1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 6. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 26. 6. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D. přítomen od 15.20

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

RNDr. Martin Bilej, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc., doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., Ing. Ivan Mikula, Ph.D., prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc., MUDr. Ján Rosa, Ph.D., doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., Ing. Hana Tomášková, Ph.D.


 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 29. 5. 2018 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. – profesor Farmakologického ústavu 1. LF a VFN. V roce 1964 absolvoval Farmaceutickou fakultu Univerzity v Káhiře. Kandidátem lékařských věd se stal v roce 1973. Docentem pro obor farmakologie byl jmenován v roce 1993. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1996. V roce 1998 byl jmenován profesorem pro obor farmakologie. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu profesorovi obraz.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. – emeritní přednostka Kliniky nemocí z povolání 1. LF a VFN. V roce 1978 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájila v roce 1990. Docentkou pro obor nemoci z povolání byla jmenována v roce 1996. V roce 2005 byla jmenována profesorkou pro obor vnitřní nemoci. Paní profesorka převzala z rukou děkana obraz.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. RNDr. Pavla Ješiny, Ph.D., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a Fyziologického ústavu AV ČR. v.v.i., pro obor klinická biochemie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Mitochondriální nemoci způsobené genetickými poruchami F1Fo-ATP syntázy“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámila přítomné prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., která současně položila uchazeči dotazy.
S obsahy a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. RNDr. Tomáše Adama, Ph.D. a doc. RNDr. Lenky Fajkusové, CSc., seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., který současně jejich jménem položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., a prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., přednosta mateřského pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. uvedl, že uchazeč dodržel stanovený čas pro svou přednášku. Po obsahové stránce byla přednáška srozumitelná, přestože pro některé posluchače bylo jistě obtížné sledovat všechny biochemické procesy, o kterých uchazeč hovořil. Uchazeč přesto svým vystoupením členy vědecké rady zaujal, což bylo zřejmé z dotazů kladených v diskusi. V diskusi reagoval uchazeč velice výstižně a jeho vysvětlením prakticky všichni porozuměli. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. konstatoval, že přednášku uchazeče hodnotí velice dobře.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, jeden hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. RNDr. Pavla Ješiny, Ph.D., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., pro obor klinická biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Informace děkana fakulty

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. přítomné informoval o:

  • jmenování 60 nových profesorů a profesorek prezidentem republiky. Mezi nově jmenovanými je i 7 nových profesorů, jejichž jmenovací řízení proběhlo na 1. lékařské fakultě: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc., prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. a prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Dále byli mezi nově jmenovanými i další představitelé 1. LF UK a to prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. (řízení proběhlo na FTVS UK) a prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. (řízení proběhlo na LF MU).

Na základě návrhů Vědecké rady UK bylo jmenováno celkem 18 nových profesorek a profesorů.

Slavnostní promoce nově jmenovaných profesorek a profesorů se konala v Karolinu dne 25. 6. 2018.

 

  • pokračujících vyjednávání mezi Asociací děkanů lékařských fakult a zástupci Vlády ČR týkajících se financování lékařských fakult.

 

VI. Návrh jmenování hostujícího profesora

S předkládaným návrhem jmenovat CS Ramana, Ph.D. hostujícím profesorem 1. LF UK seznámil vědeckou radu Ing. Ivan Mikula, Ph.D., proděkan pro rozvoj fakulty.

 

Dlouhodobým cílem výzkumné činnosti CS Ramana, Ph.D. je objasnění molekulárních mechanismů fungování metaloproteinů. Profesor Raman se zabývá výzkumem spektra hemoproteinů a enzymů ve vztahu k signálním plynným molekulám (oxid dusnatý, oxid uhelnatý, kyslík, sirovodík), enzymatické katalýze (cytochromy P450, enzymy "radical SAM superfamily"), bioenergetice (cytochromoxidazy), strukturální biochemie a chemické biologie.

Jako ředitel Structural Biology Research Center na University of Texas Medical School
v Houstonu svedl do jednoho týmu vědce z různých oborů, aby posunuli znalosti o molekulárních základech buněčné signalizace. Jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel dlouhé řady projektů, financovaných mimo jiné i z NIH grantů nebo několika prestižních soukromých nadací (např. The Pew Charitable Trust, Robert A. Welch Foundation), úspěšně kombinuje strukturální a funkční přístupy při zkoumání otázek a řešení problémů, které byly dříve považovány za nepřekonatelné, jako například při popsání struktury enzymu koproporfyrinogen oxidazy (jedna z mnoha struktur, na jejichž popsání se CS Raman podílel), o jejíž odhalení se desetiletí bezúspěšně snažila řada laboratoří po celém světě. CS Raman spolupracuje s mnoha renomovanými laboratořemi po celém světě, a je autorem téměř stovky odborných článků se zásadním významem ve svých oborech (vč. článků v časopisech jako je Cell či Nature), o čemž svědčí také vysoká citovanost (H-index 28).

CS Raman, Ph.D. velmi úzce spolupracuje s Laboratoří pro výzkum hemoproteinů Prof. Pavla Martáska z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, ale i dalšími pracovišti 1. LF UK (např. BIOCEV). Výsledkem spolupráce je celá řada hojně citovaných společných publikací v prestižních časopisech. Je významným mentorem PhD studentů a mladých vědců z tohoto pracoviště, byl oponentem dizertační práce
na 1 LF UK. Každoročně pracoviště navštěvuje a přednáší na ústavních i celofakultních seminářích a dalších sympóziích v Praze i jinde po ČR. Jak organizačně, tak i prezentačně se podílel na několika významných konferencích, které 1. LF UK pořádala.

CS Raman se velmi výrazně podílel na přípravě Centra pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) a byl osloven s nabídkou na pozici člena připravovaného Poradního panelu CAPI.

 

Usnesení VI/3:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

33

Počet kladných hlasů

33

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

 

VII. Návrh žádosti Akreditace doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie

S předkládaným návrhem Akreditace doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie seznámil vědeckou radu předseda oborové rady/garant tohoto studijního programu prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. a RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

Usnesení VII/4: Z 58 členů vědecké rady hlasovalo z 33 přítomných členů vědecké rady 31 členů pro, 1 člen vědecké rady byl proti, 1 člen vědecké rady se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

 

VIII. Návrh nominací členů OR Lékařské vědy GA UK

S předkládaným návrhy 1. LF UK jmenovat nové členy OR Lékařské vědy GA UK seznámila vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhy nominací nových členů OR Lékařské vědy GA UK, zaslanými jednotlivými klinikami a ústavy 1. LF UK k datu 19. 6. 2018 a uvedených v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

IX. Návrh na jmenování členů komisí pro SRZk

S předkládaným návrhy jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Pavel Kopecký

MUDr. Gabriela Malošková

MUDr. Zuzana Myšičková

MUDr. Václav Sebroň

MUDr. Jana Termerová

MUDr. Blanka Zlatohlávková

Všeobecné lékařství,

Pediatrie

Interní klinika 1. LF UK

a ÚVN

Člen

MUDr. Ján Csomor

MUDr. Josef Daněk

MUDr. Radek Tetour

Všeobecné lékařství,

Interna

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Eitan Brizman

MUDr. Michal Beňo, Ph.D.

D.M. Igor Linetsiy

Zubní lékařství,

Klinické zubní lékařství chirurgické

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Jan Škrha, Ph.D.

MUDr. Pavel Trachta, Ph.D.

Všeobecné lékařství,

Interna

 

Usnesení IX/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

 


 

X. Návrh na jmenování předsedů a členů komisí pro SRZk

S předkládanými návrhy, které jsou přílohou č. 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910, jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SRZk, v souvislosti s elektronizací rigorózních zkoušek, seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle příloh č. 2 – 10 tohoto zápisu.

XI. Návrhy na jmenování komisí pro habilitační řízení

 

S předkládanými návrhy na jmenování habilitačních komisí seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biochemie a exp. onkologie 1. LF UK

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: lékařská chemie a biochemie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav

Přírodovědecká fakulta MU

Středoevropský technologický institut MU

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a exp. onkologie 1. LF UK

 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

LF OU

 

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny LF OU

 

Usnesení XI/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Buška, Ph.D.

 


 

Habilitační řízení

  • MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.

Pracoviště: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Obor: neurochirurgie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Neurocentrum Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

 

Členové: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

 

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Andrej Šteňo, Ph.D.

Neurochirurgická klinika LF UKo, SZU a UNB,

Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava

Usnesení XI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. RNDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D.

 

 

 

XII. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 25. 9. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast, členům vědecké rady současně poděkoval za jejich práci v ak. roce 2017/2018 a zasedání vědecké rady v 1555 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 2. 7. 2018

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat