1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 20. 9. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 20. 9. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. Milan Kolář, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Hosté:

doc. MUDr. Jan Šochman, CSc., prof. MUDr Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., prof. MUDr. Jan Malík, CSc., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., MUDr. Josef Kořínek, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

V úvodu zasedání informoval děkan fakulty, že s účinností od 1. 9. 2016 byli jmenováni noví členové Vědecké rady:

fakultní členové

 • doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., přednosta Ústavu dějin a cizích jazyků 1. LF UK
 • prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., přednosta Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
 • doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN
 • prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., přednosta Ortopedické klinika 1. LF UK a FN Motol

mimofakultní členové

 • prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Středoevropský technologický institut LF MU
 • doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

 

Dále děkan fakulty informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Milana Krajíčka, DrSc., z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, doc. MUDr. Miloše Ledviny, CSc., z Ústavu lékařské biochemie 1. LF UK, a prof. MUDr. Karla Horkého, DrSc., emeritního přednosty II. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

II. Jubilea

Životní jubilea – červen

Doc. MUDr. Jan Šochman, CSc. – docent II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, zástupce přednosty Kliniky kardiologie IKEM. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1981, v roce 1991 obhájil titul kandidát věd, v roce 2006 byl jmenován docentem pro vnitřní nemoci. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu docentovi obraz.

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF UK a přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK. V roce 1986 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1990. V roce 1996 byl jmenován docentem pro obor lékařské biochemie. Vědeckou hodnost doktora věd získal v roce 2000 a 2002 byl jmenován profesorem v oboru biochemie a patobiochemie. Od roku 2012 je děkanem 1. LF UK. Rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. předal při příležitosti životního jubilea děkanovi 1. LF UK stříbrnou medaili Univerzity Karlovy.

Životní jubilea – červenec

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, proděkan 1. LF UK pro klinickou pedagogiku. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1975. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1987. V roce 1992 byl jmenován docentem pro obor urologie. V roce 2004 získal titul DrSc. a v témže roce byl jmenován profesorem pro obor urologie. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor Univerzity Karlovy, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce 1990. V roce 1993 získal titul kandidát lékařských věd. V roce 1996 byl jmenován docentem pro obor lékařské chemie a biochemie. Titul doktor lékařských věd obhájil v roce 2000. Profesorem pro obor lékařské chemie a biochemie byl jmenován v roce 2001. V letech 2005 – 2012 byl děkanem 1. LF UK, v období let 2012 – 2014 byl pak proděkanem. Od roku 2014 je rektorem Univerzity Karlovy. Děkan fakulty předal panu profesorovi při této příležitosti medaili.

Životní jubilea – září

prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc. – vědecký pracovník Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT. V roce 1969 absolvoval Fakultu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Titul CSc. získal roku 1978. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 1994. V roce 2003 byl jmenován docentem, v roce 2005 profesorem pro obor biochemie. Na nejbližším zasedání VR 1. LF UK převezme pan profesor medaili.

 

III. Schválení zápisu

Usnesení III/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 6. 2016 bez připomínek.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. František Perlík, DrSc. a prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Hodnocení EKG, intrakardiálních elektrogramů a autonomní regulace v srdeční elektrofyziologii“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., a prof. MUDr. Jan Malík, CSc., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného doc. MUDr. Martina Fialy, Ph.D. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc. a doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., s potěšením konstatoval, že při hodnocení má velmi snadnou práci. Přednáška uchazeče byla zajímavá a pěkná. Hodnotitel se zmínil o dvou pozitivních aspektech přednášky: aktuálnosti tématu a propojení experimentální práce s klinickým výzkumem. Z hlediska didaktického měl hodnotitel přednášky malou výtku a to, že uchazeč hovořil velmi hezky plynule, hezkou češtinou, ale mohl trochu lépe využít stanoveného času a hovořit pomaleji, jeho přednáška mohla být ještě srozumitelnější. Na druhou stranu hodnotitel konstatoval, že přednášku uchazeče posluchači snadno sledovali i díky velmi hezké a dobře volené obrazové dokumentaci. Závěrem prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., uvedl, že prezentace uchazeče plně odpovídala požadavkům na habilitační přednášku, jak po stránce obsahové tak i formální, a doporučil členům VR kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný, 1 člen vědecké rady se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Štěpánka Havránka, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Petra Kuchynky, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Diagnostické a terapeutické aspekty zánětlivé kardiomyopatie“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. a doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného prof. MUDr. Lubomíra Elbla, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., členky habilitační komise, prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., doc. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., doc. MUDr. Zuzany Moťovské, Ph.D., členky habilitační komise, a doc. MUDr. Jana Švába, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Hodnotitel přednášky, doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., uvedl, že zvolené téma přednášky uchazeče bylo velmi zajímavé a aktuální, což vyplynulo i z následné diskuse. Forma přednášky byla přehledná, obrazová dokumentace byla kvalitní, didaktickou úroveň přednášky lze hodnotit jedině kladně. Uchazeč přesně dodržel stanovený časový limit. Závěrem svého hodnocení doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., doporučil členům VR kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, 1 člen vědecké rady se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Kuchynky, Ph.D., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Návrhy na složení komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

 • RNDr. Peter Gál, Ph.D. et Ph.D.

Pracoviště: Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav farmakológie LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Obor: lékařská biologie a genetika

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 

Členové: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK

 

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Ústav histologie a embryologie LF MU

 

doc. MVDr. Viera Revajová, Ph.D.

Ústav patologickej anatómie Univerzity veterinárského lekárstva a farmácie, Košice

 

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise RNDr. Petera Gála, Ph.D. et Ph.D.

 

Habilitační řízení

 • MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

Pracoviště: IKEM

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

 

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Robert Hatala, Ph.D.

Kardiologická klinika Národného ústavu srdcových a cievných chorôb, a.s.

 

doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.

I. interní kardiologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

Usnesení V/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Petra Peichla, Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

 • doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: gynekologie a porodnictví

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Nemocnice Jihlava

Usnesení V/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Jiřího Slámy, Ph.D.

VI. Návrh na jmenování předsedů a člena zkušebních komisí pro SRZk a SZZk

S předkládanými návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komisí pro SRZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

předseda

doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

člen

MUDr. Tomáš Urbanec

MUDr. Jana Šmalcová

Interna

Klinika revmatologie 1. LF UK a Revmatologický ústav Praha

člen

MUDr. Jana Studýnková-Tomasová, Ph.D.

MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

MUDr. Monika Urbanová

MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Interna

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D.

MUDr. Hana Kolářová

MUDr. Jan Langer

MUDr. Šárka Fingerhutová

MUDr. Zuzana Myšíčková (od 2.10.2016)

Pediatrie

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů komisí pro stání rigorózní závěrečné zkoušky pro předměty Interna a Pediatrie, dle předloženého materiálu.

S předkládanými návrhy jmenovat nové členy zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Yvona Angerová

MUDr. Jan Bříza, CSc.

MUDr. Tereza Gueye

Mgr. Jakub Jeníček

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Bc. Mária Krivošíková, M.Sc.

Mgr. Zuzana Piťhová

Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.

MUDr., Bc. Petra Sládková, Ph.D.

Mgr. Silvie Táborská

Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová

navazující magisterský obor Ergoterapie

Usnesení VI/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů komisí pro stání závěrečné zkoušky pro navazující magisterský studijní program obor Ergoterapie, dle předloženého materiálu.


VII. Přihlášky programu PROGRES

S předkládanými přihláškami programu PROGRES a anotacemi jednotlivých programů materiálem seznámil přítomné členy vědecké rady prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., člen kolegia děkana 1. LF UK.

 

Název programu:

Onemocnění orofaciálního systému - výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

Koordinátor:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. Stomatologická klinika 1. LF UK

Spolupracující fakulty:

2. lékařská, 3. lékařská, Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

Název programu:

Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

Koordinátor:

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Spolupracující fakulty:

Filosofická fakulta UK Pedagogická fakulta UK

Název programu:

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

Koordinátor:

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Spolupracující fakulty:

žádné

Název programu:

Komplexní onkologický program II

Koordinátor:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

Spolupracující fakulty:

3. lékařská fakulta UK

Název programu:

Komplikace metabolických chorob

Koordinátor:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Spolupracující

fakulty:

nejsou

Název programu:

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II

Koordinátor:

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Spolupracující

fakulty:

nejsou

Název programu:

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

Řešitel na 1. LF:

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA Fyziologický ústav 1. LF UK

Koordinátor:

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Fakulta koordinátora:

FTVS UK

Název programu:

Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

Řešitel na 1. LF:

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Koordinátor:

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Fakulta koordinátora:

ÚDA UK

Název programu:

Psychoneurofarmakologický výzkum

Řešitel na 1. LF:

doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. Fyziologický ústav 1. LF UK

Koordinátor:

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

Fakulta koordinátora:

3. LF UK

Název programu:

Kardiovaskulární výzkumný program

Řešitel na 1. LF:

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

II. interní klinika 1. LF UK

Koordinátor:

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Fakulta koordinátora:

3. LF UK

Název programu:

Etiopatogeneze, diagnostika a terapie závažných onemocnění dětského věku

Řešitel na 1. LF:

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

Koordinátor:

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Fakulta koordinátora:

2. LF UK

V diskusi vystoupil: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Usnesení VII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK projednala předložené přihlášky programu PROGRES a souhlasí s jejich postoupením k dalšímu jednání rektorovi UK.

VIII. Doktorské studijní programy – novela zákona o vysokých školách

Se změnami v doktorských studijních programech v souvislosti s novelou zákona
o vysokých školách seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

S účinností od 1. 9. 2016 se dle § 47 odst. 6 věta poslední zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, stávající garanti stali předsedy oborových rad takto:

 

Doktorský studijní program:

předseda OR do 31. 8. 2016

Garant/předseda OR od 1. 9. 2016

Bioetika

Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

Biochemie a patobiochemie

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Biologie a patologie buňky

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Biomedicínská informatika

Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Biomechanika

Doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

Doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

Dějiny lékařství

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Experimentální chirurgie

Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Farmakologie a toxikologie

Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.

Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.

Fyziologie a patofyziologie člověka

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Imunologie

Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Lékařská biofyzika

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Mikrobiologie

doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.

doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.

Molekulární a buněčná biologie, genetika virologie

Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc.

Prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

Neurovědy

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Parazitologie

Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Preventivní medicína

Doc. MUDr. Alexandr Martin Čelko, CSc.

Doc. MUDr. Alexandr Martin Čelko, CSc.

Psychologie (obor Lékařská psychologie a psychopatologie)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Specializace ve zdravotnictví (Adiktologie)

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Vývojová a buněčná biologie

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Folk, CSc.

Zobrazovací metody v lékařství

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

 

Dále prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. informoval přítomné o sdělení doc. MUDr. Věry Klenerové, DrSc. ze dne 22. 6. 2016 o tom, že následující členové OR Farmakologie a toxikologie požádali o uvolnění ze svých funkcí:

· prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

· prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

· prof. MUDr. Rrastislav Druga, DrSc.

· prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.

· doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.

· doc. RNDr. Alexander Chvátal, DrSc.

· prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

· prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

· doc. RNDr. Anny Yamamotová, CSc. a

· prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.

 

Na základě této informace pověřil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D., jako stávajícího člena oborové rady, předložit návrh nového složení této oborové rady.

 

Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. předkládá návrh rekonstrukce oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie takto stávající členy:

· prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Ústav farmakologie 3. LF UK

· doc. Ing. Marie Balíková, CSc., Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

· doc. RNDr. Radomír Čabala, Ph.D., Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

· prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

· prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK

· RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

· prof. MUDr. František Perlík, DrSc. Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

· prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

· doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

· PharmDr. Magdalena Šustkková, CSc., Ústav farmakologie 3. LF UK

· prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

doplnit těmito navrhovanými novými členy:

· doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., Farmakologický ústav LF MU

· prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D., Farmakologický ústav LF UK v Hradci Králové

· doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc., Katedra fyziologie PřF UK a Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

· doc. MUDr. Eva Kmoníčková, CSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. a Farmakologický ústav LF UK v Plzni

· MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

· doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., Farmakologický ústav 2. LF UK

· doc. RNDr. Pavel Souček, CSc., Státní zdravotní ústav, 1. LF UK, LF UK v Plzni a PřF UK

a dále schválit prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D. garantem/ předsedou oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie.

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí žádost:

· prof. MUDr. Karla Šonky, DrSc.

· prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc.

· prof. MUDr. Rastislava Drugy, DrSc.

· prof. MUDr. Sixta Hynie, DrSc.

· doc. MUDr. Věry Klenerové, DrSc.

· doc. RNDr. Alexandra Chvátala, DrSc.

· prof. MUDr. Petra Goetze, CSc.

· prof. MUDr. Miloslava Kršiaka, DrSc.

· doc. RNDr. Anny Yamamotové, CSc. a

· prof. RNDr. Gustava Entlichera, CSc.

ze dne 22. 6. 2016 o uvolnění z funkce člena oborové rady Farmakologie a toxikologie.

Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním:

· doc. PharmDr. Jana Juřici, Ph.D., Farmakologický ústav LF MU

· prof. MUDr. Stanislava Mičudy, Ph.D., Farmakologický ústav LF UK v Hradci Králové

· doc. RNDr. Jiřího Novotného, DSc., Katedra fyziologie PřF UK a Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

· doc. MUDr. Evy Kmoníčkové, CSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. a Farmakologický ústav LF UK v Plzni

· MUDr. Nikoliny Kutinové Canové, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

· doc. MUDr. Zoltána Palucha, Ph.D., Farmakologický ústav 2. LF UK a

· doc. RNDr. Pavla Součka, CSc., Státní zdravotní ústav, 1. LF UK, LF UK v Plzni a PřF UK

novými členy oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie.

Dále Vědecká rada 1. LF UK souhlasí s tím, aby garantem/předsedou oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie byl prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

 

 


IX. Různé

 • Prof. MUDr. Aleš Žák. DrSc., proděkan fakulty, shrnul stávající zásady hodnocení vědecké práce na 1. LF UK i diskuse, resp. připomínky, k tomuto tématu, které opakovaně proběhly na vědecké radě i na kolegiu děkana. Představil návrh nových zásad hodnocení vědecké práce na 1. LF UK, které jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje zásady pro hodnocení vědy na 1. LF UK dle přílohy č. 1 tohoto zápisu

 

 

 

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 25. 10. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval ještě všem přítomným členům VR i hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1610 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 22. 9. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat