1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 23. 6. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 23. 6. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc. RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.,

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., prof. MUDr. Jan Poul, CSc., RNDr. Hana Ptáčková, Ph.D., PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D., prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., MUDr. Jakub Závada, Ph.D., doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty a požádal přítomné o schválení změny programu zasedání Vědecké rady 1. LF UK a to přesunutí navrhovaného bodu VI. Evaluace vědecké práce na program zasedání Vědecké rady 1. LF UK, která se bude konat dne 22. 9. 2015.

 

Usnesení I/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se změnou programu zasedání Vědecké rady 1. LF UK dne 23. 6. 2015

 

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/2: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 5. 2015 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – květen

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. – přednosta Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK. V roce 1968 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity v Ženevě, v roce 1970 získal Certifikát Švýcarska v molekulární biologii. Titul RNDr. obhájil v roce 1971 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1975, doktorskou práci v roce 1989. Docentem pro obor lékařské biologie byl jmenován roku 1993 a profesorem v roce 1997. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu profesorovi obraz.

Životní jubilea – červen

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. – přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN a přednosta Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT. V roce 1985 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 2001. Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 2004, profesorem pro obor onkologie v roce 2009. Pan profesor převzal z rukou děkana obraz.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – profesor Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni v roce 1955. Od roku 1969 pracoval na Interní klinice Fakulty dětského lékařství UK, nyní 2. LF UK, ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec jako přednosta interní kliniky. V roce 1992, po zrušení fakultní nemocnice, byl pověřen vedením Interní kliniky Vojenské lékařské akademie J.E.P. v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Tam také založil první osteocentrum v České republice. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu profesorovi pamětní list.

 

 


Děkan informoval přítomné členy Vědecké rady o probíhajícím přijímacím řízení ke studiu v magisterských, bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na 1. LF UK.

 

 

K navazujícím habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem byli jako hodnotitelé přednášek schváleni u:

- habilitačního řízení PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. – prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.

- jmenovacího řízení doc. MUDr. Jiřího Chomiaka, CSc. – prof. MUDr. A. Sosna, DrSc.

Za skrutátory obou řízení byli určeni doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. a RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

 

 

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, University New York in Prague, Filozofické fakulty UK, IPVZ, pro obor lékařská psychologie.

 

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítala přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně habilitační komise prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Variabilita ADHD v dětství“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. a prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné doc. MUDr. Libuše Stárkové, CSc. seznámila přítomné předsedkyně komise prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. a současně položila uchazeči dotazy oponentky. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. uvedl, že přednáška uchazeče byla srozumitelná, pružně přednesená, stanovený časový byl dodržen. Hodnotitel uvedl, že jej, ve vztahu ke zvolenému tématu přednášky, znepokojuje, zda děti s diagnózou ADHD nejsou dorostem extrémních jedinců jak v kladném tak i v záporném smyslu. Z přednášky vyplynulo, že pokud jsou tyto děti vhodně vedeny a léčeny zvyšuje se šance na jejich kvalitní a přínosný život. Hodnotitel prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. závěrem uvedl, že přednášku uchazeče hodnotí pozitivně a doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 37 přítomných členů vědecké rady 33 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 4 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, University New York in Prague, Filozofické fakulty UK a IPVZ, pro obor lékařská psychologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Jiřího Chomiaka, CSc. z Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce pro obor ortopedie.

 

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc., seznámila členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítala přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Arthrogryposis multiplex congenita: Základní principy léčení a obnovení flexe loketního kloubu přenosem části m. pectoralis major.“ V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy doc. MUDr. René Foltána, Ph.D., prof. MUDr. Antonína Sosny, DrSc., prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc. a prof. MUDr. Jana Poula, CSc., člena hodnotící komise. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., který uvedl, že uchazeč se v rámci své přednášky vypořádal, jako zkušený pedagog, i s technickými problémy (tzn. zdrojový soubor, z nějž mělo být prezentováno video ilustrující účinnost léčebných postupů, se nepodařilo spustit), které jej nevyvedly z míry. Stanovený časový limit uchazeč díky technickým problémům sice lehce překročil o cca 1,5 min, ale díky své zkušenosti s přednášením, nebyla časová prodleva dramaticky delší, než je přípustné. Prezentace výsledků byla přednesena krásnou češtinou, krásným rétorickým projevem. Jako drobnou vadu hodnotitel vytkl uchazeči příliš mnoho údajů na některých z posledních snímků prezentace. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., uvedl, že přednáška byla nádherná, srozumitelná, dokonale přednesená, a proto velmi doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/4: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 37 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jiřího Chomiaka, CSc., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, pro obor ortopedie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


VI. Aktualizace Logbooku 1. LF UK pro ak. rok 2015/16

S předkládaným návrhem aktualizace studijního předmětu „Minimum praktických výkonů“ prostřednictvím „Seznamu praktických výkonů v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství“ (dále jen Logbook) 1. LF UK pro ak. rok. 2015/16 seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Logbook je administrativní nástroj předmětu „Minimum praktických výkonů“ a je navržen jako seznam povinných výkonů, představující nepodkročitelné minimum. Provedení všech uvedených výkonů je podmínkou splnění studijní povinnosti předmětu Minimum praktických výkonů v 6. ročníku – garantem předmětu je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK. Logbook bude nově dvojjazyčný (čeština, angličtina), jeho novou součástí bude i možnost zaznamenávat fakultativní výkony, které může student během studia provést dle nabídek příslušných pracoviště a dle jeho individuálního zájmu. Seznam fakultativních výkonů i seznam pracovišť, která umožňují tyto výkony provádět, bude uveden na webových stránkách 1. LF. Odkaz na tato pracoviště bude publikován i v novém vydání Logbooku.

 

 

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí aktualizaci studijního předmětu „Minimum praktických výkonů“ v magisterském studijním programu všeobecné lékařství dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu.

 

VII. Návrh na jmenování nového člena OR Farmakologie a toxikologie

S předkládanou žádostí oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie, prezentovanou písemnou žádostí doc. MUDr. V. Klenerové, CSc. vycházející z usnesení OR Farmakologie, jmenovat MUDr. Nikolinu Kutinovou-Cánovou, Ph.D. z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, novou členkou této oborové rady seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním MUDr. Nikoliny Kutinové-Cánové, Ph.D., z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie.

 


VIII. Různé

  • Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., seznámil členy vědecké rady s harmonogramem termínů pro zasedání Vědecké rady 1. LF UK v akademickém roce 2015/2016.

 

Harmonogram termínů jednání
VR 1. LF UK
pro ak. rok 2015/2016

20. 10. 2015

24. 11. 2015

15. 12. 2015

26. 1. 2016

23. 2. 2016

29. 3. 2016

26. 4. 2016

31. 5. 2016

28. 6. 2016

20. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné členy vědecké rady o vyhlášení termínů dodatečného přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech pro ak. rok 2015/16. Termín pro podání přihlášek byl stanoven na 19. 10. 2015, termíny přijímacích řízení budou stanoveny oborovými radami v termínu od 18. do 27. 11. 2015. Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty http://www.lf1.cuni.cz/vyhlaseni-dodatecneho-prijimaciho-rizeni-do-dsp?f=pro-doktorandy

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 22. 9. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům
a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1530 hod. ukončil.

 

V Praze dne 25. 6. 2015

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 1039 poslední aktualizace: timkova, 30.06.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít