1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 11. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 28. 11. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan fakulty

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc., doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D., MUDr. Richard Salzman, Ph.D., RNDr. Marek Minárik, Ph.D., MUDr. Tomáš Grus, Ph.D., MUDr. Vít Zikán, Ph.D., PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

 


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o úmrtí paní Vladěny Topičové, dlouholeté pracovnice děkanátu 1. LF UK a bývalé vedoucí studijního oddělení. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili její památku minutou ticha.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. dále informoval o odvolání člena vědecké rady doc. MUDr. Jana Švába, CSc., na základě jeho žádosti. Současně byl jmenován novým členem vědecké rady doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 31. 10. 2017 bez připomínek.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

III. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Jana Boučka, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, pro obor otorinolaryngologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Rozdíly v imunitní odpovědi u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku v závislosti na etiologii“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. a prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., který zároveň položil uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudky nepřítomné oponentky prof. MUDr. Anny Šedivé, DrSc. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. uvedl, že jeho úkol je velmi jednoduchý, neboť je přesvědčen, že vědecká rada vyslechla excelentní přednášku, která je logickým vyústěním práce uchazeče. Přednáška byla výborně graficky zpracovaná, verbální projev uchazeče byl výborný. Uchazeč odpověděl na všechny dotazy oponentů i členů vědecké rady v rámci diskuse. Přednáška trvala 13 minut, takže stanovený časový limit byl dodržen. Hodnotitel považoval za důležité zopakovat, co již zaznělo a to, že uchazeč je aktivní chirurg a jeho přesah do imunologické problematiky si skutečně zaslouží respekt. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení III/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jana Boučka, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, pro obor otorinolaryngologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Zdeňka Klézla, CSc., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FN KV, Trauma-Orthopaedic dept. RDH University of Nottingham, AOSpine Faculty, pro obor chirurgie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise pro řízení ke jmenování profesorem seznámil členy vědecké rady předseda komise prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Současné možnosti augmentace páteře kostním cementem“. Doc. Klézl v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. René Foltána, Ph.D., prof. RNDr. Pavla Anzenbachera, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. a prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil zástupce pracoviště uchazeče - I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. a přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. Hodnotitel prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. uvedl, že uchazeče zná dlouhá léta, jako vynikajícího lektora a ani dnešní vystoupení nebylo výjimkou. Konstatoval, že vědecká rada vyslechla přednášku o možnostech vertebroplastiky, což je společenské velmi závažné téma. Protože pokud tento zdravotní problém není řešen, vede k narůstající progresivní deformitě, k výrazně bolestivým stavům a omezení mobility pacientů, kterých je v populaci nezanedbatelné množství. Přednáška byla dokonale didakticky zvládnutá, po formální stránce naprosto dokonalá, uchazeč dodržel stanovený 15minutový limit a precizně odpověděl na všechny položené dotazy v rámci diskuse. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Zdeňka Klézla, CSc., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FN KV, Trauma-Orthopaedic dept. RDH University of Nottingham, AOSpine Faculty, pro obor chirurgie rektorovi, UK k dalšímu řízení.

V. Návrhy na složení komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorkou

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Habilitační řízení

· MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
Pracoviště: IKEM Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

IPVZ

Obor: anesteziologie a resuscitace

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Členové: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

 

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D.

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

 

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Olomouc

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Evy Kieslichové, Ph.D.


Řízení ke jmenování profesorkou:

  • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: onkologie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav, Brno

 

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

 

 

Usnesení V/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

VI. Změny v OR Biochemie a patobiochemie a OR Psychologie

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil přítomné s návrhy prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc., předsedy/garanta oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie, odvolat člena této oborové rady prof. RNDr. Jiřího Wilhelma, Ph.D., na základě jeho žádosti, a jmenovat doc. Ing. Drahomíru Springer, CSc., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, novou členkou této oborové rady.

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. RNDr. Jiřího Wilhelma, Ph.D. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie a se jmenování doc. Ing. Drahomíry Springer, CSc., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie.


Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil přítomné s návrhem prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc., předsedy/garanta oborové rady doktorského studijního programu Psychologie, jmenovat novými členy této oborové rady prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, a doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenování prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, a doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN novými členy oborové rady doktorského studijního programu Psychologie.

VII. Návrh na jmenování předsedy a člena zkušebních komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu a člena zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

II. interní klinika
1. LF UK a VFN

Předseda doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

Interna

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

Člen MUDr. Petr Nemynář

Klinické zubní lékařství - chirurgické

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy a člena komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.


VIII. Různé

– Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium, informovala krátce přítomné členy vědecké rady o probíhajících pracích na akreditacích doktorských studijních programů s tím, že je připravována schůzka předsedů/garantů doktorských studijních programů, na které budou informováni o problematice akreditací dle novely zákona o vysokých školách.

 

– Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informovoval o poradě proděkanů pro vědu konané dne 13. 11. 2017 na rektorátě UK pod vedením prorektora prof. Konvalinky. Uvedl, že metodika hodnocení vědy vlády ČR, není schválená ani není jistá, zda schválená bude. Proto UK vypracovala vlastní dokument pro hodnocení vědy na UK. Prof. Žák seznámil přítomné členy vědecké rady o základních zásadách hodnocení vědecké činnosti a současně požádal členy vědecké rady, aby se k tomuto materiálu, který jim bude rozeslán e-mailem, vyjádřili.

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 12. 12. 2017 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast, členům vědecké rady a zasedání vědecké rady v 1530 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 29. 11. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat