1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 27. 6. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 27. 6. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D. (přítomen do 1350), prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., prof. MUDr. Karel Cvachovec, Ph.D., prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

 


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc., emeritního přednosty Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 30. 5. 2017 bez připomínek.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné členy vědecké rady o doplnění bodu VII. programu Vědecké rady 1. LF UK. Vědecká rada vzala toto doplnění programu bez připomínek na vědomí.

 

III. Jubilea

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončil v roce 1977. Roku 1989 mu byla udělena hodnost kandidáta lékařských věd. Docentem pro obor gynekologie-porodnictví byl jmenován 1995. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 2001. Profesorem je od roku 2003. Děkan fakulty předal panu profesorovi při této příležitosti obraz.

 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, Onkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. V roce 1976 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1997. Docentem pro obor onkologie byl jmenován v roce 1998 a profesorem v roce. Na nejbližším zasedání vědecké rady předá děkan fakulty panu profesorovi obraz.

 

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. – přednosta Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK. V roce 1981 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Rigorózní zkoušku z biofyziky složil v roce 1982. V roce 1984 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 2000. V roce 2001 byl jmenován docentem a v roce 2006 profesorem pro obor lékařská biofyzika. Při příležitosti svého jubilea převzal pan profesor z rukou děkana obraz.

 

prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. – přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice
Na Bulovce. Roku 1971 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1986. V roce 1990 byl jmenován docentem pro obor gynekologie a porodnictví. Vědeckou hodnost doktora lékařských věd získal v roce 2001. Profesorem byl jmenován roku 2003. Děkan fakulty předal panu profesorovi pamětní list.


IV. Informace děkana

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné členy vědecké rady:

  • o jmenování nových 86 profesorů a profesorek. Mezi nově jmenovanými jsou i 2 noví profesoři, jejichž řízení ke jmenování profesorem proběhlo na 1. lékařské fakultě. Slavnostní promoce nově jmenovaných profesorek a profesorů se konala v historické budově Karolina dne 23. 6. 2017.
  • 1. místo v soutěži vyhlášené Francouzským velvyslanectvím v ČR ve spolupráci se společností Pierre Fabre Médicament s.r.o. o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství 2017 získala MUDr. Hana Kolářová, studentka 4. roku studia doktorského studijního programu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Biochemie a patobiochemie.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. František Perlík, DrSc. a prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Miroslava Durily, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, pro obor anesteziologie a resuscitace

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Význam viskoelastických metod tromboelastografie/rotační tromboelastometrie (TEG/ROTEM) na jednotce intenzivní péče“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil členy vědecké rady přítomný oponent doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., který současně položil uchazeči dotazy. S obsahem a záměry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Miroslava Penky, CSc. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., který současně jménem prof. Penky položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Ivana Landora, CSc. a prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče doc. MUDr Tomáš Vymazal, Ph.D. Hodnotitel prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla přednášku, která se týkala velice závažné problematiky. Hodnotitel, jako porodník, uvedl, co pro porodníka znamená informace, že na porodním sále je rodička po porodu, u které se rozvinulo život ohrožující krvácení (ŽOK). I když hlavní váha péče o takovou pacientku leží na anesteziologovi, je často při resuscitaci pacientky nutné aktivovat i lékaře dalších oborů (hematology, internisty). Uchazeč ve své přednášce informoval o některých metodách, které lze použít při diagnostice ŽOK, které jsou z pohledu hodnotitele velice důležité a v praxi často využívané. Přednáška uchazeče byla velice instruktivní, dobře strukturovaná, obrazová dokumentace byla srozumitelná, čas, stanovený pro habilitační přednášku, uchazeč dodržel. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. konstatoval, že uchazeč velice dobře reagoval i na dotazy v rámci diskuse a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 3 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Miroslava Durily, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, pro obor anesteziologie a resuscitace, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu, Přírodovědecké fakulty MU, Středoevropského institutu MU a Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, pro obor lékařská chemie a biochemie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady za nepřítomného předsedu hodnotící komise prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. člen komise prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Využití mikroRNA v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. a člena komise prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. uvedl, že uchazeč si vybral pro svou přednášku téma vysoce aktuální, vědecky zajímavé i klinicky závažné. Struktura přednášky byla příkladná a to i po stránce didaktické. Hodnotitel osobně nejvíce ocenil způsob, jakým uchazeč výborně skloubil obecné poznatky s konkrétními výsledky své vědecké práce. Uchazeč zcela jednoznačně prokázal orientaci ve vědecké problematice ale i vynikající pedagogické schopnosti. Obrazová dokumentace přednášky byla velice pěkná, názorná a srozumitelná. V diskusi odpověděl uchazeč ke spokojenosti všech. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., konstatoval, že přednáška uchazeče z jeho pohledu splnila všechny požadavky kladené na inaugurační přednášku pro řízení ke jmenování profesorem a proto doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, 1 člen vědecké rady se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu, Přírodovědecké fakulty MU, Středoevropského technologického institutu MU a Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, pro obor lékařská chemie a biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VII. Návrhy na jmenování předsedy a člena zkušebních komisí pro SRZk

S předkládanými návrhy jmenovat nového předsedu a člena zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Ilona Roušalová, PhD., MBA

Interna

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN

Předseda

Doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.

Pediatrie

Usnesení VII/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy a člena komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

VIII. Návrhy na složení habilitačních komisí a komisí pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Habilitační řízení

  • MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

                  Úřad vlády ČR

                  IPVZ

                  Národní ústav duševního zdraví

Obor: hygiena a epidemiologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU

 

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. František Vorel, CSc.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity

 

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Viktora Mravčíka, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Pracoviště: Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu

 

Členové: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu

 

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

II. interní klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

doc. MUDr. Zdenko Killinger, Ph.D.

V. interná klinika LF Univerzity Komenského a UNB, Bratislava

 

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. František Novák, Ph.D.

Pracoviště: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

                  FTVS UK

Obor: vnitřní nemoci

 

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Klinika gerontologie a metabolismu LF UK a FN Hradec Králové

 


Členové: doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FN KV

 

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OU a FN Ostrava

 

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Františka Nováka, Ph.D.

 

 

 

 

Habilitační řízení

  • Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

Pracoviště: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK

                 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

                 ČVUT

Obor: lékařská biofyzika

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, DrSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

 

Ing. Zbyněk Otčenášek, Ph.D.

Hudební a taneční fakulta AMU

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

 

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Ústav lékařské biofyziky LF UP

 

 

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise Ing. Daniela Šuty, Ph.D.

 


 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D.

 

IX. Různé

– k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 19. 9. 2017 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast, členům vědecké rady současně poděkoval za jejich práci v ak. roce 2016/2017 a zasedání vědecké rady v 1545 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 3. 7. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat