1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 5. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 26. 5. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., doc. RNDr. Pavel Souček, CSc., doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., doc. MUDr., Jiří Chomiak, CSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty a požádal přítomné o schválení změny pořadí projednávání jednotlivých bodů programu zasedání Vědecké rady 1. LF UK.

 

Usnesení I/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se změnou programu zasedání Vědecké rady 1. LF UK dne 26. 5. 2015

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 4. 2015 bez připomínek.

 

 

III. Návrh na složení habilitační komise

S předkládaným návrhem na složení habilitační komise seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.

Pracoviště: Neurochirurgické a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Neurochirurgické odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Obor: neurochirurgie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

Členové: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

Neurochirurgické odd. LF UK a FN Plzeň

 

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

Neurochirurgická klinika UN Bratislava

 

 

Usnesení III/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Vladimíra Beneše, Ph.D


IV. Evaluace vědecké práce

Prof. MUDr. Aleš Žák. DrSc., proděkan fakulty, v souladu s usnesením VR XI/10 ze dne 24. 2. 2015 předložil Vědecké radě materiál „Výsledků vědy a výzkumu“ (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) k jeho projednání a k případným změnám stávajících kategorií.

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. PhDr. Milada Říhová, doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

Usnesení IV/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze ukládá prof. MUDr. Aleši Žákovi, DrSc., po vyjádření jednotlivých členů VR 1. LF UK k materiálu v příloze č. 1 tohoto zápisu předložit materiál znovu Vědecké radě 1. LF UK k projednání.

 

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D., z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Signální dráha Fanconiho anémie: funkce, terapeutický potenciál, karcinom pankreatu“. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů - doc. MUDr. Marka Svobody, Ph.D. a prof. MUDr. Markéty Hermanové, Ph.D. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. a současně položil uchazeči dotazy oponentů. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné členy vědecké rady oponent doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. a položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. V diskusi také vystoupil prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., který uvedl, že se jako pracovník Ústavu biochemie a exp. onkologie 1. LF UK musí vyjádřit k přednášce uchazeče, která tematicky spadá do oblasti molekulární onkologie, podkapitoly DNA opravných mechanismů. Zdůraznil, že za přednášku uchazeče by se nestyděl ani profesionální molekulární biochemik, naopak pyšnil by se s ní, a vezmeme-li v úvahu, že uchazeč je především klinik internista, pak nezbývá jen smeknout před rozsahem a záběrem jeho znalostí. Závěrem diskuse vystoupili přednostové pracovišť uchazeče prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., který uvedl, že jeho role hodnotitele je velmi jednoduchá, připojil se ve svém hodnocení plně k hodnocení prof. MUDr. Jana Borovanského, CSc. a dále zdůraznil, že uchazeč pro něj přestavuje příklad člověka, který má ohromné znalosti z oblasti základního výzkumu a to i přes to, že je především klinikem, což je v jeho případě obrovskou devizou pro gastroenterologii, takový přístup není zcela běžný. Uchazeči hodnotitel vytkl pouze hlasový projev, který mohl být hlasitější, a dále, že některé promítané části obrazové dokumentace přednášky mohly být zřetelnější. Hodnotitel prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. závěrem uvedl, že přednášku uchazeče hodnotí pozitivně a doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/5: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D., z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh minimálních kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

S předkládaným návrhem doplnění materiálu „Minimální kritéria pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK“, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu, seznámil vědeckou radu proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

V diskusi vystoupili: prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s Minimálními kritérii pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK, tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

VII. Návrh na jmenování nových členů komisí pro SZZk a SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nové členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

Mgr. Jan Morávek, Ph.D.

Mgr. Veronika Di Cara

Mgr. Jana Vyskočilová

Mgr. Pavla Kordulová

Mgr. Vendula Pírková

bakalářské studium Všeobecná sestra

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky pro bakalářský studijní program Všeobecná sestra dle předloženého materiálu.


S předkládaným návrhem jmenovat nového člena zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.

Klinické zubní lékařství - ortopedické

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nového člena zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky pro Klinické zubní lékařství - ortopedické.

 

VIII. Termíny dodatečného přijímacího řízení ke studiu v DSP na 1. LF UK pro ak. rok 2015/2016

S předkládaným návrhem seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

Harmonogram dodatečného přijímacího řízení:

Lhůta pro podání přihlášek k dodatečnému přijímacímu řízení: 31. 8. 2015

Konání dodatečných přijímacích řízení: od 7. 9. 2015 do 21. 9. 2015

Ověřování podmínek k přijetí: do 23. 10. 2015

1. OR Fyziologie a patofyziologie člověka Vědeckou radu žádá o schválení termínu dodatečného přijímacího řízení a to: 17. 9. 2015

2. OR Biologie a patologie buňky Vědeckou radu žádá o schválení termínu dodatečného přijímacího řízení a to: 17. 9. 2015

3. OR Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Vědeckou radu žádá o schválení termínu dodatečného přijímacího řízení a to: 17. 9. 2015

4. Pro ostatní doktorské studijní programy navrhujeme schválit termín dodatečného přijímacího řízení pro ak. rok 2015/2016 v období od 7. 9. 2015 do 21. 9. 2015 (konkrétní data stanoví příslušná OR)

Jedná se o DSP oborů:

 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biomedicínská informatika
 • Biomechanika
 • Dějiny lékařství
 • Experimentální chirurgie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Imunologie
 • Lékařská biofyzika
 • Mikrobiologie
 • Neurovědy
 • Parazitologie
 • Preventivní medicína
 • Psychologie (obor Lékařská psychologie a psychopatologie)
 • Specializace ve zdravotnictví (obor Adiktologie)
 • Vývojová a buněčná biologie
 • Zobrazovací metody v lékařství

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se harmonogramem dodatečného příjímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na 1. LF UK a s navrženými termíny dle předloženého materiálu.

 

IX. Různé

– prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. informoval přítomné členy vědecké radě o aktuální medializaci problematiky očkování a vyzval vědeckou radu k vyjádření stanoviska 1. LF UK k problematice očkování.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 23. 6. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům
a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1530 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 1. 6. 2015

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v. r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 964 poslední aktualizace: timkova, 05.06.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít