1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 22. 9. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 22. 9. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., prof. MUDr. Jan Živný, DrSc., prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., doc. MUDr. Karel Hynek, CSc., prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., doc. MUDr. Alexandr Pilin, CSc., prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc., prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. prof. Milan Hora, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., MUDr. Josef Sedláček

 

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí člena vědecké rady prof. MUDr. Jana Borovanského, CSc., z Ústavu biochemie a experimentální onkologie, a prof. MUDr. Jiřího Kramla, DrSc., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

 

II.Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 23. 6. 2015 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – červenec

 

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. – profesor Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu. Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1964. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1976. V roce 1986 získal titul doktora lékařských věd. Docentem pro obor biochemie byl jmenován docentem v roce 1991, profesorem v roce 1996. Pan profesor převzal při této příležitosti z rukou děkana obraz.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze ukončil v roce 1963. Kandidátskou dizertační práci obhájil roku 1981. V roce 1986 byl jmenován docentem. V roce 1989 získal titul doktora věd a v roce 1991 byl jmenován profesorem.

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. – docent Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. V roce 1970 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Z oboru psychologie získal titul PhDr. v roce 1980. Kandidátskou dizertační práci pro obor psychiatrie a psychoterapie obhájil roku 1984. Docentem klinické psychologie byl jmenován v roce 2008. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

prof. MUDr Jaroslav Živný, DrSc. – profesor Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. V roce 1964 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátem lékařských věd je od roku 1972. Doktorskou dizertační práci obhájil roku 1988. Pro obor gynekologie a porodnictví byl jmenován docentem v roce 1990 a profesorem v roce 1993. Děkan fakulty předal při příležitosti životního jubilea panu profesorovi pamětní list.

 

Životní jubilea – srpen 2015

prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. – přednosta I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN a Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze úspěšně ukončil v roce 1974. Vědeckou hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1984. Roku 1993 byl jmenován docentem, v roce 2000 získal titul doktora věd, profesorem je jmenován od roku 2002. Pan profesor převzal od děkana fakulty obraz.

doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. – docent Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1965. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru psychiatrie obhájil roku 1980. Docentem pro obor psychiatrie byl jmenován v roce 1994. Děkan fakulty předal panu docentovi obraz.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc. – profesor Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN. V roce 1963 úspěšně absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru farmakologie získal roku 1972. Docentem v oboru vnitřní nemoci byl jmenován roku 1988, v roce 2001 mu byla udělena hodnost doktora lékařských věd. V oboru lékařské farmakologie byl jmenován docentem v roce 2002 a profesorem v roce 2004. Pan profesor přezval při příležitosti svého životního jubilea z rukou děkana obraz.

prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – profesorka Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze úspěšně ukončila v roce 1981. Kandidátskou dizertační práci obhájila roku 1995. V roce 2003 byla jmenována docentkou a v roce 2010 profesorkou pro obor neurologie. Děkan fakulty předal paní profesorce medaili.

doc. MUDr. Alexandr Pilin, CSc. – přednosta Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN. V oboru stomatologie absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1973 a v oboru všeobecného lékařství v roce 1977. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1982. Docentem pro obor soudní lékařství byl jmenován v roce 2008. Pan docent převzal při této příležitosti obraz.

prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc. – profesor Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze úspěšně ukončil roku 1963. V roce 1973 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem pro obor ortopedie byl jmenován v roce 1975, doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1980 a v roce 1983 byl jmenován profesorem. Děkan fakulty předal panu profesorovi obraz.

 

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. – přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN. V roce 1980 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1992 mu byla udělena hodnost kandidáta věd, docentem pro obor ortopedie byl jmenován také v roce 1992. Hodnost doktora věd obhájil roku 1996. Profesorem jmenován v roce 2004. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

 

 

Životní jubilea – září 2015

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Dr. h. c. – profesor Ústavu experimentální medicíny AV ČR, jehož byl v letech 1994 - 2001 ředitelem. Absolvoval Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze v roce 1965, v roce 1975 obhájil titul kandidáta věd, v roce 1991 pak titul doktor věd. Docentem pro obor fyziologie byl jmenován v roce 1991 a profesorem v roce 1996.

 

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. RNDr. Pavel Azenbacher, DrSc. a prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

 


IV. Řízení ke jmenování profesorkou

Návrh na jmenování profesorkou doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a ICRC Nemocnice U Sv. Anny, pro obor hygiena a epidemiologie.

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením hodnotící komise a uvítal přítomné členy.
S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry hodnotící komise seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Léčba závislosti na tabáku v ČR“.
V následující diskusi odpověděla uchazečka na dotazy prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Hany Papežové, DrSc., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. a hosta prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil emeritní přednosta pracoviště uchazečky prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. Hodnotitelem přednášky byl prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., který uvedl, že by rád k hodnocení přistoupil ve čtyřech bodech, které považuje za důležité z hlediska kvality, a to: obsah, didaktická úroveň, grafická dokumentace a celková úroveň prezentace. Obsahově byla přednáška uchazečky zaměřena na problematiku závislosti na tabáku a to včetně teoretického, obecného, podkladu až po prezentaci statistických výsledků a výsledků vlastní vědecké i pedagogické činnosti uchazečky. Následující velmi bohatá diskuse prokázala, že uchazečka zvolila téma vysoce aktuální a zajímavé. Pokud jde o didaktickou úroveň, měla přednáška velmi hezkou, logickou stavbu, která umožnila posluchačům přednášku dobře sledovat a chápat důležité souvislosti. Grafická dokumentace přednášky byla velmi přehledná. Hodnotitel zvláště ocenil, že jednotlivé snímky prezentace obsahovaly všechny potřebné informace a přitom byly rozumně rozsáhlé. Didaktická dokumentace přednášky velmi hezky doplňovala vlastní výklad. K celkové úrovni přednášky uchazečky hodnotitel uvedl, že se mu velice líbilo, jak uchazečka porovnávala vlastní výsledky s poznatky publikovanými ve světové literatuře. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., uvedl, že přednáška uchazečky byla velmi zdařilá a diskuse jednoznačně prokázala odborné kvality uchazečky v této oblasti, a proto doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 32 členů kladný hlas, 5 hlasů záporných, 3 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc., z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a ICRC Nemocnice U Sv. Anny, pro obor hygiena a epidemiologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Viktora Soukupa, Ph.D. z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor urologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Moderní endoskopická a neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. a prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného doc. MUDr. Jana Doležela, Ph.D. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. a současně položil uchazeči jménem oponenta dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponenta a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Dalibora Ondruše, DrSc., oponenta habilitační práce, prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. a prof. RNDr. Milana Kodíčka, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. uvedl, že uchazeč dobře zvolil téma přednášky, které bylo podloženo rozsáhlými znalostmi a velkým souborem pacientů, jež byl v některých směrech zpracován i v rámci mezinárodní spolupráce a výsledy byly publikovány s ohlasem v mezinárodních časopisech. Podstata práce uchazeče spočívá v porovnání klasické cystoskopie s fluorescenční cystoskopií, která se ukázala jako velice významná doplňující vyšetřující metoda, umožňující odhalit multiplicitu ložisek a provést tak rozsáhlejší operační výkony, což má za důsledek výskyt menšího počtu recidiv. Stejně tak vyznělo hodnocení úzkopásmové zobrazení. Z pohledu hodnotitele jsou velkou novinkou pokusy využít kombinovaných testů s markery, které by měly spolehlivě odlišit v cytologickém provedení maligní buňku od buňky benigní, což, jak uvedl i uchazeč, je úkolem pro budoucnost. Hodnotitel dále uvedl, že by mohlo být zajímavé, kdyby uchazeč ve své prezentaci zařadil i obrazové zobrazení markerů, aby posluchači měli jasnější představu o samotném cystoskopickém vyšetření a jeho vyhodnocování. Hodnotitel prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. závěrem uvedl, že práce uchazeče hodnotí celkově jako kvalitní a že uchazeč má všechny předpoklady dále tuto oblast rozvíjet a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Viktora Soukupa, Ph.D., z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor urologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.


VI. Evaluace vědecké práce

Prof. MUDr. Aleš Žák. DrSc., proděkan fakulty, poděkoval všem členům vědecké rady, kteří zaslali své připomínky ke stávajícímu systému hodnocení vědecké práce. Shrnul stávající zásady hodnocení vědecké práce na 1. LF a dále uvedl, že lze přistoupit k parametrickým změnám stávajícího hodnocení nebo vybudovat systém hodnocení zcela nově, který by například zdůraznil důležitost kvalitní publikace, a přiblížit jej tak hodnocení vědy v ČR. S ohledem na rozsáhlost problematiky prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. navrhl sestavit pracovní skupinu z členů vědecké rady a kolegia děkana, kteří by se aktivně zapojili do práce na změně evaluace vědecké práce.

 

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se sestavením pracovní skupiny, která bude mít za úkol navrhnout změny nebo nový systém hodnocení vědy na 1. LF, a ukládá prof. MUDr. Aleši Žákovi, DrSc., předložit Vědecké radě 1. LF UK k projednání tento návrh pracovní komise.

VII. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S návrhem jmenovat prof. Jonathana S. Duke-Cohana hostujícím profesorem seznámil předkladatel návrhu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

 

Hlavní oblastí výzkumu J.D. Cohana je studium molekulárních interakcí v signálních drahách a následných funkčních konsekvencí především T lymfocytů v průběhu jejich vývoje v thymu nebo v souvislosti s odpovědí na antigenní stimulaci jak v přirozené tak v postvakcinační odpovědi. Integrovaným molekulárně biologickým, buněčně biologickým, proteomickým přístupem dosáhl popisu reálného fyziologického kontextu a jeho reperkuse do vývoje první bispecifické protilátky prakticky využívané k depleci T subpopulací, objevu molekuly Atraktinu (na genomické i proteinové úrovni) a popisu jeho imunoregulačních funkcí (včetně významu pro proteoglykanovou sekreční cestu a význam v patogenesi astrocytomů) a nakonec k poznání molekulární dynamiky plexinu D1 v CD4+CD8+ thymocytech a jejich klonální selekci. Další práce Dr Duke-Cohana vede k pochopení vztahů variant TCR a MHC vazby k reakci na infekční agens, autoimunitě a imunitnímu dohledu nad nádorovými onemocněními.

 

Jonathan S. Duke-Cohan spolupracuje s Laboratoří biologie nádorové buňky Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK od roku 2001. Opakovaně přednášel v rámci seminářů pořádaných Ústavem, spoluautorsky se podílel na několika hojně citovaných publikacích Laboratoře biologie nádorové buňky, několik týdnů v laboratoři spolu s jejím týmem experimentoval. Podílel se rovněž jak organizačně tak vlastními přednáškami na významných konferencích spolupořádaných 1. LF UK (ISOBM, FEBS atd.). Je rovněž nositelem medaile UK a zahraničním členem Vědecké rady 1. LF UK. V současnosti kromě společné vědecké práce připravuje 1. LF UK kurs pro studenty DSP
v Biomedicíně (společný pro několik oborových rad), na němž se bude lektorsky podílet.

Usnesení VII/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

54

Počet přítomných členů VR fakulty

30

Počet kladných hlasů

30

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VIII. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení:

  • MUDr. Aleš Čoček, Ph.D., Dr. Med.

ORL klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Obor: otorinolaryngologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

ORL klinika 1. LF UK a FN Motol

 

Členové: doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. Med., CSc.

ORL klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

 

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Odd. klinické a radiační onkologie Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

V diskusi vystoupil: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Aleše Čočeka, Ph.D., Dr. Med.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK v FN Motol

Obor: otorinolaryngologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN Motol

 

Členové: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurologická klinika UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

 

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

 

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU
a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc

V diskusi vystoupil: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Martina Chovance, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Martin Magner, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Obor: pediatrie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

BIOCEV

 

Členové: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Martina Magnera, Ph.D.

IX. Návrh na složení hodnotící komise

S předkládaným návrhem na složení hodnotící komise seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Hodnotící komise

  • Doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D.

Pracoviště: Státní zdravotní ústav

Přírodovědecká fakulta UK

Obor: lékařská mikrobiologie

 

Předseda: prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a ÚVN

 

Členové: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

Katedra genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Ústav mikrobiologie LF UP

 

prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Biologický ústav LF MU

 

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. RNDr. Alexandra Nemce, Ph.D.

 

X. Návrh na jmenování nového člena OR Neurovědy

S předkládanou žádostí předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy prof. MUDr. Karla Šonky, DrSc. jmenovat prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. novým členem této oborové rady seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, novým členem oborové rady doktorského studijního programu Neurologie.

 

XI. Návrh na jmenování nových členů OR Psychologie a psychopatologie

S předkládanou žádostí předsedy oborové rady doktorského studijního programu Psychologie a psychopatologie prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. jmenovat prof. PhDr. Vladimíra Kebzu, CSc., FF UK, doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha, a MUDr. Lucii Kališovou, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, novými členy této oborové rady seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním prof. PhDr. Vladimíra Kebzy, CSc., FF UK, doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha, a MUDr. Lucie Kališové, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, novými členy oborové rady doktorského studijního programu Psychologie a psychopatologie.

 


XII. Návrh na jmenování nového člena komise pro SRZk

S předkládaným návrhem jmenovat novou členku zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty

 

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

člen

Ing. Anna Schlenker

Hygiena a epidemiologie

(program Všeobecné lékařství)

Usnesení XII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nové členky zkušební komise pro stání rigorózní zkoušky Hygiena a epidemiologie pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství dle předloženého materiálu.

 

 

XIII. Různé

  • k bodu různé nebyl vznesen žádný příspěvek

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 20. 10. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům
a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1605 hod. ukončil.

 

V Praze dne 23. 9. 2015

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 942 poslední aktualizace: timkova, 20.02.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít