1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 1. 2016

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 26. 1. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc, prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. Med., CSc., prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc., prof. RNDr. Zdena Palková, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc., doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D., prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., MUDr. Juri Marinov, CSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Františka Faltuse, DrSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 15. 12. 2015 bez připomínek.

III. Jubilea

Životní jubilea – leden

doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc. – docent Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, vědecký pracovník Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1951. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1965. V roce 1990 byl jmenován docentem v oboru normální fyziologie. Pan docent převzal při příležitosti svého významného životního jubilea z rukou děkana fakulty obraz.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. – profesor Anatomického ústavu 1. LF UK. V roce 1963 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V oboru anatomie, histologie a embryologie získal titul kandidáta lékařských věd v roce 1977 a hodnost doktora věd roku 2001. Docentem pro obor normální anatomie se stal roku 1988. Profesorem anatomie byl jmenován v roce 2003. Děkan fakulty předal při příležitosti životního jubilea panu profesorovi pamětní list.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1975 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1981. Roku 1988 byl jmenován docentem v oboru psychiatrie. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1989 a profesorem pro obor psychiatrie byl jmenován 1992. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

 

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Martina Chovance, Ph.D. z Otorinolaryngologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, pro obor otorinolaryngologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Mikrochirurgická léčba vestibulárního schwannomu a její funkční výsledky“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. a doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med., CSc., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného prof. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D., seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. a současně položil uchazeči jménem oponenta dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. a člena komise prof. MUDr. Martina Sameše, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta předchozího pracoviště uchazeče prof. MUDr Jan Betka, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. uvedl, že přednáška uchazeče byla velmi instruktivní, byla přesvědčivá, byla pouze o jednu minutu delší, než je stanovený limit. Jednotlivé snímky prezentace byly dobře čitelné, a z diskuse zřetelně vyplynulo, že uchazeč je v problematice orientován a že je zcela na místě udělit mu titul docent. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. doporučil členům Vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Martina Chovance, Ph.D., z Otorinolaryngologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, pro obor otorinolaryngologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Alexandra Nemce, Ph.D., ze Státního zdravotního ústavu, Přírodovědecké fakulty UK, pro obor lékařská mikrobiologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně hodnotící komise prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Multirezistentní Acinetobacter – výzva pro současnou medicínu“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy člena hodnotící komise prof. RNDr. Jaroslava Spížka, DrSc., předsedkyně hodnotící komise prof. MUDr. Heleny Tlaskalové – Hogenové, DrSc., prof. MUDr. Antonína Sosny, DrSc., členky hodnotící komise prof. RNDr. Zdeny Palkové, CSc., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., a prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc. Hodnotitelka přednášky RNDr. Šárka Němečková, DrSc. uvedla, že Vědecká rada vyslechla přednášku na téma velmi zajímavé problematiky multirezistentních bakterií rodu Acinetobacter, kterým se petent zabývá po dobu 25 let a seznámil tak posluchače s výsledky vlastního výzkumu těchto bakterií. Přednáška uchazeče byla rozdělena na tři části, v první části se soustředil na problematiku klasifikace rodu Acinetobacter a identifikaci nových druhů, které popsal ve své laboratoři. Ve druhé části se zabýval epidemiologickým šířením a epidemiologickým výskytem jednotlivých klonů těchto bakterií. Ve třetí závěrečné části své prezentace informoval o molekulárních mechanismech rezistence bakterie Acinetobacter, které se vyskytují a které doprovázejí vývoj bakterií tohoto rodu. Přednáška byla velmi zajímavě a pedagogicky velmi dobře uspořádaná, a byla velmi informativní pro všechny posluchače, ať už šlo o mikrobiology, bakteriology či posluchače, kteří se tímto tématem nezabývají. Uchazeč dodržel stanovený čas, překročil jej jen o pouhé 2 minuty. Hodnotitelka měla jedinou drobnou výtku a to, že se uchazeč trochu potýkal s promítacím zařízením, což přikládala tomu, že uchazeč nevystupoval v domácím prostředí. RNDr. Šárka Němečková, DrSc. závěrem uvedla, že přednášku uchazeče hodnotí velmi dobře a doporučila členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 1 hlasy neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. RNDr. Alexandra Nemce, Ph.D., ze Státního zdravotního ústavu, Přírodovědecké fakulty UK, pro obor lékařská mikrobiologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh na složení habilitační komise

S předkládaným návrhem na složení habilitační komise seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

III. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D.

Kardiologická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

 

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardiologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D.

VII. Doktoráty honoris causa

· S návrhem udělit čestný titul doktor honoris causa lékařských věd prof. Susan Margaret Gasser, Ph.D., ředitelce Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research a profesorce University of Basel; Basel, Švýcarsko, seznámil vědeckou radu předkladatel materiálu přednosta Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Susan Gasserová jako postdoktorandka identifikovala spolu s dr. U. K. Laemmlim topoizomerázu II coby strukturální součást metafázních chromozomů a roli sekvencí bohatých na AT při organizaci vzdálených chromatinových interakcí.

V letech 1986 – 2001 pracovala jako vedoucí skupiny ve Švýcarském ústavu pro experimentální výzkum rakoviny, kde výzkum funkční organizace jádra iniciovala pomocí kombinace genetických a kvantitativních fluorescenčně mikroskopických přístupů. Se spolupracovníky identifikovala mechanizmy, které určují polohu telomer a neaktivního chromatinu v jádře kvasinek. Prokázala funkční dopad tohoto prostorového uspořádání a dynamiky chromatinu v průběhu interfáze. V současné době rozšířila tento výzkum také na vývoj C. elegans. Susan Gasserová je rovněž průkopnicí ve výzkumu RecQ helikáz a proteinů, které zajišťují remodelaci chromatinu při opravě dvořetězcových zlomů a poškození spojených s replikační vidličkou s použitím kvantitativní mikroskopie při studiu opravy DNA v kontextu buněčného jádra.

 

Susan Gasserová působila jako profesorka na Univerzitě v Ženevě v letech 2001 – 2004, na Univerzitě v Bazileji je profesorkou od roku 2005. V současné době je též hostující profesorkou na Universitě v Ósace. Od listopadu 2004 je ředitelkou Friedrich Miescher institutu pro biomedicínský výzkum. Byla a je členkou a předsedkyní mnoha odborných rad a poradních orgánů včetně Švýcarské národní rady pro výzkum, Poradního sboru předsedy Evropské rady pro vědu a technologie, a Rady EMBO. Získala řadu ocenění, např. v roce 2006 cenu Otto Nägeliho, v roce 2011 mezinárodní cenu INSERM, v roce 2012 cenu FEBS/EMBO Ženy ve vědě a v roce 2013 cenu Weizmannova vědeckého ústavu.

 

Susan Gasserová ochotně pomáhala a pomáhá Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK a vědcům jiných laboratoří, ústavů a dalších vědeckých institucí v ČR. Je vždy ochotna přijet do Prahy přednášet a diskutovat s našimi vědci. Velmi napomohla úspěchu řady mezinárodních workshopů a konferencí, ať již byly organizovány Ústavem buněčné biologie a patologie či jinými ústavy a institucemi v ČR. O jejím vřelém vztahu k naší zemi svědčí skutečnost, že ochotně přijímá žádosti na posuzování českých grantů a publikací. Pomoc Susan Gasserové českým vědcům se týká i její organizační aktivity, neboť napomáhá účasti mladých českých vědců na workshopech a konferencích konajících se v zahraničí.

 

O kvalitě práce Susan Gasserové svědčí přiložený seznam publikací, přičemž její h-index činí 69 a počet citací je vyšší než 17000. Významná je rovněž její pomoc českým vědcům a české vědě. Důležitá je její činnost organizační a pedagogická, sama vychovala 15 studentů (Masters) a 25 PhD studentů.

 

V diskusi nebyly položeny žádné dotazy.


Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. LF UK hlasovala takto:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

54

Počet přítomných členů VR fakulty

32

Počet kladných hlasů

32

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

  • S návrhem udělit čestný titul doktor honoris causa lékařských věd prof. Nobutakovi Hirokawa, M. D., Ph. D., Project Professor University of Tokyo, Graduate School of Medicine seznámil vědeckou radu předkladatel materiálu přednosta Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Dr. Hirokawa objevil a podrobně analyzoval super-rodinu kinesinových proteinů (KIFs), čímž se zasloužil o významný pokrok v chápání intracelulárního transportu. Ukázal, že KIFs zajišťují transport různých druhů nákladu, jako jsou například prekursory synaptických váčků, mitochondrie, neurotransmiterové receptory, N-kadherin/beta katenin a mRNA. Jasně prokázal, že buňky využívají více druhů motorických proteinů pro transport odlišných typů nákladu. Dále odhalil základní mechanismy intracelulárního transportu: rozpoznání, navázání a uvolnění nákladu a určení směru transportu. Jeho převratným příspěvkem byl objev, že molekulární motory jsou kritické pro mnohé fyziologické jevy, jako jsou vznik pravolevé asymetrie, vývoj nervového systému, propojení neuronů, kontrola přežívání neuronálních buněk v závislosti na jejich aktivitě, potlačení tvorby nádorů či vyšší nervové funkce, jako jsou učení a paměť. Ukázal také, že mutace nebo delece genů pro KIF proteiny vyvolávají různá onemocnění, mezi něž patří neuropatie, epilepsie, poruchy kontroly úzkostných stavů, hydrocefalus, ženská neplodnost, hypercholesterolémie či diabetes. Kromě toho pomocí kombinace rentgenové krystalografie, kryoelektronové mikroskopie a molekulární biofyziky objevil strukturální změny, k nimž dochází při hydrolýze ATP, a objasnil způsob, jakým se molekulární motory pohybují po mikrotubulech. Dr. Hirokawa je profesorem buněčné biologie a anatomie na Lékařské fakultě Univerzity v Tokiu a na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity. Je mentorem více než 70 PhD studentů. Je držitelem řady vědeckých a čestných uznání. Získal cenu Japonské akademie, oficiální japonské vyznamenání „Person of Cultural Merit“ za zásluhy o kulturní dědictví a ocenění Univerzity Krále Abudalazize v Saudské Arábii jako „Highly Cited Distinguished Professor“. Je členem Japonské akademie, členem Americké asociace pro rozvoj vědy, asociovaným členem Evropské organizace pro molekulární biologii a čestným profesorem Univerzity v Tokiu a Pekingské univerzity v Číně. Citační ohlas prací dr. Hirokawy činí 41097 a Hirschův index 95.

 

Díky Current Contents se Ivan Raška seznámil s prací dr. Hirokawy již v 80. letech 20. století. Osobně se s dr. Hirokawou seznámil až v 90. letech 20 století v rámci několika zahraničních konferencí a pracovních seminářů. Zájem o práce dr. Hirokawy pramenil i z toho, že pracoviště dr. Hirokawy, stejně tak jako pracoviště dr. Rašky, rozsáhle využívalo mikroskopické přístupy, včetně nativní kryo-elektronové mikroskopie hydratovaných preparátů. K zásadnímu rozšíření spolupráce mezi dr. Raškou a dr. Hirokawou došlo v době, kdy se dr. Hirokawa stal Prezidentem Mezinárodní federace pro buněčnou biologii. Především díky aktivitě prof. Hirokawy byla v konkurenci Velké Británie a Rakouska svěřeno konání 12. mezinárodního sjezdu buněčné biologie do České republiky. Nově založená Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s., která se stala členem Mezinárodní federace pro buněčnou biologii, je organizátorem 12. mezinárodnímu sjezdu buněčné biologie ve dnech 21.– 25. července 2016. Profesor Hirokawa již bezmála 3 roky velmi aktivně pomáhá s organizací sjezdu.

 

V diskusi nebyly položeny žádné dotazy.

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. LF UK hlasovala takto:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

54

Počet přítomných členů VR fakulty

32

Počet kladných hlasů

32

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VIII. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komise pro SRZk a SZZk

S předkládaným návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komise pro státní rigorózní zkoušky a státní závěrečné zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

člen

as. MUDr. Petr Hubka, Ph.D.

as. MUDr. Roman Kocián

as. MUDr. Anna Germanová, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN

předseda

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Interna

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.

MUDr. Doubravka Frausová

MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D.

MUDr. Eva Jančová, CSc.

MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

MUDr. Martina Peiskerová, Ph.D.

MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D.

MUDr. Katarína Ročinová

PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.

MUDr. Jan Vachek

Interna

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

člen

as. MUDr. Eva Kotrlíková

as. MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

as. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

bakalářský obor

Nutriční terapeut

(prezenční i kombinovaná forma)

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nových předsedů a nových členů komisů pro stání rigorózní zkoušky pro předměty Gynekologie a porodnictví, Interna a pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářský studijní obor Nutriční terapeut (pro prezenční i kombinovanou formu studia), dle předloženého materiálu.

IX. Návrh na změnu koordinátora PRVOUK 21

S předkládanou žádostí stávající koordinátorky PRVOUK P21 Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti doc. PhDr. Ivany Čornejové, CSc., o schválení nového koordinátora tohoto programu prof. PhDr. Petra Svobodného, Ph.D., z Ústavu dějin a archivu UK, Ústavu pro dějiny lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, seznámil Vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost doc. PhDr. Ivany Čornejové, CSc. a souhlasí se jmenováním nového koordinátora PRVOUK P21 prof. PhDr. Petra Svobodného, Ph.D.

 

X. Problematika očkování

S předkládaným materiálem seznámil Vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. a doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

 

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. LF UK vydává toto prohlášení:

Vědecká rada 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze odmítá informace, vědecky dostatečně nepodložené a zjednodušované, o spontánním vymizení infekčních nemocí, a o škodlivosti očkování, které jsou předkládány laické veřejnosti. Nikdy jsme nepopírali rizika očkování, byť z populačního hlediska je toto riziko nesrovnatelně menší v porovnání s možnými škodami způsobenými na zdraví nemocemi, proti kterým očkování chrání. Pokud jde o vzácné komplikace očkování, je cílem současné zdravotní edukace zvyšování zdravotní gramotnosti veřejnosti a tím dosažení stavu, kdy tyto komplikace budou vnímány stejně jako potenciální komplikace ostatních léčebných prostředků, postupů či léčebných procedur. Protože nemáme pochybnosti o užitečnosti očkování zejména u dětí, podporujeme snahu legislativně upravit povinné očkování dětí s možností sankce jeho odmítnutí zákonnými zástupci zdravého dítěte. Individualizace očkovacího plánu pak bude samozřejmou součástí zdravotní péče o děti s imunodeficitem či jinými závažnými zdravotními problémy a u dětí s rodinnou zátěží rizika autoimunitního onemocnění. Vycházíme z názoru, že dítě je etickými normami a právními předpisy svěřeno do péče rodičů, kteří za něj rozhodují i nesou odpovědnost. V tomto vztahu ovšem nejde o vlastnictví a v případě škodlivého působení rodičů je společnost povinna chránit základní práva této ještě nikoliv kompetentní lidské bytosti. Podporujeme zřízení fondu, ze kterého by vzácné komplikace očkování mohly být v případě prokázání příčinné souvislosti s očkováním kompenzovány. Protože se medicína, stejně jako jiné oblasti poznání neustále vyvíjí, nepokládáme současné očkovací schéma za konečné, nepochybně se bude dále vyvíjet souběžně s vývojem imunogenicity, tedy účinnosti vakcín, s rostoucí mírou jejich bezpečnosti a v neposlední řadě i v závislosti na epidemiologické situaci příslušného regionu, státu, kontinentu či situace v globálním měřítku.

Očkování patří k preventivním aktivitám splňujícím všechny podmínky kladené současnou „medicínou založenou na důkazu“ a jeho zpochybňování je naprosto nežádoucím fenoménem.

 

 

Dále s připomínkou ohledně problematiky očkování studentů lékařských fakult vystoupil prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a navrhl společný postup všech lékařských fakult ve věci.

 

V diskusi dále vystoupili: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc. a prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 

XI. Návrh na odvolání člena OR Vývojová a buněčná biologie

Návrh na jmenování nového člena OR Parazitologie

S předkládanou žádostí prof. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D., proděkanky pro studijní záležitosti PřF UK, odvolat prof. MUDr. Václava Mandyse, CSc., na základě jeho žádosti, z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Usnesení XI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost doc. MUDr. Václava Mandyse, CSc. a souhlasí s jeho odvoláním z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie.

 

S předkládanou žádostí prof. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D., proděkanky pro studijní záležitosti PřF UK, jmenovat doc. RNDr. Jana Votýpku, Ph.D. do funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Parazitologie, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost Přírodovědecké fakulty UK a souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Jana Votýpky, Ph.D., do funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Parazitologie.

 

 


XII. Různé

· prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. vystoupil s požadavkem, aby se neveřejné části zasedání VR 1. LF UK účastnil i předseda habilitační/hodnotící komise pokud není členem VR 1. LF.

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 23. 2. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1635 ukončil.

 

 

V Praze dne 29. 1. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v. r.

děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat