1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 25. 4. 2017

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 25. 4. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

prof. MUDr. Milan Kolář, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.,

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., prof. MUDr. Adolf Slabý, DrSc., prof. MUDr. Richard Češka, CSc., prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., doc. MUDr. Jan Novák, CSc., prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., MUDr. Jiří Skřivan, CSc., MUDr. Kateřina Hložánková

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 3. 2017 bez připomínek.

III. Informace děkana

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné členy vědecké rady o informacích zveřejňovaných v neveřejné části webových stránek fakulty (intranet) a to:

· evaluace výukové zátěže pracovišť,

· údaje o studentech doktorských studijních programů na jednotlivých pracovištích a jejich „úspěšnost“,

· přehled vedlejších příjmů fakulty (dary, pronájmy, doplňková činnost apod.).

Dále děkan fakulty uvedl, že na příštím zasedání bude členy vědecké rady podrobněji informovat o financování fakulty.

 

IV. Jubilea

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – emeritní přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1961. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1976. O šest let později byl jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. V roce 1986 obhájil vědeckou hodnost DrSc. a roku 1988 byl jmenován profesorem. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu profesorovi pamětní list.

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. – přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. V roce 1976 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský studijní program Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. LF UK absolvovala v roce 2004. V roce 2008 byla jmenována docentkou pro oboru kinantropologie. Ve stejném oboru v současné době probíhá její řízení ke jmenování profesorkou. Paní docenta převzala z rukou děkana obraz.

 

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. – profesor Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN V roce 1982 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci v neurologii obhájil v roce 1992. V roce 1996 byl jmenován docentem pro obor neurologie. V roce 2001 mu byl udělen titul doktora věd. Profesorem v oboru neurologie byl jmenován v roce 2004. Děkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

 

prof. MUDr. Adolf Slabý, DrSc. – profesor IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1956. Titul kandidáta věd získal v roce 1967, hodnost DrSc. obhájil v roce 1985. Docentem byl jmenován v roce 1988 a profesorem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 1990. V roce 2002 byl jmenován emeritním profesorem UK. Pan profesor převzal z rukou děkan obraz.

 

prof. MUDr. Richard Češka, CSc. – profesor III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. V roce 1982 úspěšně ukončil studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědecká hodnost kandidáta lékařských věd mu byla udělena o v roce 1992. V roce 2002 byl jmenován docentem a roku 2006 profesorem pro obor vnitřní nemoci. Při této příležitosti předal děkan fakulty panu profesorovi obraz.


Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Pavla Studeného, Ph.D., z Oftalmologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Očního centra Karlovy Vary, Somich, s.r.o., pro obor oční lékařství

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Moderní transplantace endotelu rohovky “. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. a doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. a doc. MUDr. Jan Novák, CSc., kteří uchazeči položil dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., doc. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D., předsedy habilitační komise prof. MUDr. Pavla Rozsívala, CSc., hosta prof. MUDr. Antonína Sosny, DrSc. a prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Hodnotitelka doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. uvedla, že uchazeč ve své přednášce velice přehledně seznámil posluchače s problematikou transplantace endotelu rohovky. Po formální stránce splnila přednáška nároky kladené na habilitační přednášku, byla srozumitelná, doplněná velmi zdařilou obrazovou a video dokumentací, která pomohla lepšímu porozumění tématu. Uchazeč dodržel časový limit, současně způsobem svého přednesu prokázal svou pedagogickou zkušenost. Závěrem svého hodnocení doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. uvedla, že přednášku uchazeče hodnotí velice kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 43 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Pavla Studeného, Ph.D., z Oftalmologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Očního centra Karlovy Vary, Somich, s.r.o., pro obor oční lékařství, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Stefana Rammelta, Dr. med, Ph.D., hostujícím profesorem seznámili přítomné předkladatelé návrhu prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a ÚVN, a prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK.

 

Prof. Rammelt se dlouhodobě věnuje traumatologii a rekonstrukční chirurgii hlezna a nohy. Kromě optimalizace diagnostických a léčebných postupů se zabývá i biokompatibilitou materiálů a imunitní odpovědí při implantaci osteosyntetických materiálů. Podílí se i na vývoji optimálních povrchů implantátů s ohledem na kostní hojení. Publikoval celkem 250 vědeckých prací, jeho citační ohlas (SCI) je 922 a H-index má hodnotu 16.

Prof. Rammelt dlouhodobě spolupracuje s českými ortopedy a traumatology, především s Klinikou ortopedie 1. LF UK a ÚVN a s Anatomickým ústavem 1. LF UK. Výsledkem této spolupráce je řada společných publikací (většina v časopisech s IF), společný projekt přednáškových symposií Česko-saské dny (od r. 2010) kladoucí si za cíl zvýšení úrovně traumatologie nohy a hlezna v ČR, Klinicko-anatomických symposií (pořádané každoročně na Anatomickém ústavu 1. LF UK), spolupráce při řešení grantu AZV ČR, podpora studijních pobytů našich lékařů na jeho pracovišti v Drážďanech, dále pravidelná aktivní účast na kongresech a symposiích v ČR. Prof. Rammelt je čestným členem ČSOT a nositelem Zahradníčkovi ceny za nejlepší publikaci v Acta Chir Orthop. Traum Čech.

Prof. Rammelt se výrazně zasloužil o česko-německou spolupráci na poli traumatologie hlezna a nohy, systematicky napomáhá prosazování se našich lékařů v zahraničí, zejména ve světové literatuře. Jeho jmenování hostujícím profesorem by bylo zasloužilým oceněním jeho aktivit směrem k 1. LF UK.

 

Usnesení VI/3:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

33

Počet kladných hlasů

33

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VII. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro SZZk a SRZk

S předkládanými návrhy jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

a

IV. interní klinika
1. LF UK VFN

člen

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Jan Škrha

MUDr. Vladimír Tuka

MUDr. Stanislav Ševela

Bakalářský studijní program, obor Nutriční terapeut
a navazující magisterský studijní program,

obor Nutriční specialista

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Navazující magisterský studijní program,

obor Nutriční specialista

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

člen

Mgr. Šárka Klokočková

Magisterský program Specializace ve zdravotnictví obor Intenzivní péče a Bakalářský program Ošetřovatelství

obor Všeobecná sestra

 

Usnesení VII/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

S předkládaným návrhem jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Interní klinika

1. LF UK a ÚVN

člen

as. MUDr. Tereza Dvořáková

as. MUDr. Libor Kameník, Ph.D.

as. MUDr. Eva Vernerová

as. MUDr. Martin Laclav

Interna

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a ÚHKT

člen

MUDr. Michal Kouba

MUDr. Jan Vydra

Doc. MUDr. Iuri Marinov, CSc.

Interna

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

člen

as. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

as. MUDr. Alena Slováková

as. MUDr. Hana Bartáková

as. MUDr. Milada Pospíšilová

Interna

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Jan Hřídel

MUDr. Stella Mazurová

MUDr. Karel Medek

MUDr. Jan Melichar

MUDr. David Lorenčík

Pediatrie

 

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání rigorózní zkoušky, dle předloženého materiálu.

 

VIII. Návrh na změny v OR Fyziologie a patofyziologie člověka a OR Biomedicínská informatika

S předkládaným návrhem prof. MUDr. Jaroslava Pokorného, DrSc., předsedy oborové rady doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka, uvolnit prof. MUDr. RNDr. Luboslava Stárku, DrSc. z funkce člena této oborové rady, na základě jeho žádosti, a dále jmenovat novou členkou této oborové rady prof. MUDr. Marii Kunešovou, CSc., z Endokrinologického ústavu a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, seznámil přítomné členy vědecké rady proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí odstoupení prof. MUDr. RNDr. Luboslava Stárky, DrSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka a souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Marie Kunešové, CSc., z Endokrinologického ústavu a IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka.

 

 

S předkládaným návrhem prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biomedicínská informatika, uvolnit prof. Radima Jirouška, DrSc. a doc. Ing. Jiřího Nedomu, CSc. z funkce člena této oborové rady, na základě jejich žádostí, a dále jmenovat novými členy této oborové rady prof. RNDr. Jana Hendla, CSc., z Fakulty sociálních věd UK, a doc. MUDr. Jiřího Kofránka, CSc., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, seznámil přítomné členy vědecké rady proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí odstoupení prof. Radima Jirouška, DrSc. a doc. Ing. Jiřího Nedomy, CSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Biomedicínská informatika a souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jana Hendla, CSc., z Fakulty sociálních věd UK, a doc. MUDr. Jiřího Kofránka, CSc., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, novými členy oborové rady doktorského studijního programu Biomedicínská informatika.

IX. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 30. 5. 2017 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1450 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 26. 4. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat