor neurologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady člen habilitační komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Huntingtonova nemoc: klinické, morfologické a genetické vztahy“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., a prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné prof. MUDr. Kláry Látalové, Ph.D., seznámil přítomné člen komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. a prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., uvedl, že v přednášce uchazeče jej zaujaly uvážlivé formulace uchazeče. Byl velmi spokojen s velmi kvalitní obrazovou částí prezentace. Dále hodnotitel vyzdvihl strukturu přednášky i způsob formulace uchazeče pokud jde o jednotlivé aspekty nemoci. Nejvíce hodnotitele zaujalo, že ze záznamu fonetického projevu pacienta, lze vyhodnotit postup onemocnění. Závěrem prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., uvedl, že i následující diskuse naprosto jasně potvrdila kompetentnost uchazeče a doporučil členům VR kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení III/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 39 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný, jeden člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jiřího Klempíře, Ph.D., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN a Anatomického ústavu 1. LF UK, pro obor neurologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Jitky Fricové, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, pro obor anesteziologie a resuscitace

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Přednáška uchazečky měla název „Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), neinvazivní neuromodulační metoda v léčbě orofaciální bolesti“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. a současně položil uchazečce dotazy. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc. a prof. MUDr. Petra Kaňovského, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. a současně jménem prof. Rektora položil uchazečce dotazy. Uchazečka odpověděla na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Jana Veverky, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc. a prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazečky doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. Hodnotitelka přednášky prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. uvedla, že vědecká rada vyslechla velice zajímavou přednášku, která ale byla velice stručná. Ze stanovených 15 minut uchazečka využila pouze 9 minut. Ale o to bohatší byla následující diskuse, ve které se posluchači dozvěděli to, co jim případně nebylo sděleno v rámci přednášky uchazečky. Práce uchazečky je nesmírně záslužná, hodnotitelka by v přednášce ocenila, kdyby uchazečka uvedla i klasifikaci pacientů, u kterých byla účinnost aplikované metody vyšší, u kterých nižší, kteří nebyli respondenty apod., a posluchači, tak mohli mít z přednášky ucelenější dojem. Závěrem hodnotitelka prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. konstatovala, že jde o práci nesmírně záslužnou, která si zaslouží ocenění, a přednášku doručuje hodnotit kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení III/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 39 přítomných členů vědecké rady 20 členů kladný hlas, 7 hlasů záporných, 11 hlasů neplatných, 1 člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze ve smyslu § 72 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, habilitační řízení MUDr. Jitky Fricové, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, pro obor anesteziologie a resuscitace zastavuje.


IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Dřevínka, Ph.D. z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol a Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, pro obor lékařská mikrobiologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně hodnotící komise prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Význam molekulárně genetických metod v mikrobiologii na příkladu infekcí u pacientů s cystickou fibrózou“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. a prof. MUDr. Antonína Sosny, DrSc. Hodnotitel přednášky RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. uvedl, že jeho úloha je velmi jednoduchá, neboť již v diskusi zaznělo, jak je práce uchazeče skvělá, a jeho názor je totožný. Po formální stránce uchazeč dodržel stanovený čas, obrazová část přednášky byla vynikající. Hodnotitel uvedl, že přednáška byla srozumitelná i pro posluchače laika v oboru mikrobiologie. Ve srovnání přednášky uchazeče s jinými inauguračními přednáškami uchazečů o jmenování profesorem by tuto přednášku umístil velmi vysoko. Drobnou kritickou připomínku měl hodnotitel k absenci práce uchazeče s ukazovátkem. Závěrem RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. doporučil členům VR kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/4: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 39 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Dřevínka, Ph.D., z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol a Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, pro obor lékařská mikrobiologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Návrh na jmenování člena zkušebních komisí SZZk

S předkládanými návrhem jmenovat nového člena zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

MUDr. František Novák, Ph.D.

bakalářské studium oboru Všeobecná sestra

Usnesení V/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nového člena komisí pro stání závěrečné zkoušky pro předměty bakalářského studijního programu, obor Všeobecná sestra, dle předloženého materiálu.

VI. Návrh na složení habilitační komise

S předkládanými návrhy na složení habilitační komise seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

Pracoviště: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Obor: lékařská biofyzika

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, DrSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

 

Ing. Zbyněk Otčenášek, Ph.D.

Hudební a taneční fakulta AMU

 

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

ČVUT

 

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Ústav lékařské biofyziky LF UP

 

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise Ing. Daniela Šuty, Ph.D.

 

VII. Různé

  • Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady s harmonogramem termínů pro zasedání Vědecké rady 1. LF UK v akademickém roce 2016/2017

 

Harmonogram termínů jednání
VR 1. LF UK
pro ak. rok 2016/2017

25. 10. 2016

29. 11. 2016

13. 12. 2016

31. 1. 2017

28. 2. 2017

28. 3. 2017

25. 4. 2017

30. 5. 2017

27. 6. 2017

19. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné členy vědecké rady o žádosti 10 členů oborové rady Farmakologie a toxikologie o projednání jejich odstoupení z funkce člena této oborové rady. V této souvislosti uvedla, že děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. pověřil prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D. sestavením návrhu nového složení oborové rady Farmakologie a toxikologie, který bude předložen k projednání vědecké radě na zasedání dne 20. 9. 2016.

 

V diskusi vystoupil: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 20. 9. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval ještě všem přítomným členům VR i a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1635 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 7. 7. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat