1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 24. 11. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 24. 11. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc., MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D., MUDr. Eva Závadová, CSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 20. 10. 2015 bez připomínek.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Vratislava Schreibera, DrSc., FCMA, emeritního přednosty III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – listopad

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. – profesor Anatomického ústavu 1. LF UK. V roce 1963 úspěšně dokončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1976. Roku 1982 byl jmenován docentem pro obor normální anatomie. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1992, v roce 1997 byl jmenován profesorem anatomie. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. a doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

 

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Jakuba Závady, Ph.D. z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Význam registrů biologické léčby pro sledování bezpečnosti a účinnosti biologické léčby u zánětlivých revmatických chorob“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc. a MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D., všichni oponenti položili uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Antonína Sosny, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. a prof. prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. uvedl, že Vědecká rada vyslechla z hlediska didaktického velmi dobrou přednášku. Uchazeč dodržel stanovený časový limit, přednáška byla srozumitelná, a to včetně srozumitelného exkurzu do problematiky z hlediska epidemiologie. Uchazeč prezentoval velmi zajímavá data, která byla publikována v prestižních revmatologických časopisech. Pokud by jako hodnotitel měl něco drobně vytknout, tak pouze skutečnost, že uchazeč hovořil poměrně tiše a že některé promítané snímky prezentace byly méně čitelné. Hodnotitel prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. závěrem uvedl, že přednáška uchazeče byla velmi dobrá a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 5 hlasů neplatných. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK
v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jakuba Závady, Ph.D., z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Hodnocení doktorských studijních programů za ak. rok 2014/2015

S předkládaným návrhem materiálu „Hodnocení doktorských studijních programů za akademický rok 2014/2015“, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu, seznámila vědeckou radu proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., a prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

 

Usnesení V/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí Hodnocením doktorských studijních programů za akademický rok 2014/2015, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

VI. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Obor: anesteziologie a resuscitace

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

 

doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN U Svaté Anny

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Jana Bláhy, Ph.D.

Habilitační řízení

  • RNDr. Bohumír Procházka, CSc.

Pracoviště: Státní zdravotní ústav

3. LF UK

Obor: lékařská informatika

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.

FSV UK

 

doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta JU České Budějovice

 

doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.

Přírodovědecká fakulta OU Ostrava

 

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise RNDr. Bohumíra Procházky, CSc.

VII. Návrh na složení hodnotící komise

S předkládaným návrhem na složení hodnotící komise seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Hodnotící komise ke jmenovacímu řízení profesorkou

  • Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Pracoviště: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Obor: lékařská biofyzika

 

Předseda: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

 

Členové: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave

 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Elektrotechnický ústav SAV

 

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Fyziologický ústav LF MU

 

prof. MUDr. Ivo Provazník, Ph.D.

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VÚT Brno

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze nesouhlasí s navrhovaným složením hodnotící komise doc. RNDr. Ľubice Lacinové, DrSc. a ukládá prof. MUDr. Aleši Žákovi, DrSc. předložit na příštím zasedání Vědecké rady 1. LF UK nový návrh na složení hodnotící komise doc. RNDr. Ľubice Lacinové, DrSc.

 

VIII. Návrh na jmenování nového člena OR Dějiny lékařství

S předkládanou žádostí předsedkyně Oborové rady prof. PhDr. Milady Říhové, DrSc. jmenovat novým členem oborové rady doktorského studijního programu Dějiny lékařství doc. Mgr. Karla Černého, Ph.D., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Karla Černého, Ph.D., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, novým členem oborové rady doktorského studijního programu Dějiny lékařství.

 

IX. Návrh na jmenování nového člena OR Farmakologie a toxikologie

S předkládanou žádostí prof. MUDr. Romany Šlamberové, Ph.D., proděkanky pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost 3. LF UK, jmenovat novým členem oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie prof. MUDr. Jana Bultase, CSc., z Ústavu farmakologie 3. LF UK, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Jana Bultase, CSc., z Ústavu farmakologie 3. LF UK, novým členem oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie.


X. Návrh na jmenování nových předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZk

S předkládaným návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komise pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

I. chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

předseda

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.

Chirurgie

Stomatologická klinika

1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Jana Kaiferová, Ph.D.

Klinické zubní lékařství - terapeutické

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí na jmenování nových předsedů a členky komise pro stání rigorózní zkoušky pro obory Chirurgie a Klinické zubní lékařství – terapeutické, dle předloženého materiálu.

 

 

XI. Různé

· k bodu různé nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 15. 12. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1455 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 26. 11. 2015

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 862 poslední aktualizace: timkova, 04.12.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít