1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 27. 2. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 27. 2. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

RNDr. Martin Bilej, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 

Hosté:

doc. MUDr. Jiří Král, CSc., prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., prof. MUDr. Jan Poul, CSc., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc., prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., doc. MUDr. Pavel Těšínský, Ing. Ludmila Kazdová, CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 30. 1. 2018 bez připomínek.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Milana Špály, CSc., emeritního pracovníka Ústavu patologické fyziologie a Ústavu vědeckých informací 1. LF UK, bývalého členy Vědecké rady a Akademického senátu 1. LF UK. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

III. Jubilea

Životní jubilea – leden 2018

 

doc. MUDr. Jiří Král, CSc. – docent III. interní kliniky 1. LF a VFN. Lékařskou fakultu UK v Praze dokončil v roce 1977. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1986. Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 2003. Pan docent převzal z rukou děkana obraz.

 

IV. Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

S doručenými návrhy nominací do soutěže o Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (dále jen Cena) seznámil ve smyslu opatření rektora č. 16/2012, v platném znění, přítomné členy vědecké rady prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty. UK uděluje Cenu za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

  • SOUKUP, Viktor (K) - ČAPOUN, Otakar (K) - COHEN, Daniel - HERNANDEZ, Virginia - BABJUK, Marek - BURGER, Max - COMPERAT, Eva - GONTERO, Paolo - LAM, Thomas - MACLENNAN, Steven - MOSTAFID, A. Hugh - PALOU, Joan - VAN RHIJN, Bas W. G. - ROUPRET, Morgan - SHARIAT, Shahrokh F. - SYLVESTER, Richard - YUAN, Yuhong - ZIGEUNER, Richard. Prognostic Performance and Reproducibility of the 1973 and 2004/2016 World Health Organization Grading Classification Systems in Non-muscle-invasive Bladder Cancer: A European Association of Urology Non-muscle Invasive Bladder Cancer Guidelines Panel Systematic Review. European Urology. 2017, 72(5), 801-813. ISSN 0302-2838.http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2017.04.015
    IF = 16.265 (2016) UT WoS: 000412685300035
  • Editoři Beneš Vladimír, Bradáč Ondřej: Brain Arteriovenous Malformations, Springer International Publisching AG, 2017, celkem 241 s., ISBN 978-3-319-63963-5, ISBN 978-3-319-63964-2 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-63964-2
  • GRIM, Miloš - NAŇKA, Ondřej - HELEKAL, Ivan. Atlas anatomie člověka / Atlas of Human Anatomy I. Končetiny, stěna trupu. 1 vyd. Praha: Grada, 2014. 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6.

 GRIM, Miloš - NAŇKA, Ondřej - HELEKAL, Ivan. Atlas anatomie člověka / Atlas of Human             Anatomy II. Hlava & krk, vnitřní orgány, neuroanatomie. 1 vyd. Praha: Grada, 2017. 404 s. ISBN 978-80-247-4156-7.

  • FAIT, Tomáš - ZIKÁN, Michal - MAŠATA, Jaromír a kol. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 624 s. ISBN 978-80-7345-482-1.
  • NEVŠÍMALOVÁ, Soňa - BRUNI, Oliviero (eds). Sleep disorders in children. 1. vyd. Berlin: Springer, 2017. 422 s. ISBN 978-3-319-28638-9.
  • MAREK, Josef - HÁNA, Václav a kol. Endokrinologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2017. 692 s. ISBN 978-80-7262-484-3.
  • Ctibor Povýšil et al.: Patomorfologie chorob kostí a kloubů. Galén, Praha, 2017, celkem 557 s., ISBN 978-80-7492-308-1

 

Usnesení IV/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze po projednání navrhuje dle čl. 4 odst. 1 opatření rektora č. 16/2012, Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, v platném znění výše, postoupit rektorovi UK tyto návrhy v následujícím pořadí:

1. GRIM, Miloš - NAŇKA, Ondřej - HELEKAL, Ivan. Atlas anatomie člověka / Atlas of Human Anatomy I. Končetiny, stěna trupu. 1 vyd. Praha: Grada, 2014. 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6.

GRIM, Miloš - NAŇKA, Ondřej - HELEKAL, Ivan. Atlas anatomie člověka / Atlas of Human Anatomy II. Hlava & krk, vnitřní orgány, neuroanatomie. 1 vyd. Praha: Grada, 2017. 404 s. ISBN 978-80-247-4156-7.

2. SOUKUP, Viktor (K) - ČAPOUN, Otakar (K) - COHEN, Daniel - HERNANDEZ, Virginia - BABJUK, Marek - BURGER, Max - COMPERAT, Eva - GONTERO, Paolo - LAM, Thomas - MACLENNAN, Steven - MOSTAFID, A. Hugh - PALOU, Joan - VAN RHIJN, Bas W. G. - ROUPRET, Morgan - SHARIAT, Shahrokh F. - SYLVESTER, Richard - YUAN, Yuhong - ZIGEUNER, Richard. Prognostic Performance and Reproducibility of the 1973 and 2004/2016 World Health Organization Grading Classification Systems in Non-muscle-invasive Bladder Cancer: A European Association of Urology Non-muscle Invasive Bladder Cancer Guidelines Panel Systematic Review. European Urology. 2017, 72(5), 801-813. ISSN 0302-2838.http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2017.04.015
IF = 16.265 (2016) UT WoS: 000412685300035

3. Editoři Beneš Vladimír, Bradáč Ondřej: Brain Arteriovenous Malformations, Springer International Publisching AG, 2017, celkem 241 s., ISBN 978-3-319-63963-5, ISBN 978-3-319-63964-2 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-63964-2

4. MAREK, Josef - HÁNA, Václav a kol. Endokrinologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2017. 692 s. ISBN 978-80-7262-484-3.

5. FAIT, Tomáš - ZIKÁN, Michal - MAŠATA, Jaromír a kol. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 624 s. ISBN 978-80-7345-482-1.

Vědecká rada 1. LF UK ukládá děkanovi 1. LF UK zajistit zaslání příslušných materiálů rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Informace děkana

Děkan fakulty informoval přítomné o proběhlé tiskové konferenci Asociace děkanů lékařských fakult na téma financování medicínského školství. Tiskové konference se účastnili i zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

VI. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor ortopedie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Pes equinovarus: nové léčebné postupy a patogenetické mechanizmy“. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného prof. MUDr. Milana Kokavce, Ph.D. seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc. a MUDr. Petr Kamínek, Ph.D., kteří současně položili uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Beneše, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. a prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., přednosta mateřské kliniky uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. uvedl, že MUDr. Ošťádal svou přednášku zprostředkoval posluchačům hodně hluboký pohled na problematiku Pes equinovarus. Po formální stránce byla přednáška perfektní, obsahovala krásnou obrazovou dokumentaci, byla zřetelně formulována. Přednáška byla přednesena hezkou češtinou, stanovený čas byl dodržen. Pokud jde o vlastní téma, pak asi prioritou věci je začlenit proteomiku do studia tohoto problému. I když není možné říci co je primární, zda kostní deformita, na které reaguje vazivo, nebo hypertrofické vazivo, kterému se přizpůsobí kost. V každém případě je práce uchazeče příspěvkem poznání patogeneze problému, i když zatím v tuto chvíli bez odpovědi. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. blahopřál uchazeči k přednášce a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Martina Ošťádala, Ph.D., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor ortopedie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování docentem MUDr. Františka Nováka, Ph.D., z IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Zánět, malnutrice v nemoci a význam nutriční podpory – od metabolismu živin ke klinické praxi“. S obsahem a závěrem svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti doc. MUDr. Pavel Těšínský a Ing. Ludmila Kazdová, CSc., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného prof. MUDr. Vladimíra Teplana, DrSc. seznámil přítomné členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. uvedl, že uchazeč již od začátku své přednášky problematiku velmi pěkně rozvinul, vedl ji velmi pěkně po logické, patofyziologické linii, které propojil se svými vlastními výsledky a následně extrapoloval také do aplikací klinických. Obrazová část prezentace byla velmi názorná, přednes uchazeče byl uvážlivý, racionální a možná neokázalý, ale takový, že se vyplatí MUDr. Nováka poslouchat, protože problematiku zná a zprostředkovává velmi konkrétní informace. Což jednoznačně prokázal zejména v diskusi, která jej velmi bavila, protože mohl čelit zajímavým dotazům ze strany členů vědecké rady a komentovat tak problematiku, která jej zajímá. Jako drobnou výtku doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. uvedl, že čas byl mírně, cca o 2 minuty překročen, ale to nemění nic na jeho doporučení členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 1 hlas neplatný, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Františka Nováka, Ph.D., z IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.


VII. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor gynekologie a porodnictví

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorkou a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem a závěry komise seznámil přítomné členy vědecké rady předseda komise prof. MUDr. David Cibula, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Dědičná dispozice ke vzniku karcinomu prsu a vaječníků a její klinický management“. Doc. Zikán v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. a prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., jako přednosta předchozího pracoviště uchazeče, a prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Hodnotitel prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. uvedl, že s doc. Zikánem spolupracuje dlouhodobě a očekával, že jeho přednáška bude excelentní, a toto očekávání bylo zcela naplněno. Byla to excelentní přednáška, velmi ilustrativní, klidně přednesená, bohatá na fakta, ale zároveň ne přesycená. Vše co uchazeč ve své přednášce uvedl, je vysoce aktuální a v současné době velmi diskutované nejenom onkogynekology, ale i dalšími odbornostmi. Jedná se o téma dlouhodobě diskutované a uchazeč ve své přednášce uvedl vyčerpávající přehled této problematiky. Jako drobnou výtku uvedl hodnotitel určité překročení času přednášky, které ale vnímá ve prospěch věci. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. doporučil přítomným členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VII/5: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se nezdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor gynekologie a porodnictví rektorovi UK k dalšímu řízení.

VIII. Změny garantů bakalářského studijního programu obor Adiktologie a Nutriční terapeut

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o žádosti stávajícího garanta bakalářského studijního programu obor Adiktologie prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D. o odstoupení z této funkce a s jeho návrhem jmenovat novým garantem tohoto studijního programu obor Adiktologie Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D.


Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

Garant - jmenování

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Obor

Adiktologie

Garant - odvolání

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odstoupením prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D. z funkce garanta bakalářského studijního program obor Adiktologie a se jmenováním novým garantem bakalářského studijního programu obor Adiktologie Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o žádosti stávajícího garanta bakalářského studijního programu obor Nutriční terapeut prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. o odstoupení z této funkce s účinností k 31. 8. 2018 a s jeho návrhem jmenovat novým garantem tohoto studijního programu obor Nutriční terapeut s účinností od 1. 9. 2018 doc. MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika

1. LF UK a VFN

Garant – jmenování (od 1. 9. 2018)

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Obor

Nutriční terapeut

Garant – odvolání (k 31. 8. 2018)

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odstoupením prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. z funkce garanta bakalářského studijního program obor Nutriční terapeut ke dni 31. 8. 2018 a se jmenováním nového garanta bakalářského studijního programu obor Nutriční terapeut doc. MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D. ke dni 1. 9. 2018.

 


IX. Návrh na jmenování předsedů komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nové předsedy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

Předseda

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

Interna

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

X. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 27. 3. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1710 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 5. 3. 2018

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat