1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 27. 3. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 27. 3. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,                            Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Svobodný, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc., prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Eva Češková, CSc., prof. MUDr. Ingrid Bruknerová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc., PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D., prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., prof. PhDr. RNDr., Helena Haškovcová, CSc., MUDr. Daniela Netuková, prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 27. 2. 2018 bez připomínek.

III. Jubilea

Životní jubilea – březen 2018

 

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. – profesor Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze ukončil v roce 1967. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1982. Docentem pro obor gynekologie a porodnictví byl jmenován v roce 1988. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1992. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor gynekologie a porodnictví. Proděkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

 

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. – emeritní přednosta a profesor Ústavu patologie 1. LF UK a VFN. V roce 1966 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1979. Docentem pro obor patologická anatomie byl jmenován v roce 1988, v témže roce byl jmenován doktorem věd. V roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor patologická anatomie. Při příležitosti svého jubilea převzal pan profesor z rukou proděkana fakulty obraz.

 

prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. – emeritní přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, nyní profesor Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1958. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1963. Docentem pro obor farmakologie byl jmenován v roce 1968. V roce 1978 obhájil doktorskou dizertační práci. V roce 1985 byl jmenován profesorem pro obor farmakologie. Pan profesor převzal při této příležitosti obraz.

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. – docentka Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1983. Doktorský studijní program Biochemie a patobiochemie absolvovala v roce 2011 a získala titul Ph.D. V roce 2014 byla jmenována docentkou pro obor onkologie. Proděkan fakulty předal paní docentce pamětní list.

 

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. – vedoucí Ústavu dějin a Archivu UK a profesor Ústavu dějin a cizích jazyků 1. LF UK. Filozofickou fakultu UK absolvoval v roce 1981, v roce 1982 získal titul PhDr., dizertační práci obhájil v roce 2007. Docentem pro obor moderní dějiny byl jmenován v roce 2000. V roce 2014 byl jmenován profesorem pro obor dějiny lékařství. Proděkan fakulty předal panu profesorovi pamětní list.

 

doc. RNDr. Berta Otová, CSc. – docentka Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN. Přírodovědeckou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1965. Docentkou pro obor buněčná a molekulární biologie byla jmenována v roce 1997. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1978. Při nejbližší příležitosti převezme paní docentka pamětní list.

prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. – profesor Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1965. Kandidátem lékařských věd se stal v roce 1979. Docentem byl jmenován v roce 2000 a profesorem pro obor stomatologie byl jmenován v roce 2005. Pan profesor při nejbližší příležitosti převezme obraz.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. František Perlík, DrSc. a prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Nové cíle antifibrotické léčby u systémové sklerodermie“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. a současně položil uchazeči dotazy. S obsahy a závěry posudků nepřítomných oponentů doc. MUDr. Jozefa Lukáča, CSc. a doc. MUDr. Želmíry Macejové, Ph.D. seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. a současně jejich jménem položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. a doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., přednosta mateřské kliniky uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. uvedl, jeho úloha hodnotitele je velmi jednoduchá. Úvodem svého hodnocení vyzdvihl mimořádné vědecké výstupy uchazeče s vysokou citovaností. Přednáška uchazeče splnila všechna očekávaná kritéria habilitační přednášky, trvala přesně 15 minut, obsahovala krátký, ale jasný teoretický úvod. Ze širokého spektra oblastí, které mohly být uchazečem vybrány, prezentoval velmi vhodně zvolené téma, které posluchačům podrobně a srozumitelně prezentoval. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. konstatoval, že se mu přednáška uchazeče velmi líbila a že je dobrým podkladem pro udělení titulu docent.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D., z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Katedry psychologie Filozofické fakulty UK, University of New York in Prague a ČLK, pro obor lékařská psychologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorkou a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem a závěry komise seznámil přítomné členy vědecké rady předseda komise prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „ADHD jako celoživotní porucha“. Doc. Ptáček v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. Ing. Rudolfa Poledne, CSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., doc. MUDr. Jana Veverky, CSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. a prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., jako přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla velmi zajímavou přednášku s atraktivním a důležitým tématem, která byla perfektně prezentována. O čemž svědčí i následující velmi bohatá diskuse, kterou přednáška uchazeče vyvolala. Přednáška byla zajímavá i svou strukturou, kdy uchazeč již na začátku upozornil na její rozdělení do dvou částí. Ve skutečnosti, dle názoru hodnotitele, na sebe obě části přednášky logicky navazovaly, že vytvořily jasný a hezký celek. V první části přednášky doc. Ptáček se zabýval symptomatologií a různými aspekty ADHD a přesvědčil posluchače, že o této oblastí ví velmi mnoho a velmi dobře se v ní orientuje. Ve druhé části přednášky se doc. Ptáček zabýval postavením lékařské psychologie a především jejím vztahem k medicíně. Po formální stránce byla přednáška uchazeče excelentní, byla přednesena velmi hezkou češtinou, měla hezkou, logickou stavbu a byla velmi pěkně graficky dokumentována. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že erudované odpovědi v následné diskusi jednoznačně prokázaly kompetentnost uchazeče, a proto doporučil přítomným členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 1 hlas neplatný, nikdo se nezdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Katedry psychologie Filozofické fakulty UK, University of New York in Prague a ČLK, pro obor lékařská psychologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Davida Netuky, Ph.D., z Neurologické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor neurochirurgie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorkou a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem a závěry komise seznámil přítomné členy vědecké rady předseda komise prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Endoskopická endonazální operativa baze lební a intraoperační MRI“. Doc. Netuka v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., a prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., jako přednosta mateřského pracoviště. Hodnotitel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla přednášku, která ukazovala moderní přístup k neurochirurgii. Přednáška obsahovala historii neurochirurgie, následoval unikátní soubor pacientů, které doc. Netuka léčil, i možnosti, které moderní operační technika v současné době umožňuje. Tyto technické možnosti jsou využívány v plném rozsahu a jsou úžasné a fascinující. Doc. Netuka se ve své přednášce zamýšlel i nad jinými možnými léčebnými modalitami, nejenom chirurgií. Hodnotitel s radostí sledoval členy vědecké rady, kteří se zájmem pozorně sledovali přednášku doc. Netuky, což bývá nejlepší známkou, že přednáška byla vysoce kvalitní. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. doporučil přítomným členům vědecké rady kladné hlasování, protože doc. Netuka je zárukou toho, že česká neurochirurgie si zachová svou pozici na světové špičce, jak tomu v minulosti vždy bylo.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 43 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se nezdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Davida Netuky, Ph.D., z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor neurochirurgie a porodnictví rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Akreditace nových studijních programů

Proděkan fakulty prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. informoval přítomné členy vědecké rady o návrzích žádostí o akreditaci studijních programů 1. LF UK:

– bakalářského studijního programu Nutriční terapeut v prezenční i kombinované formě studia

– magisterského studijního programu Zubní lékařství/Dentistry v prezenční formě studia uskutečňovaný v českém i anglickém jazyce

– bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia

– navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia

– bakalářského studijního programu Adiktologie v prezenční i kombinované formě studia

– navazujícího magisterského studijního programu Adiktologie/Adictology v prezenční i kombinované formě studia uskutečňovaný v českém i anglickém jazyce

 

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložené žádosti o akreditaci studijních programů:

bakalářského studijního programu Nutriční terapeut v prezenční i kombinované formě studia

magisterského studijního programu Zubní lékařství/Dentistry
v prezenční formě studia uskutečňovaný v českém i anglickém jazyce

bakalářského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia

navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie v prezenční formě studia

bakalářského studijního programu Adiktologie v prezenční i kombinované formě studia

navazujícího magisterského studijního programu Adiktologie/Adictology v prezenční i kombinované formě studia uskutečňovaný v českém i anglickém jazyce

a ukládá děkanovi fakulty předložit tyto návrhy rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

VII. Návrh nového doktorského studijního programu

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o návrhu 3. lékařské fakulty UK zřídit nový doktorský studijní program Kardiovaskulární medicína. Současně informovala přítomné členy vědecké rady o stanovisku Kolegia děkana 1. LF UK k tomuto návrhu.

 

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK nesouhlasí s návrhem 3. LF UK vytvořit nový doktorský studijní program Kardiovaskulární výzkum.

 

VIII. Návrhy na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Petráka, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.

Pracoviště: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská chemie a biochemie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

 

prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT

 

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU

 

prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

 

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Lucie Muchové, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Josef Včelák, Ph.D.

Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Obor: ortopedie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 

Členové: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

 

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Rozkydal, Ph.D.

I. ortopedická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

 

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Josefa Včeláka, Ph.D.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.

Pracoviště: Ústav patologie 1. LF UK a VFN

Obor: patologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Ústav patologickej anatómie Jesseniovej LF UK a UN v Martine

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Kristýny Němejcové, Ph.D.


IX. Změna garanta bakalářského studijního programu, obor Fyzioterapie

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o žádosti stávajícího garanta bakalářského studijního programu obor Fyzioterapie doc. MUDr. Jany Süssové, CSc. o odstoupení z této funkce, a o návrhu doc. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D., přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, jmenovat novým garantem tohoto studijního programu MUDr. et Bc. Petru Sládkovou, Ph.D.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika rehabilitačního lékařství  1. LF UK a VFN

Garant - jmenování

MUDr. et Bc. Petra Sládková, Ph.D.

Obor

Fyzioterapie

Garant - odvolání

doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.

 

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odstoupením doc. MUDr. Jany Süssové, CSc. z funkce garanta bakalářského studijního programu obor Fyzioterapie a se jmenováním MUDr. et Bc. Petry Sládkové, Ph.D. novým garantem bakalářského studijního programu obor Fyzioterapie.

 

 

X. Návrh na jmenování nových předsedů a členů komisí pro SZZk

 

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SZZk, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu, seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

 

Usnesení X/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle materiálu, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

 

XI. Návrh na jmenování nových členů OR Experimentální chirurgie

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informovoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie prof. MUDr. Jaroslava Živného, DrSc. o jmenování nových členů této oborové rady a to doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D. a doc. MUDr. Martina Oliveria, Ph.D. v souvislosti s úmrtím dvou členů této oborové rady prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc. a prof. MUDr. Zbyňka Straky, DrSc.

 

Usnesení XI/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D. a doc. MUDr. Martina Oliveria, Ph.D.


XII. Jmenování garantů nových studijních programů

 

V souvislosti s již projednaným bodem VI. programu dnešního zasedání vědecké rady informoval proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. přítomné o návrzích jmenovat garanty nových studijních programů:

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Garant – jmenování

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Bc. studijní program

Ergoterapie

Garant – jmenování

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

NMgr. studijní program

Ergoterapie

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Garant – jmenování

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Bc. studijní program

Adiktologie

Garant – jmenování

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

NMgr. studijní program

Adiktologie

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Garant – jmenování

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Bc. studijní program

Nutriční terapeut

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

Garant – jmenování

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

Magisterský studijní program

Zubní lékařství

Usnesení XII/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenování garantů nových studijních programů dle přeloženého materiálu.


XIII. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 24. 4. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1710 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 4. 4. 2018

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat