1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 2. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 28. 2. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Milan Kolář, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

RNDr. Martin Bilej, DrSc, prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Hosté:

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D., prof. MUDr. Martin Filipec, CSc., prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., prim. MUDr. Pavel Diblík, MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D., MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D., doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 31. 1. 2017 bez připomínek.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Maxmiliána Wenkeho, DrSc., emeritního přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, a doc. MUDr. Josefa Chrástka, CSc., z Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – únor 2017

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. – docent I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1961. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd mu byla udělena v roce 1984. Od roku 1990 je docentem pro obor chirurgie. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu docentovi obraz.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. – profesor a přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praze. V roce 1982 ukončil Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1992. Docentem pro obor neurologie byl jmenován roku 1996. Vědeckou hodnost DrSc. získal v roce 2001, v roce 2003 byl jmenován profesorem. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. – profesor Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, primář Neonatologického oddělení tamtéž. V roce 1982 promoval na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1998. Roku 2002 byl jmenován docentem a v roce 2008 profesorem pro obor pediatrie. Na nejbližším zasedání vědecké rady převezme pan profesor obraz.

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. – profesor Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice
Na Bulovce s poliklinikou v Praze. V roce 1982 úspěšně ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 2001. Docentem pro obor chirurgické obory byl jmenován roku 2004 a profesorem pro obor ortopedie byl jmenován v roce 2016. Pan profesor převzal z rukou děkana obraz.

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA – profesor Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1961. V roce 1994 se stal přednostou Neurochirurgické kliniky v ÚVN. Do neurochirurgie u nás zavedl mikrochirurgii, chirurgii lebeční báze a monitorování funkcí. Vědeckou hodnost doktora lékařských věd získal v roce 1982. Docentem byl jmenován roku 1995 a profesorem v roce 1999. Děkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Vladimíra Riljaka, Ph.D., z Fyziologického ústavu 1. LF UK, pro obor lékařská fyziologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Studium mechanismů a důsledků působení excitotoxických látek v centrálním nervovém systému“. S obsahem a závěry svého oponentského posudku seznámila členy VR přítomná oponentka prof. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D. a současně položila uchazeči dotazy. S obsahem a závěry nepřítomných oponentů doc. MUDr. Františka Vožeha, CSc. a RNDr. Enikö Račekové, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentky a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., hosta prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., člena habilitační komise doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celece, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. Hodnotitel doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. uvedl, že přednáška uchazeče byla dobře a klasicky strukturně vystavena. Nejprve uchazeč seznámil posluchače se základními pojmy, formuloval pracovní hypotézu a následně seznámil přítomné s vlastními metodickými postupy. Hlavní část přednášky byla věnována výsledkům a závěrům, které byly prezentovány přiměřeným způsobem v podobě grafů, závěry pak byly shrnuty do několika hlavních bodů. Grafická část přednášky byla přiměřená, vyvážený poměr obrazové dokumentace a textu. Uchazeč ve své přednášce propojoval problematiku teoretickou s experimentální částí. Problematiku srozumitelně vysvětlil a logicky skloubil. Možná mohl přednášené téma více zasadit do biomedicínských souvislostí. Přednes uchazeče byl plynulý, zřetelný, možná mohl být trochu hlasitější a uchazeč mohl trochu lépe strukturovat přednášku. Jednak modulaci přednesu a dále časově, neboť přednáška trvala něco málo přes 12 minut. V diskusi uchazeč jednoznačně prokázal svou orientaci v problematice. Závěrem svého hodnocení doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., uvedl, že vědecká rada vyslechla pěknou, dobře vystavěnou a zajímavou přednášku s přednesem vlastních experimentálních dat a proto doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 49 přítomných členů vědecké rady 43 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 4 hlasy neplatné, 1 člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Vladimíra Riljaka, Ph.D., z Fyziologického ústavu 1. LF UK, pro obor lékařská fyziologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorkou

Návrh na jmenování profesorkou doc. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D., z Oční kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor oční lékařství

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Přednáška uchazečky měla název „Autoimunitní uveitida a možnosti jejího ovlivnění”. V následující diskusi odpověděla uchazečka na dotazy prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D, prof. RNDr. Pavla Anzenbachera, DrSc. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil zástupce pracoviště uchazečky prim. MUDr. Pavel Diblík. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. uvedl, že přednášku uchazečky hodnotí velmi pozitivně, bylo pro něj velmi příjemným překvapením prolnutí přednášené problematiky do histologie a histochemie. Uchazečka dodržela stanovený časový limit, obrazová dokumentace přednášky byla krásná, hodnotitel vyzvedl její komplexnost a přehlednost. Dále vyzvedl krásný přednes uchazečky. Závěrem prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. konstatoval, že přednáška uchazečky byla velice elegantní a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 49 přítomných členů vědecké rady 45 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný, 3 členové vědecké rady hlasovací lístky neodevzdali. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D., z Oční kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor oční lékařství, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhem seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • Doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

Obor: chirurgie

Pracoviště: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN KV

Trauma-Orthopaedic dept. RDH University of Nottingham

AOSpine Faculty

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. Zdeněk Krška, DrSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava

 

prof. Claudio Lamartina

IRCCS Galeazzi Orthopaedic Institute

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Zdeňka Klézla, CSc.

 

VII. Cena Bedřicha Hrozného

S doručenými návrhy nominací do soutěže o Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (dále jen Cena) seznámil ve smyslu opatření rektora č. 16/2012, v platném znění, přítomné členy vědecké rady prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty. UK uděluje Cenu za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

Doručeny byly tyto nominace v tomto pořadí:

  1. doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, a doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

Soubor 6 knih věnovaných společnému mimořádnému závažnému tématu, jímž je Etika v medicíně.

Knihy tohoto souboru vycházely v edici Celoživotního vzdělávání České lékařské komory, první vyšla v roce 2011, šestá kniha v roce 2016. Hlavními autory a editory jsou doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, a doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN. Celý soubor má 2038 stran. Jednotlivé díly se týkají různých aspektů lékařské etiky. Na specializovaných kapitolách spolupracovalo celkem 150 autorů – specialistů řešené problematiky. Většina byla z různých fakult Univerzity Karlovy, někteří z Masarykovy Univerzity, z Akademie věd ČR a jiných specializovaných ústavů v České republice.

Navrhovaný soubor knih se od obvykle navrhovaných monografií zásadně liší:

a) Nejde o jedinou knihu, ale o soubor 6 knih.

b) Téma, kterému se věnuje, je interdisciplinární, netýká se jen jednoho oboru nebo jedné nemoci.

c) Téma je nadčasové: problematika lékařské etiky provází medicínu od počátku jejího vzniku.

d) Témata knih se každoročně lišila, vždy ale odrážela současné etické problémy (např. Etika a komunikace v medicíně. Lékař a pacient v moderní medicíně, Lege artis v medicíně, Etické problémy medicíny v 21. století, Eutanazie – pro a proti, Kontroverze v současné medicíně). K těmto problémům vyjadřovali svoje názory neši nejzkušenější lékaři z lékařských fakult i praxe, etici, filozofové, teologové, psychologové i právníci.

e) V roce 2016 byl vydán již šestý díl „Kontroverze v současné medicíně“.

f) U příležitosti vydání všech dílů knihy byla vždy pořádána odborná sympozia.
O značném zájmu široké lékařské obce o publikovaná témata svědčí mj. vysoká účast, sympozií se každoročně účastnilo vždy přes 400 zájemců. O účast na sympoziu k šestému dílu byl zájem tak veliký, že musí být ještě opakováno.

V posledních 20 letech nevyšlo v České republice žádné dílo, které by ve své komplexnosti shrnovalo tak významný problém, jakým je lékařská etika.

 

Charakteristika jednotlivých dílů souboru:

I. Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kol.: Etika a komunikace v medicíně, Praha, Grada, 2011, 527s., ISBN 978-80-247-3976

Publikace je první a rozsahem největší díl souboru, mapující velmi důkladným způsobem jak problematiku lékařské etiky, tak problematiku komunikace mezi zdravotníky a nemocnými. Zaměřuje se systematickým způsobem na řadu obecných i speciálních témat. Tematicky je první díl rozdělen do tří částí, První část je zaměřena na problematiku etiky a komunikaci na obecné úrovni a v širších souvislostech, druhá část je orientována na oborová specifika a jejich souvislosti. Zde jsou pojednány otázky komunikace a etiky jak v kontextu základních oborů (interna, chirurgie, pediatrie, psychiatrie atd.), tak i některých dílčích oblastí. Třetí část publikace se zabývá převážně praktickými aplikovanými tématy: zvláštní pozornost je věnována typicky medicínským otázkám např. komunikace s dlouhodobě nemocnými, nevyléčitelně nemocnými nebo umírajícími.

Svou povahou není tato kniha učebnicí, ale spíše monografií reflektující naléhavost některých témat ve vzájemných souvislostech. Představuje kompendium teoretických i praktických znalostí, které by si měl osvojit každý lékař.

 

II. Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kol.: Eutanazie – pro a proti, Praha, Grada, 2012, 256 s., ISBN 978-80-247-4659-3

Díl nazvaný Eutanazie – pro a proti je opravdu výjimečným dílem. Jeho tématem je znepokojující a stále diskutovaná otázka, zda může člověk na základě svého rozhodnutí (svobodné vůle) ukončit život a zda mu k tomu smí/má pomáhat lékař nebo jiný zdravotník.

Problém eutanazie není problémem jen České republiky. Kladou si jej lékaři filozofové, etici, právníci, teologové, politici, občané zdraví i nemocní, prakticky ve všech rozvinutích zemích světa. Problém eutanazie je v knize koncipován tak, aby, jak zaujatému, tak nezaujatému čtenáři dal nahlédnout jeho významnost. Problematika je diskutována velmi podrobně, kvalifikovaní autoři zvažují všechna pro i proti, teoretici argumentují etickými zásadami, praktici zkušenostmi z praxe.

Všemi příspěvky i všemi (mnohdy odlišnými) postoji jak teoretiků, tak praktiků, však prostupuje jedna shodná myšlenka a – tou je úcta k lidskému životu.

 

III. Ptáček Radek, Bartůněk Petr, Mach Jan a kol.: Lege artis v medicíně, Praha, Grada, 2013, 227 s., ISBN 978-80-247-5126-9

Téma Lege artis v medicíně si vynutila „společenská objednávka“. Počet množících se žalob na kvalitu preventivně – léčebné péče si vyžádal profesionální interpretaci latinské floskule „lege artis“, jíž v soudním řízení zpravidla jak strana žalující, tak strana žalovaná argumentují. Z tohoto důvodu se spoluautorem tohoto dílu stal právní JUDr. Jan Mach, vedoucí právní kanceláře České lékařské komory.

Publikace je rozdělena (opět) do tří částí. První část se zabývá vymezením pojmu lege artis z právního hlediska ve smyslu „náležité úrovně zdravotních služeb“, tak, jak ji definuje zákon o zdravotních službách. Druhá část je oborovým pohledem na danou problematiku. Praktické příklady jsou prezentovány jen z některých medicínských oborů, z důvodu limitovaného rozsahu knihy. Třetí část se zabývá problematikou lege artis v širších souvislostech, např. v historických, etických a psychologických. Jako celek je tento díl nejen odborně zajímavý, ale díky kvalifikované právní části i praktickou publikací vhodnou jako informační medium pro lékaře všech odborností.

 

IV. Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kol.: Etické problémy medicíny na prahu 21. století, Praha, Grada, 2014, 517 s., ISBN 978-80-247-5471-0

Tento díl pojednává o etických problémech v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělen do 5 samostatných částí. V první analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí, aktuální kontexty etiky obecně, ale i jejich širší historické, právní a psychologické souvislosti. Druhá část se věnuje tématu etických problémů stojících na pomezí výzkumu a klinické praxe. Třetí a čtvrtá část mapuje stav klinické etiky a očekávaných výzev v blízké budoucnosti v jednotlivých klinických oborech. V páté – poslední – části jsou diskutovány některé speciální otázky, např. otázka umírání a smrti, problému dehumanizace v medicíně a další.

Jako celek představuje tento díl rozsáhlou, ale ucelenou reflexi, o stavu etiky v medicíně na přelomu 20. a 21. století.

 

V. Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kol.: Lékař a pacient v moderní medicíně, Praha, Grada, 2015, 185 s., ISBN 978-80-247-5788-9

Tato publikace je zaměřena na problematiku vztahu lékaře a pacienta, jakožto základního fenoménu klinické medicíny. Vztah byl reflektován a analyzován předními odborníky z oblasti etiky, práva, psychologie, sociologie, teologie i hlavních medicích oborů: interna, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví a praktické lékařství. Pozornost je věnována i speciálním otázkám, např. rozhovoru lékaře s pacientem, motivaci nemocného k léčbě, stresu ve vztahu lékaře a pacienta atd. Tato kniha je první monografií v České republice, která je zaměřena na nejrůznější aspekty vztahu lékaře a nemocného a řeší tuto otázku komplexně.

Tematicky navazuje na předchozí publikace.

 

VI. Ptáček Radek, Bartůněk Petr (eds).: Kontroverze v současné medicíně, Praha, Mladá fronta, 2016, 326 s., ISBN 978-80-204-4360-1

Kniha „Kontroverze v současné medicíně“ je zaměřena na aktuální kontroverzní etické otázky v moderní medicíně. V knize prezentují své názory naši přední odborníci z různých klinických oborů medicíny, z vědy i praxe i z oborů nemedicínských: historie, etika, právo, teologie, sociologie aj. V teoretické části jsou pojednána závažná a trvalá témata i kontroverze jako všeobecná forma vývoje života a součást tvorby věd. V návazné části jsou probrána konkrétní medicínská témata, která se v současnosti velmi diskutují: alternativní medicína, homeopatie, tzv. čínská medicína, očkování, domácí porody, plití alkoholu, náhradní matka i některé otázky genetiky.

V následujících kapitolách se zabývají naši přední odborníci některými významnými kontroverzemi jejich oborů (vnitřní lékařství, chirurgie, pediatrie, gynekologie, genetika aj.). Poslední část knihy je věnována některým dílčím, speciálním tématům, která souvisejí s klinickou praxí (zachovávání lékařské mlčenlivosti, péče o umírající, péče o seniory atd.). Všechny čtyři části knihy tvoří komplexní pohled na závažné téma kontroverze v současné medicíně.

 

  1. prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice,

a doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. , Odd. patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN, Thomayerova nemocnice, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

Vašáková Martina, Polák Jaroslav, Matěj Radoslav: Intersticiální plicní procesy 2. Vydání, 2016, Maxdorf, 420 s., ISBN 978-80-7345-488-3

Tato monografie je jedinou publikací v oblasti odborné literatury v České republice zabývající se komplexní problematikou intersticiálních plicních procesů.

Rozebírá nemoci plicního intersticia od jejich imunopatologického podkladu přes klinickou manifestaci až po léčbu.

Kniha je dílem spolupráce tří autorů, kteří se problematikou intersticiálních plicních procesů léta zabývají. Pojímá intersticiální plicní procesy ze tří hlavních aspektů, a to klinického, radiologického a histopatologického. Je určena především pneumologům, revmatologům, internistům, imunologům a alergologům, užitečná však může být i pro další odbornosti, včetně dermatologů či zainteresovaných praktických lékařů.

Tato kniha vyšla v roce 2016 již ve druhém vydání poté, co první vydání bylo beznadějně vyprodáno nejen v Čechách, ale i na Slovensku. První vydání z roku 2011 bylo oceněno Cenou rektora Univerzity Karlovy.

 

  1. doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

Šváb Jan a kol.: Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2016, 358 s., ISBN 978-80-246-3238-4

Zcela unikátní kniha komplexně zpracovává vývoj chirurgických oborů na všech významných pracovištích v Čechách. Tato publikace byla řadu let lékařskou, nejen chirurgickou obcí, očekávána a rozhodně veškerá očekávání splnila. Za pomoci řady spolupracovníků z celé republiky, zde autor popisuje historický vývoj jednoho ze sloupů medicíny a popisuje tak i vývoj společnosti v českých zemích v průběhu především posledních třech století.

Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl prvním přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách, a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky – prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů. Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků, zachycuje její rozvoj a šíření do terénu v počátcích tzv. velké chirurgie v konci 19. století. Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století.

 

  1. Ocenit autorský tým publikace Základy panoramatické hysteroskopie

specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

Kužel David, Tóth Dušan, Mára Michal a kol.: Základy panoramatické hysteroskopie. Grada Publishing, a.s., Praha, 2016, 192 s., ISBN: 978-80-271-0303-4

Hysteroskopické intrauterinní intervence lze rozdělit na výkony „See and Treat“, při kterých jsou intrauterinní diagnostika a operační léčba integrovány do jednoho, a to ambulantního výkonu, a větší resekční výkony, které jsou určeny na operační sál, kde jsou prováděny v celkové anestezii po dilataci děložního hrdla. Výkon provedený v ambulantním režimu je výkonem ekonomicky přínosným a je vhodná optimalizace začlenění hysteroskopie
do spektra gynekologické diagnostiky a operační léčby.

Postgraduální publikace našich předních odborníků (působících v tuzemsku i v zahraničí)přináší komplexní a aktuální informace k této metodě, která je indikována např. při abnormálním děložním krvácení, abnormálním ultrazvukovém děložním obraze a při dalších indikacích.

Publikace je bohatě obrazově dokumentována.

 

  1. Ocenit autorský tým publikace Results of less radical fertility-sparing procedures with omitted parametrectomy for cervical cancer: 5 years of experience

specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

SLÁMA, Jiří - ČERNÝ, Andrej - DUSEK, Ladislav - FISCHEROVÁ,Daniela - ZIKÁN, Michal - KOCIÁN, Roman - GERMANOVÁ, Anna - CIBULA, David. Results of less radical fertility-sparing procedures with omitted parametrectomy for cervical cancer: 5 years of experience. Gynecologic Oncology. 2016, 142(3), 401-404. ISSN 0090-8258.
IF = 4.198 (2015)

 

Cílem práce bylo posoudit onkologické výsledky inovativní, méně radikální operační léčby zachovávající plodnost u žen se zhoubným nádorem děložního hrdla. Jde o první práci poukazující na výrazné zvýšení rizika recidivy po operacích bez radikální chirurgické intervence.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. dále uvedl, že doručené návrhy nominací projednalo Kolegium děkana a seznámil členy Vědecké rady s návrhem Kolegia děkana – pořadí nominací.

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze po projednání navrhuje dle čl. 4 odst. 1  opatření rektora č. 16/2012, Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, v platném znění výše, postoupit rektorovi UK tyto návrhy v následujícím pořadí:

1. doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – soubor 6 knih „Etika v medicíně

2. doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. – „Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích“

3. Kužel David, Tóth Dušan, Mára Michal a kol. – „Základy panoramatické hysteroskopie“

4. Sláma Jiří, Černý Andrej, Dusek Ladislav, Fischerová Daniela, Zikán Michal, Kocián Roman, Germanová Anna, Cibula David – „Results of less radical fertility-sparing procedures with omitted parametrectomy for cervical cancer: 5 years of experience. Gynecologic Oncology.“

5. prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., a doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. „Intersticiální plicní procesy 2. přepracované a rozšířené Vydání“

do soutěže o Cenu za tvůrčí počin Univerzity Karlovy.

Vědecká rada 1. LF UK ukládá děkanovi 1. LF UK zajistit zaslání příslušných materiálů rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VIII. Návrh na jmenování předsedy a členů zkušebních komisí pro SZZk a SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

IV. interní klinika 1. LF UK

předseda

doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.

bakalářský studijní program

obor Nutriční terapeut

a

navazující magisterský studijní program

obor Nutriční specialista

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

S předkládanými návrhy jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Pediatrická klinika

1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

člen

as. MUDr. Tatiana Janatová, CSc.

as. MUDr. Silvie Netvalová

as. MUDr. Libuše Polanecká

as. MUDr. Radim Vyhnánek

as. MUDr. Pavel Kabíček, CSc.

as. MUDr. Martin Fajt

Pediatrie

 


Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

 

 

IX. Návrh na jmenování nového člena OR Lékařská psychologie a psychopatologie

S předkládaným návrhem předsedy oborové rady Lékařská psychologie a psychopatologie prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. jmenovat novým členem této oborové rady doc. MUDr. Jana Veveru, Ph.D. seznámil přítomné členy vědecké rady prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Jana Vevery, Ph.D. novým členem oborové rady doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie.

 

X. Institucionální akreditace UK – návrh předpokládaných oblastí vzdělávání 1. LF UK

S předkládaným materiálem seznámila členy vědecké rady prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., proděkanka pro přijímací řízení. Informovala přítomné o nové zákonné úpravě problematiky akreditací studijních programů zajišťovaných veřejnými vysokými školami a dále o pokynech a postupech Univerzity Karlovy při přípravě podkladů pro institucionální akreditaci UK.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. LF UK bere na vědomí materiál RUK „Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádostí o institucionální akreditaci“.

Vědecká rada 1. LF UK schvaluje oblasti vzdělávání č. 03, č. 35 a č. 36 dle přílohy č. 1 – 3 k tomuto zápisu, ve kterých 1. LF UK uskutečňuje studijní programy a ve kterých Univerzita Karlova na základě institucionální akreditace hodlá působit.

Vědecká rada ukládá děkanovi po vyjádření Akademického senátu 1. LF UK v této věci dne 6. 3. 2017 postoupit tento materiál rektorovi UK k dalšímu jednání.


VI. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 3. 2017 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1600 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 3. 3. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat