1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 3. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 28. 3. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 

Hosté:

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., doc MUDr. Karel Šulc, CSc., prof. MUDr. František Antoš, CSc., prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., doc. MVDr. Viera Revajová, Ph.D., doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., doc. MVDr. Eva Petrovová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc., doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D., doc. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., doc. MUDr. Alica Baxová, CSc., doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., MUDr. Pavol Szabo, Ph.D., doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 2. 2017 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – březen 2017

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. – profesorka Ústavu patologie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1976. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd jí byla udělena v roce 1989. Docentkou pro obor patologická anatomie byla jmenována roku 1998 a profesorkou pro obor patologie v roce 2012. Děkan fakulty předal při této příležitosti paní profesorce obraz.

 

doc. MUDr. Karel Šulc, CSc. – docent Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. V roce 1961 úspěšně ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1969. Docentem normální a patologické fyziologie byl jmenován roku 1975. Pan docent převzal z rukou děkana obraz.

 

prof. MUDr. František Antoš, CSc. – profesor Chirurgické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončil v roce 1965. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd mu byla udělena v roce 1980. Docentem pro obor chirurgie byl jmenován v roce 1989 a profesorem v roce 1997. Děkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. František Perlík, DrSc. a prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem RNDr. Petera Gála, Ph.D. et Ph.D., z Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu farmakológie LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pro obor lékařská biologie a genetika

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Biologie hojení ran: rozdíly
v experimentální terapii kožních incizí a excizí“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., který uchazeči položil dotazy, a doc. MVDr. Eva Petrovová, Ph.D. S obsahem a závěry nepřítomného oponenta prof. Ing. Václava Švorčíka, DrSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponenta a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc. a prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc. Hodnotitel doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. uvedl, že uvedl, že přednáška uchazeče byla pěkná, didaktická, velmi hezky zdokumentovaná, klidně přednesená. Prezentace uchazeče byla velmi kvalitní. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. uvedl, že k přednášce uchazeče nemá co dodat a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 28 členů kladný hlas, 7 hlasů záporných, 8 hlasů neplatných, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK ve smyslu § 72 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, habilitační řízení RNDr. Petera Gála, Ph.D. et Ph.D., z Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu farmakológie LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pro obor lékařská biologie a genetika, zastavuje.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Petra Peichla, Ph.D., z IKEM a II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Katetrizační ablace komorových tachykardií u pacientů se strukturálním onemocněním srdce“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D. a doc. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta doc. MUDr. Petra Heince, Ph.D., seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., předsedy habilitační komise prof. MUDr. Tomáše Palečka, Ph.D. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. Hodnotitel přednášky, doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. uvedl, že jeho úloha hodnotitele je velice snadná. Z formálního hlediska přednáška uchazeče splňovala všechna kritéria. Jednotlivé snímky prezentace byly kvalitní, přehledné, čitelné. Uchazeč dodržel stanovený limit pro přednášku. Přednáška uchazeče obsahovala úvod, uvedení do problematiky, prezentaci vlastní práce a výsledků a závěry. Přednes uchazeče byl klidný a soustředěný. Závěrem doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., uvedl, že odborná úroveň přednášky byla vysoká a splnila nároky kladené na habilitační práci a doporučil členům VR kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 1 hlas neplatný, 1 člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Peichla, Ph.D., z IKEM a II. interní kliniky 1. LF UK, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Martina Magnera, Ph.D., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, pro obor pediatrie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Klinická manifestace mitochondriálních onemocnění u dětí“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné doc. MUDr. Alice Baxové, CSc., která současně položila uchazeči dotazy, a doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné oponentky doc. MUDr. Dagmar Procházkové, Ph.D., seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. a současně jménem oponentky položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Ph.Dr. Jana Payneho, Ph.D., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. a doc. MUDr. Jana Veverky, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. uvedl, že má poměrně lehkou úlohu, protože uchazeč splnil vše, co se od habilitační přednášky očekává. Nejen zajímavost, což bylo nejlépe patrné na dotazech kladených v diskusi, ale i srozumitelnost. Uchazeč poukázal ve své přednášce na to, že problematika mitochondrií je něco zcela zvláštního. I po genetické stránce, kde lze studovat dědičnost: dědičnost centrálního genomu, dědičnost mitochondriálního genomu a somatickou dědičnost. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. doporučil členům VR kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Martina Magnera, Ph.D., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, pro obor pediatrie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


V. Návrhy na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Přírodovědecká fakulta UK

Genomac výzkumný ústav, s.r.o.

Obor: lékařská biologie a genetika

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

 

prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT

 

doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

BIOCEV

 

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav

 

Usnesení V/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise RNDr. Marka Minárika, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

Členové: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

 

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Interní klinika FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské Univerzity

 

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

II. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

II. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení V/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Štěpána Suchánka, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Neurologická klinika FN Ostrava

Usnesení V/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Víta Zikána, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

Pracoviště: II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Obor: chirurgie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

 

Členové: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechanotroniky Fakulty strojní ČVUT

 

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

I. chirurgická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.

II. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení V/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Tomáše Gruse, Ph.D.

VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Vladimíra Krátkého, BSc., M. D., FRCSC, DABO, hostujícím profesorem seznámil přítomné předkladatel návrhu doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

 

Doc. Vladimír Krátký, BSc, MD, FRCSC, DABO, je mezinárodně uznávaným odborníkem okuloplastické chirurgie. Je dlouholetým spolupracovníkem Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. Každoročně se v přímém přenosu z Kingstonu zúčastní „Live a Video surgery“ kongresu pořádaného klinikou a garantovaného ČOS. Na Oční klinice 1. LF UK a ÚVN působí v oblasti okuloplastických výkonů, která v ČR není výrazněji rozvinutá. Věnuje se současně i studentům doktorských studijních programů a připravuje se i rozšíření jeho působení o pregraduální výuku.

 

Usnesení VI/9:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

32

Počet kladných hlasů

32

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VII. Návrh na jmenování nového předsedy OR Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie a nového předsedy OR Parazitologie

S předkládaným návrhem doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D., proděkana pro studijní záležitosti Přírodovědecké fakulty UK, odvolat prof. RNDr. Zdenu Palkovou, CSc. z funkce garanta/předsedkyně OR Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie a jmenovat do funkce garanta/předsedy OR Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prof. RNDr. Stanislava Zadražila, DrSc. seznámil přítomné členy vědecké rady prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Usnesení VII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. RNDr. Zdeny Palkové, CSc. z funkce garanta/předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie/Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology a se jmenováním prof. RNDr. Stanislava Zadražila, DrSc. do funkce garanta/předsedy oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie/ Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology.

 


S předkládaným návrhem doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D., proděkana pro studijní záležitosti Přírodovědecké fakulty UK, odvolat prof. RNDr. Jana Tachezyho, Ph.D. z funkce garanta/předsedy OR Parazitologie a jmenovat do funkce garanta/předsedy OR Parazitologie doc. RNDr. Jana Votýpku, Ph.D. seznámil přítomné členy vědecké rady prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Usnesení VII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. RNDr. Jana Tachezyho, Ph.D. z funkce garanta/předsedy oborové rady doktorského studijního programu Parazitologie/Parasitology a jmenovat do funkce garanta/předsedy oborové rady doktorského studijního programu Parazitologie/Parasitology doc. RNDr. Jana Votýpku, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro SZZk a SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

I. chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

člen

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Chirurgie

 

 

Usnesení VIII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

S předkládaným návrhem jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

člen

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Mgr. Aleš Kuda

Mgr. Adam Kulhánek

MUDr. Jakub Minařík

PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, Ph.D. et Ph.D.

MUDr. Nina Puškina

Mgr. et Bc. Karel Riegel

Mgr. Ondřej Sklenář

Mgr. Kateřina Svěcená

Bakalářský studijní program

a navazující magisterský studijní program,

obor adiktologie

 

Usnesení VIII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

 

 


IX. Návrh na udělení hodnosti Doktorát honoris causa

S návrhem 3. lékařské fakulty UK udělit čestný titul doktor honoris causa lékařských věd prof. Salimovi Yusufovi, Ph.D., řediteli Population Health Research Institute při Mc Master University, Hamilton, Kanada, seznámil vědeckou radu přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Salim Yusuf je význačný univerzitní profesor medicíny a výkonný ředitel Population Health Research Institute, McMaster University a Chief Scientist, Hamilton Health Sciences. V letech 2015-16 byl prezidentem Světové kardiologické federace (World Heart Federation). Je mezinárodně uznávaným kardiologem a epidemiologem, jehož práce po dobu posledních 35 let výrazně zlepšily prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, a tím osudy milionů lidí na všech kontinetech. Prof. Yusuf je skutečným světoobčanem: medicínu vystudoval v rodné Indii v Bangalore, po promoci získal stipendium university v Oxfordu a následně tamtéž obhájil PhD. Byl de facto (spolu s Richardem Peto, Rory Collinsem a Peterem Sleightem) tvůrcem konceptu velkých randomizovaných studií v kardiologii. Koordinoval studie ISIS, které prokázaly význam beta-blokátorů, aspirinu, trombolýzy a dalších léčebných postupů u infarktu myokardu.

V roce 1984, po získání britské klinické kvalifikace v interním lékařství a kardiologii získal významnou pozici v USA na National Institutes of Health v Bethesdě, kde vedl studie SOLDV (ACE inhibitory při srdečním selhání) a DIG (vyjasnění role digitalis). Obě byly prvními velkými studiemi u srdečního selhání a sloužily jako vzory pro další velké studie a v konečném výsledku vedly k podstatnému zlepšení úmrtnosti těchto nemocných.

V roce 1992 se stal vedoucím oddělení kardiologie a viceprezidentem pro výzkum při McMaster University v Kanadě. Zde založil Population Health Research Institute (PHRI) a je až dosud jeho ředitelem. PHRI byl nedávno citován SCImago jako nejvlivnější kanadská výzkumná instituce v medicíně a 7. nejvlivnější ve světě.

Jeho epidemiologické práce ve více než 80 zemích všech kontinentů studovaly rizika infarktu myokardu (INTERHEART) a mozkové mrtvice (INTERSTROKE) a zjednodušily prevenci kardiovaskulárních onemocnění na celém světě. V současné době vede dosud největší studii vlivu společenských změn na kardiovaskulární choroby (200 000 lidí z 800 komunit ve 25 zemích) – Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study.

Vyškolil více než 100 výzkumných pracovníků, z nichž mnozí jsou dnes mezinárodně uznávaní představitelé lékařského výzkumu. Podílel se na vzniku velkých výzkumných ústavů nebo programů v Kanadě, Indii, Argentině, Brazílii, Jižní Africe, Saúdské Arábii, Malajsii a Číně.

Je držitelem řady národních I mezinárodních ocenění: Canadian Cardiovascular Society, Paul Wood Medal of the British Cardiovascular Society, Gold Medal of the European Society of Cardiology, American Heart Association Clinical Research Award a over 50 other awards and prizes. Byl přijat do Royal Society of Canada a byl uveden do Canadian Medical Hall of Fame. Získal čestné doktoráty university ve Wroclawi a univerzity v Goteborgu.

Publikoval téměř 1000 článků v odborných časopisech, byl druhým nejvíce citovaným výzkumným pracovníkem ve světě za rok 2011 a několikrát byl mezi 20 nejcitovannějšími vědci světa. Jeho h-index je 162, počet citací dle SCI činí 129 850.

Během posledních 25 let (od svého nástupu do čela kardiologického oddělení McMaster University a následně do čela PHRI) velmi úzce spolupracuje s českými vědci – zejména ze 3. LF UK a též ze 2. LF UK. Na některých jeho mezinárodních výzkumných projektech se podílely střídavě všechny lékařské fakulty UK. Např. s pracovníky 3. LF UK má 13 společných publikací v nejprestižnějších časopisech: The New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, Circulation, aj. Jeho přínos české kardiologii ocenila v minulosti i Česká kardiologická společnost udělením Zlaté Libenského medaile. Při své poslední návštěvě v Praze v prosinci 2016 jeho slavnostní přednáška o nových pohledech na epidemiologii kardiovaskulárních chorob vzbudila nadšený ohlas mezi posluchači.

Usnesení IX/14: Vědecká rada 1. LF UK hlasovala takto:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

32

Počet kladných hlasů

32

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

X. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 25. 4. 2017 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1640 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 31. 3. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat