1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 25.9. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 25. 9. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3


Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.,

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

 

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

 

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

 

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.


Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.,

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.,

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.,

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.,

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc..

doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., doc. MUDr. Ľubica Argalášová, Ph.D.,

doc. Marie Nakládalová, Ph.D., prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 6. 2018 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. – profesorka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1978 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1985. V roce 2003 byla jmenována docentkou pro obor psychiatrie. V roce 2008 byla jmenována profesorkou pro obor psychiatrie. Paní profesorka převzala z rukou proděkana obraz.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. – emeritní přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1966. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1982. Docentem pro obor ortopedie byl jmenován v roce 1989. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1991. Profesorem pro obor ortopedie byl jmenován v roce 1992. Proděkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. – profesor I. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1966. V roce 1986 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 1988. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 2000. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. Proděkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. – profesor Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Studium na Fakultě všeobecného lékařství UK ukončil v roce 1966. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1974. Docentem pro obor patologická fyziologie byl jmenován v roce 1990. V roce 1991 obhájil doktorskou dizertační práci. Profesorem pro obor patologická fyziologie byl jmenován v roce 1994. Děkan fakulty při příležitosti jubilea pana profesora požádat rektora UK o udělení medaile UK, rektor žádosti vyhověl a udělil zlatou medaili UK. Pan profesor převzal při této příležitosti obraz.

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. – docentka II. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1983. V roce 2001 obhájila kandidátskou dizertační práci. Docentkou pro obor vnitřní nemoci byla jmenována v roce 2006. Proděkan fakulty předal paní docentce obraz.

doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D. – docent Chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. V roce 1969 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Dizertační práci obhájil v roce 2005 a získal titul Ph.D. Docentem pro obor chirurgie byl jmenován v roce 2007. Proděkan fakulty předal panu docentovi obraz.

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. – profesor Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1966. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1987. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1988. Docentem pro obor urologie byl jmenován v roce 1989. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1992. Profesorem pro obor chirurgie byl jmenován v roce 1994. Proděkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. – profesor Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK. Vysokou školu chemicko-technologickou, Fakultu potravinářské a biochemické technologie absolvoval v roce 1988. Kandidátskou práci obhájil v roce 2001. Docentem pro obor lékařská biologie a genetika byl jmenován 2014 a profesorem pro stejný obor byl jmenován v roce 2017. Při příležitosti svého jubilea převzal pan profesor z rukou proděkana fakulty obraz.

IV. Cena Folia Biologica

V letošním roce byla Cena časopisu Folia Biologica byla udělena za článek „X-Chromosome Inactivation Analysis in Different Cell Types and Induced Pluripotent Stem Cell Elucidates the Disease Mechanism in a Rare Case of Mucopolysaccharidosis Type II in a Female“ publikovaný v č. 2/2016 (82-89. ISSN 0015-5500. IF = 0.939 (2016); autorů Mgr. Martin Řeboun, Mgr. Jitka Rybová, RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D., Mgr. Josef Včelák, Mgr. Tereza Veselková, Ing. Gabriela Štorkánová, Ph.D., Ing. Dita Mušálková, Ph.D., MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D., RNDr. Jana Ledvinová, CSc., doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Ing. Karolína Pešková a RNDr. Lenka Dvořáková, CSc. V době návrhu měla oceněná publikace 6 citačních ohlasů.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a prof. MUDr. František Perlík, DrSc.


V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou Ing. Hany Tomáškové, z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU a Zdravotního ústavu, Ostrava

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. Přednáška uchazečky měla název „Karcinogenní riziko u horníků černouhelných hlubinných dolů v České republice“. S obsahem a závěrem svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., která položila Ing. Tomáškové dotazy a prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.

Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděla na tři dotazy doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.; na komentář prof. Ing. Rudolfa Poledneho, CSc. k prevalenci kouření i na dotaz prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc.. Vyjádření přednosty Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU, doc. Maďara, přečetl předseda habilitační komise prof. Tuček.

Hodnotitel prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že uchazečka přednesla kvalitní přednášku a dodržela stanovený čas. Po pedagogické stránce byla přednáška v pořádku, projev byl méně hlasitý. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. konstatoval, že přednášku hodnotí velice dobře a doporučuje kladné hlasování.

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/1: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 33 členů kladný hlas, 3 záporný hlas, 5 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou Ing. Hany Tomáškové, Ph.D., z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU a Zdravotního ústavu, Ostrava, pro obor hygiena a epidemiologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentkou PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. František Perlík, DrSc. Uchazečka proslovila přednášku s názvem „Mitochondriální funkce v neuropsychofarmakologii“. S obsahy a závěry dvou psychiatricky zaměřených oponentských posudků nepřítomných oponentů, doc. MUDr. Jiřího Masopusta, Ph.D. a prof. MUDr. Evy Češkové, CSc., a třetím farmakologicky zaměřeným posudkem prof. PharmDr. Jána Klimase, Ph.D., seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. František Perlík, DrSc. z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, který současně jménem posledního oponenta položil uchazeči dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi zodpověděla dotazy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. a prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc. V diskuzi následně vystoupil prof. MUDr. J. Zeman, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. M. Trněný, CSc. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. se pozitivně vyjádřila k seznamu citací, výborným impact faktorům, rozsahu habilitační práce psané v anglickém jazyce. Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. se připojil ke kladnému hodnocení prof. Nevšímalové a podal podnět k pokračování výzkumu. Poslední z dotazů položil prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.. Následovalo vystoupení přednosty Psychiatrické kliniky prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc., uvedl, že uchazečka je především výborná v oblasti výzkumu a současně vyzdvihl práci petentky se zahraničními postgraduálními studenty.

Prof. MUDr. O. Slanař, Ph.D., přednosta druhého pracoviště uchazečky, potvrdil, že splňuje a překračuje požadavky požadované pro habilitaci v oboru farmakologie.

Hodnotitelka přednášky, prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., uvedla, že uchazečka měla velmi nesnadný úkol v krátkém čase představit složité téma, ocenila provedené výzkumy in vitro. Uvedla, že se jednalo o graficky výborně prezentovanou přednášku, zmínila horší práci s dechem, patrně související s těhotenstvím uchazečky a přednášku doporučila k přijetí.

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, jeden hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou PharmDr. Jany Rečkové Hroudové, Ph.D. z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN pro obor lékařská farmakologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Richarda Salzmana, Ph.D. z Otorinolaryngologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Vybrané prognostické a prediktivní onkologické markery nádorů hlavy a krku“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., který zároveň položil uchazeči 3 dotazy, doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., který doporučil přijetí přednášky a položil dotaz. S obsahem a závěry oponentského posudků nepřítomné oponentky prof. MUDr. Anny Vašků, CSc. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., který zároveň přečetl její dotaz.

Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na tři dotazy doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D., který zároveň pozitivně ohodnotil přednášku, následně v diskuzi vystoupil prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. pronesl komentář k jednomu z dotazů doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D. S dalším komentářem vystoupil člen habilitační komise, prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. Další dotazy položili doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

Komplexní zhodnocení osobnosti MUDr. Richarda Salzmana, Ph.D. přednesl emeritní přednosta mateřského pracoviště, prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., který doporučil vědecké radě kladné hlasování.

Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., shrnul, že přednáška měla tři části, první část byla uvedením do problematiky se zaměřením na parametry oxidačního stresu u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku, v dalšíčásti přednášky se soustředil na salivární adenoidní cystický karcinom, ve které shrnul klinické poznatky několika center ČR o tomto zhoubném nádoru. Poslední část přednášky byla věnována úloze vaskulárních endotelových růstových faktorů na lymfangiogenezu a nádorovou diseminaci. Prof. Betka vyzdvihl schopnosti petenta v oblasti vědecké, chirurgické i organizační. Pozitivně hodnotil vystoupení uchazeče v diskuzi, úspornost a přiměřenost v odpovědích na položené dotazy, pokud dotaz nedokázal zodpovědět, řekl to. Vědeckou radu požádal o kladné hlasování.

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 3 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Richarda Salzmana, Ph.D. z Otorinolaryngologické kliniky LF UP a FN Olomouc, pro obor otorinolaryngologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


VI. Návrh na jmenování habilitačních komisí

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Habilitační řízení

 

 

 

 

 

 

 

  • MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava

Obor: otorinolaryngologie

Složení habilitační komise:

Předseda: 

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN Motol

Členové: 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Klinika dětské otorhinolaryngologie LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Odd. alergologie a klinické imunologie FN Olomouc

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Usnesení VI/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Karola Zeleníka, Ph.D.

Habilitační řízení

  • Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Pracoviště: Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

Obor: lékařská biologie a genetika

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

BIOCEV

Členové: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení VI/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Kateřinay Machové Polákové, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Pracoviště: Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

IPVZ

Národní ústav duševního zdraví

Obor: sexuologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Členové: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Vít Unzeiting, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Usnesení VI/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Zlatko Pastora, Ph.D.


VII. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro státní závěrečné a státní rigorózní zkoušky

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

Člen

Mgr. Veronika Kulířová

Mgr. Kateřina Chvojková

Mgr. Ludmila Maffei Svobodová

Obory:

Bc. Všeobecná sestra

Mgr. Intenzivní péče

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie

Předseda

doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Všeobecné lékařství,

Chirurgie

IV. interní klinika

Člen

MUDr. Radvan Hainer

MUDr. Petr Hrabák

MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.

MUDr. Stanislav Ševela

MUDr. Václav Šmíd

MUDr. Alena Večeřová

Všeobecné lékařství,

Interna

Usnesení VII: Z 58 členů vědecké rady hlasovalo z 33 přítomných členů vědecké rady pro 33, žádný člen vědecké rady nebyl proti, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro státní závěrečné a státní rigorózní zkoušky.

VIII. Návrh na odvolání členů oborové rady Lékařská psychologie a psychopatologie

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. na odvolání členů této oborové rady a to Marka Šusty, M.A., Ph.D., doc. MUDr. Jan Bělohlávka, Ph.D. a prof. MUDr. Petra Zvolského, DrSc..

Usnesení VIII: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním Marka Šusty, M.A., Ph.D., doc. MUDr. Jan Bělohlávka, Ph.D. a prof. MUDr. Petra Zvolského, DrSc z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie.

IX. Návrh na odvolání členů oborové rady Experimentální chirurgie

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie prof. MUDr. Jaroslava Živného, DrSc. na odvolání členů této oborové rady a to prof. MUDr. Sixtuse Hynie, DrSc. (1. LF UK) - ze zdravotních důvodů, doc. MUDr. Ivana Kawaciuka, CSc. (2. LF UK) - odchod z 2. LF UK a prof. RNDr. Jiřího Wilhelma, Ph.D. (2. LF UK) - odchod do důchodu 2016.

Usnesení IX: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. MUDr. Sixtuse Hynie, DrSc., doc. MUDr. Ivana Kawaciuka, CSc. (2. LF UK) a prof. RNDr. Jiřího Wilhelma, Ph.D. (2. LF UK) z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie.

X. Návrh na změny v oborové radě Imunologie

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Imunologie prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. na jmenování nových členů této oborové rady prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D., prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc., doc. MUDr. Tomáše Kaliny, Ph.D., doc. RNDr. Magdalény Krulové, Ph.D., RNDr. Dominika Filippa, CSc., Meritxella Alberich Jordy, Ph.D.

Usnesení X: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D., prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc., doc. MUDr. Tomáše Kaliny, Ph.D., doc. RNDr. Magdalény Krulové, Ph.D., RNDr. Dominika Filippa, CSc., Meritxella Alberich Jordy, Ph.D. do funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Imunologie.

 

XI. Různé

Proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. oznámil členům vědecké rady 1. LF UK, že končí ve funkci proděkana pro vědeckou činnost a že novým proděkanem bude jmenován doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 30. 10. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1720 ukončil.


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

             oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 

       proděkan pro vědeckou činnost

      prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

      děkan fakulty


 


 


 


 

 


 


 


 


  

 

Hodnocení: spravovat