1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 24. 4. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 24. 4. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Kolář, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Hosté:

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc., prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MUDr. Hana Klamová, CSc., Edita Poláchová

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 27. 3. 2018 bez připomínek.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Františka Vosmíka, DrSc., emeritního přednosty Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

III. Jubilea

Životní jubilea – duben 2018

 

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK. Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze absolvoval v roce 1978. V roce 1982 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem pro obor lékařská fyziologie byl jmenován v roce 1996. Profesorem pro obor lékařská fyziologie byl jmenován v roce 2005. Prof. Kittnar již obdržel všechna fakultní ocenění, proto děkan fakulty navrhl udělit prof. Kittnarovi medaili UK a rektor žádosti děkana vyhověl.

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. – přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1978 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 2000. Docentkou pro obor otorinolaryngologie byla jmenována v roce 2004. Paní docentka převzala z rukou prof. Žáka obraz.

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc. – docent Psychiatrické kliniky1. LF UK a VFN. V roce 1962 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1976. Docentem pro obor psychiatrie byl jmenován v roce 1991. Prof. Žák předal doc. Pavlovskému při této příležitosti medaili.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice
Na Bulovce. Fakultu všeobecného lékařství UJEP v Brně absolvoval v roce 1972. V roce 1983 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem pro obor ortopedie byl jmenován v roce 1987. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1992. Profesorem pro obor ortopedie a traumatologie byl jmenován v roce 1994. Při příležitosti svého jubilea převzal prof. Dungl z rukou prof. Žáka obraz.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Úřadu vlády ČR, IPVZ a Národního ústavu duševního zdraví, pro obor hygiena a epidemiologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Význam užívání návykových látek z hlediska veřejného zdravotnictví“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámila přítomné doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. S obsahy a závěry posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Petra Pazdiory, Ph.D. a doc. MUDr. Heleny Kollárové, Ph.D. seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a současně jménem doc. Kollárové položil uchazeči dotaz. Uchazeč odpověděl na dotaz oponentky a v následující diskusi odpověděl na dotazy
doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., doc. MUDr. Jana Veverky, CSc., doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc. a prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta mateřské kliniky uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. uvedl, že přednáška uchazeče byla velmi dobře didakticky připravená, obsahující srozumitelný úvod do problematiky, přehlednou strukturou a jasný závěr. Uchazeč zcela dodržel stanovený časový limit. Jako drobnou výtku hodnotitel uvedl, že některé snímky prezentace obsahovaly velmi mnoho informací. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. konstatoval, že vědecká rada vyslechla velmi kvalitní habilitační přednášku.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 4 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Viktora Mravčíka, Ph.D., z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Úřadu vlády ČR, IPVZ a Národního ústavu duševního zdraví, pro obor hygiena a epidemiologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc., z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT, IPVZ, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem a závěry komise seznámil přítomné členy vědecké rady předseda komise prof. MUDr. Jan Starý, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Myelodysplastický syndrom – patogeneze, prognóza, léčba“. Doc. Čermák v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Dagmar Pospíšilové, Ph.D., členky komise, prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. a doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. Závěrem diskuse vystoupili prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., jako přednosta pracoviště uchazeče, a prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Hodnotitel, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. uvedl, že již úvodní představení uchazeče týkající se publikační a vědecké činnosti doc. Čermáka naznačilo, že jeho aktivity jsou mimořádné, počet publikací a účast na tvorbě mezinárodních doporučení, vytvořily představu, co lze od vystoupení doc. Čermáka očekávat. Doc. Čermák v relativně krátkém čase dokázal popsat patogenezu, diagnostiku a prognostické markery u myelodysplastického syndromu a zvláště je nutné ocenit, že k tomu využil vlastních výsledků. Přestože některé snímky prezentace byly hůře čitelné, celkově byla přednáška doc. Čermáka velmi přehledná a většina přednášených údajů byla doložena vlastními výsledky uchazeče, což hodnotitel považoval za mimořádné. V závěru své přednášky seznámil posluchače s výhledem do budoucnosti této problematiky na úrovni molekulární biologie. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. konstatoval, že přednáška doc. Čermáka splnila vše, co se od ní očekávalo.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 43 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se nezdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc., z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT, IPVZ, pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

 

Návrh na jmenování profesorkou doc. MUDr. Petry Tesařové, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor onkologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorkou a uvítal přítomné členy. S osobností uchazečky, průběhem a závěry komise seznámil přítomné členy vědecké rady předseda komise prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Karcinom prsu mladých žen“. Doc. Tesařová v následující diskusi odpověděla na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., doc. MUDr. Márie Wagnerové, CSc. (členky komise), doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. a prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., jako přednosta mateřského pracoviště uchazečky. Hodnotitel, prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. uvedl, že doc. Tesařová ve svém vystoupení dodržela stanovený čas pro inaugurační přednášku, přednáška byla názorná, kvalita obrazové dokumentace přednášky byla velmi vysoká. Prof. Daneš závěrem svého hodnocení uvedl, že pro něj byla přednáška uchazečky velmi zajímavá, odborně gradovala a splnila všechna kritéria kladená na profesorskou přednášku, a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatný, nikdo se nezdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Petru Tesařovou, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor onkologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládaným návrhem seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Pracoviště: Urologické odd. Thomayerovy nemocnice

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Urologická klinika 3. LF UK a FN KV

Obor: urologie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D.

Urologická klinika Jesseniova lekárska fakulta UK a FN Martin

 

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika FN Ostrava

 

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D.

 

VII. Různé

  • prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. vystoupil s návrhem časově ohraničit diskusi v jednotlivých řízeních
  • prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. navrhl zvětšení velikosti promítacího plátna tak, aby všechny prezentace byly čitelné.

 

V diskusi vystoupil: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

  • prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium informovala přítomné o rozhodnutích vedení
    1. LF UK a to o 1) poplatku za studium v doktorském studijním programu v cizím jazyce v prezenční formě studia od ak. roku 2019/20 ve výši 150.000,–Kč
    a 2) jediném termínu pro zahájení studiu v doktorských studijních programech od 1. 10. i pro budoucí ak. roky.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 29. 5. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1700 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2018

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat