1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 28. 4. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Hosté:

doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc., prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., doc. Zdeněk Vilikus, CSc., prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. David Sedmera DSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Josefa Bendla, CSc., emeritního přednosty II. gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

 

II. Jubilea

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. – emeritní přednostka a profesorka Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1963 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství v Praze. V roce 1974 získala vědeckou hodnost kandidáta věd. Docentkou pro obor neurologie byla jmenována roku 1987. V roce 1991 obhájila vědeckou hodnost doktor věd. V prosinci 1996 jmenována profesorkou. Děkan fakulty předal při této příležitosti paní profesorce medaili.

doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.docentka Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK. Přírodovědeckou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1974. Vědeckou hodnost kandidáta biologických věd obhájila v roce 1990. Docentkou pro obor lékařská biofyzika byla jmenována v prosinci 2004. Paní docentka převzala z rukou děkana obraz.

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. – profesorka II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angilologie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala roku 1980. V roce 1986 obhájila titul kandidáta lékařských věd pro obor vnitřní nemoci se zaměřením na kardiologii. Docentkou vnitřního lékařství byla jmenována v roce 2004, v roce 2009 byla jmenována profesorkou pro obor vnitřní nemoci. Pan děkan předal paní profesorce pamětní list.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. – přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1983. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru rentgenologie a radiologie obhájil v roce 1990. Roku 1997 byl jmenován docentem pro obor radiodiagnostika a v roce 2007 profesorem pro obor radiologie. Zabývá se především diagnostikou chorob prsu a stojí v čele screeningového programu v České republice. Při této příležitosti předal děkan fakulty panu profesorovi obraz.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. – přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1980. V roce 1989 obhájil titul kandidáta lékařských věd. Docentem pro obor tělovýchovné lékařství byl jmenován roku 2000. Pan docent převzal z rukou děkana obraz.

Děkan fakulty dále členy vědecké rady informoval o tom, že prezident republiky podepsal s účinností od 1. května 2015 jmenovací dekrety nových profesorek a profesorů, mezi nimi jsou 3 profesorky a 4 profesoři, jejich jmenovací řízení proběhlo na 1. LF UK.


III. Schválení zápisu

Usnesení III/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 31. 3. 2015 bez připomínek.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

 

 

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Hany Malíkové, Ph.D., z Nemocnice Na Homolce, III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Anatomického ústavu 2. LF UK a ČVUT, pro obor radiologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Možnosti magnetické rezonance v pooperačním sledování pacientů chirurgicky léčených pro mesiální temporální epilepsii“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné členy vědecké rady oponenti doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. a doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., oba položili uchazečce dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné oponentky doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. a současně jménem oponentky položil uchazečce dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi dále na dotazy prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D. a doc. MUDr. Petra Krupy, CSc., člena habilitační komise. Hodnotitelkou přednášky byla prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., která uvedla, že se jí přednáška uchazečky velice líbila a to z mnoha důvodů. Uchazečka vystupovala klidně, celou problematiku přednesla zcela srozumitelně a z celé přednášky i následující diskuse bylo zřejmé, že znalosti uchazečky jsou nejenom z oblasti radiologie, ale jsou multioborové. Přednáška byla doplněna velice krásnou obrazovou dokumentací. Pokud by měla hodnotitelka vytknout uchazečce nějakou drobnost pak to, že přednáška trvala 12 minut a byla tedy rezerva pro shrnutí publikačních výstupů uchazečky, např. ve formě přehledu, tabulky či statistického zhodnocení. Hodnotitelka prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. závěrem uvedla, že přednáška byla nesmírně krásně podaná, pro posluchače pochopitelná a o co byla přednáška kratší, o to byla delší následující diskuse, kde uchazečka prokázala perfektní znalosti, a proto doporučila členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 33 členů kladný hlas, 3 hlasy záporné, 4 hlasy neplatné, 1 člen se zdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Hany Malíkové, Ph.D., z Nemocnice Na Homolce, III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Anatomického ústavu 2. LF UK a ČVUT, pro obor radiologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Jaromíra Mašaty, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Možnosti monitorace efektu nových operačních metod pro léčbu stresové inkontinence moči.“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D., prof, MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., doc. MUDr. Jana Švába, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., který uvedl, že úloha hodnotitele je pro něj velmi jednoduchá. Vědecká rada vyslechla přednášku uznávaného experta nejenom v prostředí České republiky, ale i na mezinárodním fóru a to i mezioborově. Téma přednášky bylo velmi důležité a aktuální, uchazeč prezentoval své výsledky a svého týmu velmi zřetelně, jasně, dobře didakticky, s obrazovou dokumentací. Jedinou drobnou výtku měl hodnotitel k jednomu z obrázků, kde se zobrazoval nejdříve obrázek vpravo a poté přes něj obrázek vlevo. Uchazeč přednesl přednášku vytříbenou češtinou, prokázal, že je zkušeným přednášejícím, ale i to, že je velmi sečtělý což se projevilo v prezentaci uvedením i statistických výsledků. Dále hodnotitel kladně hodnotil důraz uchazeče na zvolení správné zobrazovací metody, která nepůsobí větší zátěž pacientek, a není tolik pro pacientky zatěžující. Z pohledu hodnotitele prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., přednáška uchazeče splnila požadavky kladené na inaugurační přednášku, čas byl dodržen, a proto doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatné, 1 člen se zdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jaromíra Mašaty, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Dr. Paula Edwarda Mozdiaka, Ph.D. hostujícím profesorem seznámil předkladatel návrhu prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

 

Prof. Paul Mozdziak je významným vědcem v oblasti vývoje svalů. Své poznatky aplikuje i v oblasti zvyšování užitkovosti drůbeže. Jeho aktuální projekty (podporované NIH) se zabývají studiem základních mechanismů v oblasti kmenových buněk na ptačím zárodku. Prof. Paul Mozdziak je ředitelem Ph.D. programu v oblasti fyziologie a aktivně vyvíjí a vyučuje v oblasti buněčných kultur a biotechnologických aplikací. Spolupráce s 1. LF UK (specielně s Anatomickým ústavem) probíhá v oblasti výuky anatomie a studia původu a potenciálu mesenchymových kmenových buněk na transgenních kuřecích modelech.

Jmenování hostujícím profesorem 1. LF UK umožní prof. Mozdziakovi vědecké a pedagogického působení na naší fakultě. Prof. Mozdziak na Anatomickém ústavu 1. LF UK již strávil tři měsíce, během nichž se aktivně zapojil do pregraduální výuky anatomie formou praktik, seminářů a pitevních cvičení, s kladným ohlasem studentů anglické i české paralelky. Prof. Paul Mozdziak plánuje na 1. LF UK absolvovat roční pobyt, hrazený částečně z jeho grantových prostředků a z části formou Fubrightovy nadace. Jeho pobyt přispěje významnou měrou k internacionalizaci 1. LF UK, což je v naší jazykové oblasti v oboru anatomie velmi vzácným jevem. Udělení titulu mu umožní se zapojit do výuky Anatomického ústavu 1. LF UK i oficiální cestou.

Usnesení VI/4:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

55

Počet přítomných členů VR fakulty

30

Počet kladných hlasů

30

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VII. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Obor: otorinolaryngologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

 

doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Klinika dětské otorhinolaryngology LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN U Sv. Anny

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Petra Čelakovského, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

 

Členové: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

 

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz MU

 

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Klinika reumatológie LF SZU

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

 

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Jakuba Závady, Ph.D.

VIII. Různé

– prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala členy vědecké rady o návrhu 1. LF UK jmenovat zpravodajem GA UK, sekce společenských věd, ve skupině informatika, prof. RNDr. Petra Maršálka, Ph.D., z Ústavu patologické fyziologie
1. LF UK, a prof. RNDr. Janu Zvárovou, DrSc., z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. LF UK souhlasí s návrhem jmenovat do funkce zpravodajů GA UK, sekce společenských věd, ve skupině informatika, prof. RNDr. Petra Maršálka, Ph.D., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, a prof. RNDr. Janu Zvárovou, DrSc., Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 5. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1540 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 30. 4. 2015

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 938 poslední aktualizace: timkova, 14.05.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít