1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 24. 2. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 24. 2. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Hosté:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D., prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., MUDr. Libor Ševčík, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

 

 


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 27. 1. 2015 bez připomínek.

 

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

 

III. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Daniely Fischerové, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy habilitační a komise i oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Implementace ultrazvuku v onkogynekologii“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné členy vědecké rady oponenti doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., který položil uchazečce dotazy, a MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta prof. MUDr. Miloše Mlynčeka, CSc. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. a současně jménem prof. Mlynčeka položil uchazečce dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů a v následující diskusi dále na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc. a prof. MUDr. Davida Cibuly, CSc., člena habilitační komise. Závěrem diskuse vystoupit přednosta pracoviště uchazečky prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., který uvedl, že je mu ctí hodnotit tuto velmi pěknou přednášku. Uchazečka dodržela stanovený časový limit, ještě asi dvě minuty zbývaly, uchazečka mohla svůj přednes zvolnit, ale to bylo způsobeno počáteční nervozitou, což je jistě pochopitelné. Přednáška byla přednesena dokonalou češtinou, obrazová dokumentace byla vynikající, v naprosté rovnováze prezentace byla textová a obrazová část přednášky. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. uvedl, že přednáška uchazečky byla na velmi vysoké úrovni, kterou hodnotitel zná z nejlepších mezinárodních kongresů, a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení III/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Daniely Fischerové, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Ondřeje Šedy, Ph.D., z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská biologie a genetika

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „ Funkční a integrativní genomika multifaktoriálních znaků“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. a prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. Závěrem diskuse vystoupila přednostka pracoviště uchazeče doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. Hodnotitelem přednášky byl MUDr. Jan Kopecký, DrSc., který uvedl, že přednáška uchazeče byla excelentní. Práci uchazeče dlouhodobě se zájmem sleduje. Uchazeč ve své přednášce uvedl až na konec výsledky společné práce s prof. Křenem, která mohly, být dle názoru hodnotitele, uvedeny i na začátku. Uchazeč svou přednášku začal činností, kterou se zabývá v současné době a to popisnou genetikou. Kladně ohodnotil práce uchazeče na poli farmakogenetiky a farmakogenomiky také prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. Z výstupů práce uchazeče si hodnotitel zejména váží výsledků v oblasti spojení farmakologie s genetikou. Pokud jde o samotnou přednášku, hodnotitel konstatoval, že uchazeč přesně dodržel stanovený limit, přednáška byla velice zajímavá, seznámila posluchače s historií, koncepty a popisem práce uchazeče. Závěrem MUDr. Jan Kopecký, DrSc. doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Ondřeje Šedy, Ph.D., z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská biologie a genetika, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Žádosti o akreditaci oborů pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval vědeckou radu o problematice akreditací oborů pro konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK.

 


Projednávány byly žádosti o akreditace těchto oborů:

obor

HŘ/JŘ

doba akreditace

změny

Chirurgie

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Oční lékařství

ano/ano

do 18. 11. 2015

Beze změn

Sexuologie

ano/ano

HŘ do 31. 1. 2020

JŘ do 31. 1. 2016

Beze změn

Urologie

ano/ano

do 31. 12. 2015

Beze změn

 

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby materiály k akreditaci výše uvedených oborů pro oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK byly postoupeny rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

 

 

VI. Návrh minimálních kritérií pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK

S předkládaným návrhem materiálu „Minimální kritéria pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK“, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu, seznámil vědeckou radu proděkan pro vědeckou činnost prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

V diskusi vystoupili: prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

 

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s Minimálními kritérii pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

VII. Návrh na jmenování člena OR Biomedicínská informatika

S předkládanou žádostí předsedkyně OR Biomedicínská informatika o jmenování doc. MUDr. Jaromíra Mašaty, CSc. novým členem této oborové rady seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

 

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost jmenovat doc. MUDr. Jaromíra Mašatu, CSc. novým členem oborové rady doktorského studijního programu Biomedicínská informatika.

 

 

VIII. Návrh na odvolání člena a jmenování nového člena OR Zobrazovací metody
v lékařství

S předkládanou žádostí předsedy oborové rady prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. o schválení uvolnění prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc. z funkce člena oborové rady a jmenování nové členky prof. MUDr. Manuely Vaněčkové, Ph.D. seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

 

 

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost o uvolnění prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc. z funkce člena oborové rady a jmenování prof. MUDr. Manuely Vaněčkové, Ph.D. novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství.

 

IX. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. George Grunbergera, MD, FACP, FACE,hostujícím profesorem seznámili vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty, a předkladatel návrhu prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 

Prof. Grunberger je špičkovým světovým odborníkem v endokrinologii a diabetologii. Nyní je již rok zvoleným prezidentem Americké společnosti klinické endokrinologie. 2x ročně přijíždí do Evropy a během svého pobytu v ČR se bude podílet na výuce studentů české i anglické paralelky a doktorandů 1. LF UK. Zároveň bude pravidelně konzultovat se studenty doktorských studijních programů 1. LF UK a podporovat jejich vědeckou činnost a spolupráci s pracovišti v USA. Již v loňském roce seminář a tyto konzultační činnost proběhly.

 

Usnesení IX/8:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

55

Počet přítomných členů VR fakulty

31

Počet kladných hlasů

31

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

X. Jmenování nového předsedy a členů komise pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu a členy zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.

člen

MUDr. Václav Pavliňák

MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D.

MUDr. Martin Válek, Ph.D.

Interna

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí na jmenování nového předsedy a členů komise pro stání rigorózní zkoušky pro obor Interna dle předloženého materiálu.

 

 


XI. Různé

– prof. MUDr. Aleš Žák. DrSc., proděkan fakulty seznámil přítomné s matriálem „Výsledků vědy a výzkumu“ a jeho novu úpravou a doplněním na základě elektronické komunikace mezi členy Vědecké rady 1. LF UK – prof. Tesař, prof. Pelclová a prof. Bencko. Na základě této diskuse byly do přehledu doplněny kategorie pro hodnocení editorialu ve vědeckém odborném časopise s IF a v editorialu ve vědeckém odborném časopise bez IF. Prof. Žák uvedl, že stávající kategorie hodnocení jsou platné min. 5 let, a je v plné kompetenci Vědecké rady 1. LF UK tyto kategorie změnit. Po diskuzi bylo dohodnuto, že VR 1. LF UK v Praze se bude na některém z příštích zasedání věnovat změně bodového hodnocení jednotlivých kategorií VaVaI pro interní hodnocení VaVa I na naší fakultě.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

 

Usnesení XI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere předložený materiál na vědomí a schvaluje jej, tak jak je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu, a ukládá prof. MUDr. Aleši Žákovi, DrSc., předložit tento materiál znovu Vědecké radě 1. LF UK k projednání.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 31. 3. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 15.35 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 6. 3. 2015

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 826 poslední aktualizace: timkova, 10.03.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít