1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 4. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 26. 4. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc, doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

 

Hosté:

prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc., prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., prof. MUDr. Arnošt Pelant, DrSc., prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., prof. RNDr. et MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 29. 3. 2016 bez připomínek.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Oskara Andrýska, DrSc., z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK a Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

III. Jubilea

Životní jubilea – duben

doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. – docentka Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. V roce 1968 ukončila studium na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1988 obhájila kandidátskou disertační práci a získala titul CSc. Docentkou pro obor infekční nemoci byla jmenována v roce 1989. Děkan fakulty předá paní docentce při této příležitosti obraz.

prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc. – emeritní profesor Anatomického ústavu 1. LF UK. V roce 1961 ukončil Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1967 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem byl jmenován v roce 1985. O pět let později získal hodnost doktora věd. Profesorem pro obor normální anatomie byl jmenován roku 1991. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. – profesorka Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. V roce 1960 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd v oboru vnitřní nemoci jí byla udělena roku 1972. V roce 1987 byla jmenována docentkou. Doktorskou disertační práci v oboru mikrobiologie obhájila v roce 1994. O dva roky později byla jmenována profesorkou pro obor klinická imunologie a alergologie. Paní profesorka převezme z rukou děkana obraz na nebližším zasedání vědecké rady.

prof. MUDr. Vladimír Křen, DrSc. – profesor Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1956. Roku 1981 mu byla udělena hodnost doktora lékařských věd. Docentem pro obor lékařská biologie byl jmenován v roce 1982. O šest let později jmenován profesorem v oboru obecná biologie. Od roku 2004 členem České lékařské akademie. Děkan fakulty předá panu docentovi při této příležitosti pamětní list.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. a RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

 


IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem RNDr. Bohumíra Procházky, CSc., ze Státního zdravotního ústavu a 3. LF UK, pro obor lékařská informatika

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Metody stanovení epidemického prahu“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. a prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného doc. Mgr. Zdeňka Valenty, M.Sc., Ph.D. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a současně položil uchazeči jménem oponenta dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., oponenta prof. RNDr. Gejzy Dohnala, CSc., RNDr. Jaroslava Kuneše, DrSc. a člena habilitační komise prof. RNDr. Jana Hendla, CSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. uvedl, že uchazeč velice srozumitelně uvedl posluchače do prezentované problematiky. Hodnotitel v této souvislosti upozornil na drobný přešlap spočívající v tom, že 100 případů na 100.000 obyvatel nemůže být prahem epidemie chřipky, protože ten je 5x vyšší. Úkolem epidemiologie je odhalovat příčinu nemocí, a zrodila se z boje s infekcemi. Dříve epidemiologové vystačili se čtyřmi Kochovy postuláty. Dnešní medicína, pokud jde o epidemiologii neinfekčních nemocí, už s těmito čtyřmi postuláty nevystačí a v současnosti je již stanoveno dvanáct kritérií. Hodnotiteli se líbilo, že uchazeč uvedl, že krátkodobé předpovědi podle prezentovaného modelu jsou nejpřesnější, čím je prognóza dlouhodobější, klesá přesnost výsledků. Prezentovaný model je určitě výborný na onemocnění chřipky, uchazeč demonstroval, že jej lze použít i na onemocnění salmonelou. Naopak model nelze použít pro infekční onemocnění v zemích, kde nejsou k dispozici korektní údaje o počtu obyvatel. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., konstatoval, že se mu přednáška uchazeče líbila a doporučil členům Vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, 4 hlasy záporné, 2 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem RNDr. Bohumíra Procházky, CSc., ze Státního zdravotnického ústavu a 3. LF UK, pro obor lékařská informatika, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem MUDr. Petra Čelakovského, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové, pro obor otorinolaryngologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Diagnostické možnosti a významné prognostické faktory u dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. a všichni oponenti položili uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. René Foltána, Ph.D., prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. uvedl, že by chtěl zejména ocenit diskusi a to odpovědi na dotazy oponentů, které byly zcela přesné, jednoznačné. Uchazeč dodržel stanovený časový limit, přednáška uchazeče byla přehledná, velmi dobře graficky zpracovaná, s odkazy na vlastní práce uchazeče, kde byl 1. autorem nebo spoluautorem. V úvodu svého vystoupení shrnul uchazeč celou problematiku, stanovil jednoznačně cíle přednášky, kterým se pak pečlivě věnoval. Hodnotitel vyzvedl tyto části přednášky 1) zobrazovací metody 2) problematika krčních uzlin 3) nádorové markery, kde má uchazeč vlastní originální výsledky, v této souvislosti hodnotitel uvedl, že v této oblasti je poměrně obtížné něco nového objevit nebo na něco upozornit; a 4) závěr, který byl přehledný, jednoznačné. Hodnotitel uvedl, že mu jen chyběly perspektivy oboru, pokud jde o predikci, prognózu. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. konstatoval, že přednáška splnila stanovené požadavky na habilitační přednášku.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 3 hlasy neplatné, 1 člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Čelakovského, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové, pro obor otorinolaryngologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Antonína Pařízka, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámila členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Endokrinologie fetomaternální jednotky, se zaměřením na metabolity progesteronu“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. uvedl, že s ohledem na proběhlou diskusi má svou úlohu poměrně jednoduchou. Uchazeč ve své přednášce po filozofickém a etickém úvodu a seznámil posluchače s předčasným porodem jako problémem medicínským, sociálně psychologickým, ale i ekonomickým. Další část přednášky uchazeče se věnovala problematice endokrinologie porodu, včetně seznámení s vlastními originálními výsledky vědecké práce a ohlasem na ně na mezinárodní úrovni. Uchazeč svým vystoupením jednoznačně doložil atribut mezioborovosti problematiky. Pokud jde o formální stránku vystoupení, hodnotitel uvedl, že uchazeč dodržel stanovený čas, přednáška byla prezentována srozumitelně spisovnou češtinou, také grafika přednášky byla přehledná. Závěrem prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/4: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 3 hlasy neplatné, 1 člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Antonína Pařízka, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Arie Hasmana, Dr. Ir. hostujícím profesorem seznámil přítomné předkladatel návrhu prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 

Prof. Arie Hasman je emeritním profesorem Univerzity of Amsterodam v Nizozemí a dříve působil také jako profesor na Univerzitě v Maastrichtu a Eindhovenu. Jeho pedagogická a vědecko-výzkumná činnost je velmi rozsáhlá. Pod jeho vedením obhájilo disertační práci celkem 54 doktorandů. Podílel se i na řešení řady mezinárodních projektů. Ve spolupráci s českými partnery to byly např. evropské projekty IT EDUCTRA a EuroMISE zaměřené na vzdělávání a výzkumný projekt MGT zaměřený na formalizaci znalostí v lékařských doporučeních. Prof. Hasman přednášel za posledních více než 20 letech v řadě vzdělávacích kurzů v České republice. V roce 2013 byl předsedou programového výboru konference „Data and Knowledge for Medical Decision Support“ organizované Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP v Praze a předsedal semináři studentů doktorského studijního programu Biomedicínská informatika, který se v roce 2013 konal na 1. LF UK. V letech 2015 a 2016 se zúčastnil také konferencí a kurzů konaných pod záštitou 1. LF UK.

I nadále se bude prof. Hasman účastnit kursů pro doktorandy v oborové radě Biomedicíncká informatika a kursů pořádaných Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN. Pravidelně se podílí i na výuce studentů anglické paralelky. Přispěje i k pomoci publikační aktivity doktorandů 1. LF UK. Prof. Hasman tak významně přispěje k rozvoji a obrazu 1. LF UK zejména v oblasti biomedicínské informatiky u nás i v zahraničí.

Usnesení VI/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

54

Počet přítomných členů VR fakulty

31

Počet kladných hlasů

31

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VII. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

IKEM

Obor: lékařská biofyzika

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. RNDr. František Vítek, DrSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.

Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

doc. ing. Josef Novotný, CSc.

Nemocnice Na Homolce

 

prof. ing. Aleš Richter, CSc.

Ústav mechatroniky a technické informatiky TUV

 

priv. doz. Mag. Dr. Martin Krššák

Dpt. of Endocrinology and Metabolism, Medizinische Universität Wien

 

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise Ing. Daniela Jiráka, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Pracoviště: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: chirurgie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

 

Členové: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

I. chirurgická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Chirurgická klinika LF MU a FN Brno – Bohunice

 

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Davida Hoskovce, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování nového člena oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie

S předkládaným návrhem předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc. jmenovat novým členem této oborové rady doc. RNDr. Miroslava Šulce, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Miroslava Šulce, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK, novým členem oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie.

 

IX. Návrh žádosti o prodloužení stávající akreditace doktorského studijního programu Biomechanika na 1. LF UK

S předkládanou žádostí o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Biomechanika seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

 

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby žádost o prodloužení stávající akreditace doktorského studijního programu Biomechanika na 1. LF UK byla postoupena rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

 

X. Návrh na jmenování člena zkušebních komisí pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového člena zkušebních komise pro státní rigorózní zkoušky vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

II. chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Vladimír Mikulenka

Chirurgie

 

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nového člena komisí pro stání rigorózní zkoušky pro předmět Chirurgie, dle předloženého materiálu.

 

XI. Různé

· k bodu různé nebyl přednesen žádný příspěvek

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 31. 5. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1650 ukončil.

 

 

V Praze dne 29. 4. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat