1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 25. 10. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 25. 10. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Hosté:

prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc., doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas, CSc., prof. MUDr. Martin Fried, CSc., doc. MUDr. Drahomíra Křenová, CSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., prof. MUDr. Jan Roth, Ph.D., prim. MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., prof. MUDr. František Vítek, DrSc., prof. RNDr. Petr Herman, DrSc., doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D., Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. David Hoskovec, Ph.D., Andrea Gálisová, Markéta Jirátová, Mgr. Vít Herynek, Ph.D., MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., MUDr. Lukáš Lambert, Ph.D., Ing. Milan Hájek, DrSc., RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Jubilea

Životní jubilea – říjen

prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc. – profesor Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1976. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1989. V roce 1991 byl jmenován docentem a v roce 2012 profesorem pro obor ortopedie. Děkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. – přednosta Ústavu humanitních studií v lékařství 1. LF UK. V roce 1977 absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. Titul Th.D. obhájil roku 1997 na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Docentem pro obor spirituální teologie byl jmenován v roce 2001. Při této příležitosti převzal pan docent z rukou děkana pamětní list.

doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc. ­– docent Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1971 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1985. Docentem pro obor radiodiagnostika byl jmenován v roce 1990. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas – docent Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN. Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze absolvoval v roce 1970. V roce 1977 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Docentem pro obor neurochirurgie byl jmenován v roce 1994. Děkan fakulty předal panu docentovi obraz.

prof. MUDr. Martin Fried, CSc. ­– profesor I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN. V roce 1982 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil roku 1994. V roce 1996 byl jmenován docentem pro obor chirurgie. Profesorem chirurgie je od roku 2005. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

 

doc. MUDr. Drahomíra Křenová, CSc. – docentka Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN. Lékařskou Fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1965. V roce 1973 obhájila kandidátskou dizertační práci. Docentkou byla jmenována roku 1990. Při příležitosti jubilea předal děkan fakulty paní docentce obraz.

 

III. Cena časopisu Folia Biologica

Děkan fakulty předal Cenu časopisu Folia Biologica udělenou za článek „Phylogeny, Regeneration, Ageing and Cancer: Role of Microenvironment and Possibility of Its Therapeutic Manipulation“ publikovaný v č. 6/2013 autorů prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D. a MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D. Za autory převzal diplomy prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

 

IV.Schválení zápisu

Usnesení IV/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 20. 9. 2016 bez připomínek.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor radiologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Přednáška uchazečky měla název „Intracerebrální železo jako marker neurodegenerace: studie MR“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné oponenti prof. MUDr. Jan Roth, CSc. a MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., kteří současně položili uchazečce dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta doc. MUDr. Marka Mechla, Ph.D., seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. a současně jeho jménem položil uchazečce dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., hosta Ing. Milana Hájka, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payna, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., konstatoval, že po formální stránce přednáška uchazečky trvala 12,5 minuty, ale přesto neměli posluchači pocit, že by sdělené informace nebyly komplexní. A to především proto, že přednáška byla velmi přehledně strukturovaná. Hodnotitel zvláště ocenil, že uchazečka dokázala zprostředkovat informace o metodice MRI, která je velmi složitá a zasahuje do poměrně fundamentálních fyzikálních principů a se kterou se lékaři běžně nesetkávají, srozumitelně, takže z vystoupení uchazečky tato metodika nevyčnívala jako něco nepochopitelného, co by posluchač mohl vnímat jako překážku pro pochopení smyslu prezentovaných výsledků. Výběr prezentovaných prací a jejich strukturování, jak již hodnotitel zmínil, bylo dokonalé tak i jejich návaznost v rámci přednášky. Přednáška byla pro posluchače přehledná a snadno pochopitelná a to přesto, že tato problematika není snadná. Pokud jde o přednes uchazečky, hodnotitel vyzdvihl přirozenou spisovnou češtinu bez jediné interjekce obecnou češtinou nebo angličtinou, jako něco co není úplně časté, a to společně s přirozenou výraznou artikulací uchazečky. V diskusi uchazečka jednoznačně přesvědčila o svém přehledu v celém oboru i v oborech souvisejících. Závěrem prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., ocenil, že uchazečku v jejím přednesu nezaskočilo ani neplánované vyrušení a bez zaváhání svou přednášku dokončila.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 45 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor radiologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování docentem Ing. Daniela Jiráka, Ph.D., z IKEM a Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, pro obor lékařská biofyzika

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. RNDr. František Vítek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Buněčné zobrazování magnetickou rezonancí“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné oponenti prof. RNDr. Petr Herman, Dr., který dotazy k habilitační práci neměl, a doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D. a Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc., kteří současně položili uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. RNDr. Petra Hermana, Dr., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., doc. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Ivana Landora, CSc. a prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., uvedl, že hodnocení vědecké úrovně přednášky proběhlo již v rámci diskuse. Uchazeč přesně držel stanovený 15 minutový limit, čímž prokázal, že není jen teoretikem v oboru, ale že má i velké pedagogické zkušenosti. Obrazová dokumentace přednášky byla dokonale připravená, zejména kombinace obrazu s textem byla velmi srozumitelná a pochopitelná i pro laika, resp. odborníkům z jiných oborů. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., že drobným kazem bylo, že uchazeč asi v rámci nervozity použil tři nespisovná slova, jinak přednášku uchazeče hodnotí velmi vysoko.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 46 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem Ing. Daniela Jiráka, Ph.D., z IKEM a Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, pro obor lékařská biofyzika, rektorovi UK k dalšímu řízení.


VI. Návrhy na složení komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Pracoviště: Oftalmologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Oční centrum Karlovy Vary, Somich s.r.o.

Obor: oční lékařství

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.

Oční klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

Členové: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Oční klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.

Oftalmologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

 

prof. MUDr. Andrej Čermák, DrSc.

Očná klinika SZU a UNB, Bratislava

Očná klinika Nem. Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Pavla Studeného, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Pracoviště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN

IKEM

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

LF UK v Hradci Králové

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Klinika nefrologie IKEM

 

doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

LF SZU, Bratislava

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Aleny Paříkové, Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Pracoviště: Masarykův onkologický ústav

Přírodovědecká fakulta MU

Středoevropský technologický institut MU

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Obor: lékařská chemie a biochemie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

 

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Středoevropský technologický institut MU

 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava

 

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením hodnotící komise doc. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D.

Řízení ke jmenování profesorkou:

  • doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

Pracoviště: Oční klinika 1. LF UK a VFN

Obor: oční lékařství

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.

Oční klinika 1. LF UK a VFN

LEXUM

 

Členové: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.

Dětská oční klinika LF MU a FN Brno

 

prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Přírodovědecká fakulta UK

 

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN U Sv. Anny

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování člena zkušební komise pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat novou členku zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Stomatologická klinika

1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Alena Krugová

Klinické zubní lékařství - ortopedické

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nové členky zkušebních komisí pro stání rigorózní zkoušky pro předmět Klinické zubní lékařství - ortopedické, dle předloženého materiálu.

VIII. Různé

 

  • proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. předložila přítomným členům Vědecké rady zápis ze zasedání oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetiky a virologie, ze kterého vyplývá, že členové oborové rady RNDr. Cedrik Haškovec, CSc., doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc. a RNDr. Jaroslav Weiser, CSc. rezignovali na své členství.

 

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí rezignaci RNDr. Cedrika Haškovce, CSc., doc. RNDr. Petra Pikálka, CSc. a RNDr. Jaroslava Weisra, CSc. na jejich funkci člena oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetiky a virologie.


Z předloženého zápisu dále vyplývá, že oborová rada doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetiky a virologie zvolila výkonným místopředsedou oborové rady a místopředsedou pro Přírodovědeckou fakultu UK prof. RNDr. Stanislava Zadražila, DrSc. pro 1. LF UK místopředsedkyní doc. MUDr. Miladu Kohoutovou, CSc., místopředsedou pro 2. LF UK prof. Ing. Zdeňka Sedláčka, DrSc. a místopředsedou pro 3. LF UK RNDr. Jana Kováře DrSc.

 

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí zvolení vedení oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetiky a virologie takto: místopředseda oborové rady a místopředseda pro Přírodovědeckou fakultu UK prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc.,

místopředsedkyně pro 1. LF UK doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.,

místopředseda pro 2. LF UK prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.

a místopředseda pro 3. LF UK prof. RNDr. Jan Kovář DrSc.

 

  • Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. pozval členy VR 1. LF UK na slavnostní shromáždění dne 2. listopadu 2016 od 14.00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina, na kterém budou uděleny doktoráty honoris causa lékařských věd prof. Susan Margaret Gasser, Ph.D. a prof. Nobutakovi Hirokawa, M.D., Ph.D., a to na základě návrhu vedení 1. LF UK a po schválení Vědeckou radou 1. LF UK.

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 29. 11. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval ještě všem přítomným členům VR i hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1615 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 25. 10. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat