1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 23. 2. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 23. 2. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

doc. MUDr. Dana Marešová, CSc., PaeDr. Josef Marcoň, doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc., prof. MUDr. Tomáš Enkshlager, DrSc., doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., RNDr. Lucie Říhová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., RNDr. Hana Hansíková, CSc., Mgr. Nina Odrušková, Branislav Krajčovič, MUDr. Cyril Šálek, Ph.D., Martina Kohoutová, Petra Vojtová, Adam Pešek, doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 1. 2016 bez připomínek.

III. Jubilea

Životní jubilea – leden

doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. – docentka Fyziologického ústavu 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství ukončila v roce 1970. O devět let později obhájila kandidátskou disertační práci. V roce 1990 byla jmenována docentkou. Děkan fakulty předal při této příležitosti paní docentce pamětní list.

 

PaedDr. Josef Marcoň – přednosta Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK. Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze absolvoval v roce 1984, v roce 1988 obhájil titul PaedDr. Od roku 1992 působí na 1. LF UK, od roku 2013 jako přednosta ústavu. Pan přednosta převzal z rukou děkana pamětní list.

doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. – docent Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK. Matematicko-fyzikální fakultu UK absolvoval v roce 1963. V roce 1976 získal vědeckou hodnost kandidáta fyzikálně-matematických věd, v roce 1977 titul doktora přírodních věd. V roce 1992 byl jmenován docentem pro obor fyzika, směr fyzika molekulárních a biologických struktur. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

 

IV. Cena časopisu Prague Medical Report pro mladé autory do 35 let za rok 2015

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., předal Mgr. Nině Ondruškové, studentce 6. roku studia doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Cenu časopisu Prague Medical Report pro mladé autory do 35 let za rok 2015 za práci „Isoelectric Focusing of Serum Apolipoprotein C-III as a Sensitive Screening Method for the Detection of O-glycosylation Disturbances“ publikovanou v čísle PMR 2/2015.

 

V. Informace děkana fakulty

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o následujícím:

 • o žebříčku časopis Týden „Nejlepší vysoké školy v Česku“
 • s účinností od 1. 1. 2016 byla zřízena 3 nová pracoviště 1. LF UK a to:

– BIOCEV 1. LF UK

– Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

– Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

 • připravuje se přestavba webových stránek fakulty
 • řešitelům grantových projektů byla oznámena výše refundace režijních nákladů
 • bonifikace úspěšného studia matematiky na střední škole u přijímacího řízení ke studiu na 1. LF UK, začíná být používána i jinými lékařskými fakultami

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

 

VI. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Juriho Marinova, CSc., z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní transfuze, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Doporučené, validované a akreditované postupy pro diagnostiku a monitorování krevních chorob průtokovou cytometrií“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. a RNDr. Lucie Říhová, Ph.D., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného prof. MUDr. Tomáše Papajíka, CSc., seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. a současně položil uchazeči jménem oponenta dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc. a prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. uvedl, že přednáška uchazeče měla atributy habilitační přednášky. Odborná úroveň přednášky byla vysoká, uchazeč dokumentoval svůj podíl na vývoji klinických aplikací průtokové cytometrie svými vlastními originálními výsledky a dokázal význam diferenciačních antigenů pro diagnostiku leukémií. Úroveň přednesu byla dobrá, hodnotitel by osobně uvítal poněkud hlasitější projev, což může být způsobeno subjektivním vnímáním hodnotitele. Uchazeč současně prokázal své pedagogické schopnosti, přednášku lze doporučit pro postgraduální (specializační) formu výuky. Dr. Marinov rovněž prokázal i schopnost adekvátně reagovat na otázky oponentů a otázky kladné členy vědecké rady. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. doporučil členům Vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, 4 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Juriho Marinova, CSc., z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní transfuze, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


VII. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Radana Brůhy, CSc., z IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Wilsonova choroba“. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. Ing. Rudolfa Poledne, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. uvedl, že členové vědecké rady vyslechli velmi koncizní přednášku. Přednáška trvala 11 minut, ve kterých posluchači vyslechli kompletní přednášku se všemi požadovanými součástmi. Přednáška uchazeče byla správně uspořádána, byla velmi informativní s ohledem na závažnost a šíři problematiky. Přednášce samotné nelze nic vytknout. Hodnotitel uvedl, že přes skromný způsob prezentace uchazeče bylo zřejmé, jak byli posluchači jeho přednáškou upoutáni, což se projevilo i v bohaté diskusi. Pokud by měl hodnotitel něco vytknout pak jen to, že pohybovou poruchu lze v současnosti snadněji prezentovat na videu než na fotografiích. Nicméně to není výtka ke kvalitě přednášky. Hodnotitel také zdůraznil, že v diskusi prokázal uchazeč svůj přehled nejenom o prezentovaném tématu, ale i o problematice bezprostředně oborově související i o problematikách vzdálenějších. Závěrem prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. uvedl, že jeho hodnocení vystoupení uchazeče je velmi kladné.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VII/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Radana Brůhy, CSc., z IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VIII. Cena Bedřicha Hrozného

S doručenými návrhy nominací do soutěže o Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (dále jen Cena) seznámil ve smyslu opatření rektora č. 16/2012 informoval přítomné členy vědecké rady prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty. UK uděluje Cenu za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

 

Doručeny byly tyto nominace v tomto pořadí:

 1. Prof. PhDr. Michal Miovsky, PhD., a kolektiv Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN


specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

Vytvoření a postupná implementace unikátního celonárodního systému interdisciplinárně založené prevence rizikového chování dětí a mládeže.

 

Náš tým postupně v průběhu 15 let vytvořil zcela originální koncept celonárodního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže (viz popis článek č. 1.), propojující medicínské, školské, sociální i kriminologické přístupy a vytvářejí zcela unikátní platformu pro realizaci interdisciplinárně založené prevence. Jedná se o v Evropě ojedinělý počin reprezentující systémové a dlouhodobé řešení celé této složité oblasti. Autorský tým se přitom aktivně zasadil a pracuje na postupné implementaci tohoto systému a vytvořil i jeho podrobný plán (viz popis článek č. 2). Současně v průběhu 15 let zásadním způsobem formuloval dílčí části celého systému a stál u zrodu několika naprosto originálních řešení - např. vývoj preventivního kurikula pro celou základní školu, vývoj systému hodnocení kvality a efektivity, vývoj hodnocení kvalifikací atd. Celá práce pak byla po 15 letech shrnuta ve 4 monografiiích (viz příloha) popisujících všechny hlavní části a to včetně doplňujícího výkladového slovníku. Vliv práce autorského kolektivu je dnes patrný prakticky ve všech oblastech tuzemské prevence pro děti a mládež a současně se postupně setkává s velmi pozitivními ohlasy v zahraničí (např. ze strany Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti v Lisabonu atd.).

 

Přílohy:

1) Časopis Adiktologie obsahující články č. 1 a č. 2

2) Monografie – Miovský Michal a kolektiv: Prevence rizikového chování dětí a mládeže, monografie I – IV, NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015, celkem 572 s., ISBN 978-80-7422-391-4

 

 

 1. Tvůrčí tým České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom

Členové týmu s afiliací k Univerzitě Karlově:

 • Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK a Thomayerova nemocnice, Praha
 • MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., Lékařská fakulta UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň
 • MUDr. Kateřina Kubáčková, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar Ph.D., Lékařská fakulta UK Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
 • Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK a VFN, Praha

 

Členové týmu bez afiliace k Univerzitě Karlově

 • Mgr. Zbyněk Bortlíček, PhD., Ústav biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
 • Doc. MUDr. Ladislav Dušek, PhD., Ústav biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
 • RNDr. Tomáš Pavlík, PhD, Ústav biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
 • MUDr. Alexandr Poprach, PhD., Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

Incidence renálního karcinomu v České republice je z dosud neobjasněných důvodů nejvyšší na světě. Ročně se u nás diagnostikuje asi 3000 nových pacientů a asi třetina z nich časem prodělá cílenou (biologickou) onkologickou léčbu. Česká kooperativní renální skupina již od roku 2009 spolupracuje na hodnocení údajů o přínosu cílené (biologické) léčby pro renální karcinom. Výstupem její práce je řada publikací v kvalitních odborných časopisech a prezentacích na konferencích. Tyto práce popisují na velkých klinických souborech osud pacientů s renálním karcinomem léčených cílenou léčbou v různých klinických situacích.

Práce České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom má dopad na klinický výzkum i praxi v této oblasti onkologie. Jedná se o ojedinělý kooperativní projekt s mezinárodním přesahem, který významným způsobem zvyšuje prestiž Univerzity Karlovy v Praze.

 

Přílohy: 10 publikovaných prací týmu in extenso

 

 1. Společný výzkumný projekt 1. LF UK a 3. LF UK – původní akademický výzkumný projekt porovnávající roli katetrizační renální denervace oproti spironolaktonem studie „PRAGUE-15“ vedený prof. MUDr. Jiřím Widimským, CSc.

specifikace tvůrčího počinu, zdůvodnění návrhu

Společný tým řešitelů UNCE 204010 na 3. LF UK ve spolupráci s pracovníky 1. LF UK v roce 2015 publikoval závěrečné výsledky několikaleté randomizované klinické multicentrické studie „PRAGUE-15“. Jedná se o původní akademický projekt, jehož autorem je prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (1. LF UK). Studie se zabývala porovnáním efektivity invazivní léčby (radiofrekvenční renální denervace) těžké farmakoresistentní arteriální hypertenze s léčbou farmakologickou (přidání spironolaktonu ke stávající medikaci). Design studie byl originální ve světovém měřítku (tři další randomizované studie na renální denervaci v zahraničí v kontrolní skupině nepodávaly spironolakton). Výsledky studie mají okamžitý dopad na praxi: prokázalo se, že levná léčba běžně dostupným lékem (spironolakton) je nejméně stejně účinná jako mnohem nákladnější a navíc invazivní léčba renální denervací. Studie svými výsledky přispěla k tomu, že se renální denervace nedostala do mezinárodních guidelines pro léčbu hypertenze jako doporučená metoda.

Výsledky byly publikovány v roce 2015 dvakrát (6měsíční a poté 12měsíční data) v časopise Hypertension (IF 7,63).

 

Kromě toho byly výsledky tohoto projektu zařazeny do velké mezinárodní databáze několika randomizovaných studií zabývajících se problematikou resistentní hypertenze (metaanalýza publikována v časopise Blood Pressure). Tuto mezinárodní spolupráci koordinuje prof. J.A. Staessen z Katholieke Universiteit Leuven (Belgie).

 

Vedoucím týmu, autorem a hlavním řešitelem studie byl prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., z 1. LF UK. Na projektu se pod jeho vedením podíleli především pracovníci 3. LF a 1. LF UK a v menší míře (zařazování nemocných do společného protokolu studie) též pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci a Kardiocentra Podlesí v Třinci. Prof. Jiří Widimský prezentoval výsledky studie v prestižní sekci „Hot Line Clinical trials“ na Evropském kongresu o hypertenzi v roce 2015.

 

Publikace:

Rosa J, Widimský P, Waldauf P, Lambert L, Zelinka T, Táborský M, Branny M, Toušek P, Petrák O, Čurila K, Bednář F, Holaj R, Štrauch B, Václavík J, Nykl I, Krátká Z, Kociánová E, Jiravský O, Rappová G, Indra T, Widimský J Jr. Role of Adding Spironolactone and Renal Denervation in True Resistant Hypertension: One-Year Outcomes of Randomized PRAGUE-15 Study. Hypertension. 2015 Dec 22. pii: HYPERTENSIONAHA.115.06526. [Epub ahead of print]

 

Rosa J, Widimský P, Toušek P, Petrák O, Čurila K, Waldauf P, Bednář F, Zelinka T, Holaj R, Štrauch B, Šomlóová Z, Táborský M, Václavík J, Kociánová E, Branny M, Nykl I, Jiravský O, Widimský J Jr. Randomized comparison of renal denervation versus intensified pharmacotherapy including spironolactone in true-resistant hypertension: six-month results from the Prague-15 study. Hypertension. 2015 Feb;65(2):407-13.

 

Fadl Elmula FE, Jin Y, Yang WY, Thijs L, Lu YC, Larstorp AC, Persu A, Sapoval M, Rosa J, Widimský P, Jacobs L, Renkin J, Petrák O, Chatellier G, Shimada K, Widimský J, Kario K, Azizi M, Kjeldsen SE, Staessen JA; European Network Coordinating Research On Renal Denervation (ENCOReD) Consortium. Meta-analysis of randomized controlled trials of renal denervation in treatment-resistant hypertension. Blood Press. 2015;24(5):263-74.

 

Na 3. LF UK byl tento návrh schválen všemi hlasy Kolegia děkana a následně všemi hlasy Vědecké rady 3. LF UK dne 7. 1. 2016.

 

 1. Pracovní tým: Mgr. Vlasta Mádlová, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

specifikace tvůrčího počinu

Smrčka, Václav – MÁDLOVÁ, Vlasta.: Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie. Praha: Nakladatelství Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-2220-0.

zdůvodnění návrhu

Navržená publikace zachycuje zlomový bod v dějinách české medicíny a světové plastické chirurgie. Autoři se soustředili na válečné působení Františka Buriana (1881-1965), který začal svoji kariéru již v roce 1904 jako demonstrátor patologicko-anatomického ústavu lékařské fakulty UK v Praze. Po válce v roce 1929 se zde habilitoval a později (1937) byl jmenován mimořádným profesorem estetické chirurgie.

František Burian se stal zakladatelem československé a jedním z průkopníků světové plastické chirurgie. Přinesl do oboru novou pracovní metodiku a jako jediný uplatňoval rekonstrukční postupy na celém těle. Jeho zásluhou byla plastická chirurgie uznána v ČSR jako první zemi na světě samostatným oborem (1932). Vlastní postupy pak uplatnil především při plastických operacích vrozených vad (např. rozštěpů), poranění obličeje a rukou a v léčení spálenin. Byl autorem řady monografií a učebnic.

Hodnota navržené publikace spočívá v tom, že se spoluautoři zaměřili na období první světové války (s. 85-450), která zásadním způsobem posunula Burianův výzkum. Použili při tom kombinaci biografického a mikrohistorického přístupu, v němž se odráží skutečnost, že Václav Smrčka je lékař, chirurg a paleopatolog, zatímco Vlasta Mádlová historička. Tato interdisciplinární perspektiva vytváří neobyčejně detailní a plastický obraz z dějin vědy, kdy tragické okolnosti celoevropského válečného konfliktu daly vzniknout celé nové lékařské disciplíně. Monografie je též příkladně zpracována po formální stránce.

Příloha: publikace

 

Usnesení VIII/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze po projednání navrhuje dle čl. 4 odst. 1 opatření rektora č. 16/2012, Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, v platném znění výše, postoupit rektorovi UK tyto návrhy v následujícím pořadí:

1. Společný výzkumný projekt 1. LF UK a 3. LF UK – původní akademický výzkumný projekt porovnávající roli katetrizační renální denervace oproti spironolaktonem studie „PRAGUE-15“ vedený prof. MUDr. Jiřím Widimským, CSc.

2. Tvůrčí tým České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom

3. Prof. PhDr. Michal Miovsky, PhD., a kolektiv Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

do soutěže o Cenu za tvůrčí počin Univerzity Karlovy.

Vědecká rada 1. LF UK ukládá děkanovi 1. LF UK zajistit zaslání příslušných materiálů rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

IX. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

 • MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.

Pracoviště: II. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

Členové: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

III. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

 

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.

I. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

Usnesení IX/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Petra Kuchynky, Ph.D.


Habilitační řízení

 • Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

IKEM

Obor: lékařská biofyzika

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.

Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

Členové: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

 

doc. ing. Josef Novotný, CSc.

Nemocnice Na Homolce

 

prof. ing. Aleš Richter, CSc.

Ústav mechatroniky a technické informatiky TUV

 

priv. doz. Mag. Dr. Martin Krššák

Dpt. of Endocrinology and Metabolism, Medizinische Universität Wien

Usnesení IX/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise Ing. Daniela Jiráka, Ph.D.

X. Návrh na odvolání a jmenování členů OR Biochemie a patobiochemie

S předkládaným návrhem předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc. odvolat MUDr. Jana Kopeckého, DrSc. z funkce člena této oborové rady, na základě jeho žádosti, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Usnesení X/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost MUDr. Jana Kopeckého, DrSc. a souhlasí s jeho odvoláním z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie.

 

S předkládanými návrhy předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc. jmenovat prof. MUDr. Martu Kalousovou, Ph.D., 1. LF UK, prof. RNDr. Marii Stiborovou, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, a prof. MUDr. et RNDr. Vilíma Šimánka, DrSc., z LF UP, novými členy této oborové rady, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Marty Kalousové, Ph.D., 1. LF UK, prof. RNDr. Marie Stiborové, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, a prof. MUDr. et RNDr. Vilíma Šimánka, DrSc., LF UP, novými členy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie.


XI. Návrh na jmenování nových členů OR Neurovědy

S předkládaným návrhem předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy prof. MUDr. Karla Šonky, DrSc. jmenovat novými členy této oborové rady Ing. Miroslavu Anděrovou, CSc., Ústav exp. medicíny AV ČR, v.v.i., prof. MUDr. Rastislava Drugu, DrSc., 2. LF UK, prof. MUDr. Jiřího Horáčka, Ph.D., 3. LF UK a Národní ústav duševního zdraví Klecany, prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D., 1. LF UK, a doc. MUDr. Petra Zacha, CSc., 3. LF UK, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Usnesení XI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním Ing. Miroslavy Anděrové, CSc., Ústav exp. medicíny AV ČR, v.v.i., prof. MUDr. Radoslava Drugy, DrSc., 2. LF UK, prof. MUDr. Jiřího Horáčka, Ph.D., 3. LF UK a Národní ústav duševního zdraví Klecany, prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D., 1. LF UK, a doc. MUDr. Petra Zacha, CSc., 3. LF UK, novými členy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy.

 

 

XII. Různé

 • k bodu různé nebyl přednesen žádný příspěvek

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 29. 3. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1535 ukončil.

 

 

V Praze dne 7. 3. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat