1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 20. 10. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 20. 10. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

Mimofakultní členové:

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Hosté:

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Eva Klenerová, Diana Tušková, MUDr. Petra Vočková, MUDr. Magdalena Klánová, MUDr. Jan Molinský, Ph.D., Mgr. Helena Paszeková, Mgr. Karina Vargová, Ph.D., Ing. Dana Průková, Ph.D., Hana Muselová, Mgr. Nicol Renešová, MUDr. Jakub Závada, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., MUDr. Eva Závadová, CSc., doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 22. 9. 2015 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – září

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN. Fakultu dětského lékařství UK v Praze absolvoval roku 1975. V roce 1987 mu byla udělena hodnost kandidáta lékařských věd, v roce 1999 hodnost doktora lékařských věd. Docentem byl jmenován roku 1990, profesorem v roce 2001. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

 

Životní jubilea – říjen

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. – profesor Fyziologického ústavu 1. LF UK. V roce 1968 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1976. Docentem pro obor fyziologie a patologická fyziologie byl jmenován v roce 1988. Doktorem lékařských věd se stal v roce 1995. Roku 1997 byl jmenován profesorem pro obor fyziologie a patologická fyziologie. Prof. Pokorný je předsedou Odborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka. Při této příležitosti převzal pan profesor z rukou děkana pamětní list.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Pavla Klenera, Ph.D. z I. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Lymfom z plášťových buněk (mantle cell lymfom): současný stav poznání a vlastní výsledky preklinického a klinického výzkumu“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., a prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., který současně položil uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného prof. MUDr. Tomáše Papajíka, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. a současně položil uchazeči jménem oponenta dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. a prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. a doc, MUDr. Martin Vokurka, CSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. uvedl, že přednáška uchazeče splnila po formální stránce plně požadavky kladené na habilitační přednášku, stanovený časový limit byl překročen zcela nepatrně, z pedagogického pohledu byla přednáška uchazeče pro posluchače srozumitelná. Hodnotitel prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. konstatoval, že pro jeho osobu, jako spíše experimentátora, byla hlavním přínosem skutečnost, že uchazeč patří mezi kliniky, kteří se intenzivně věnují současně i experimentální práci. Hodnotitel prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. závěrem uvedl, že pokud jde o aplikovaný výzkum, který nebývá často akademickými pracovníky hodnocen jako něco excelentního, pak z přednášky uchazeče jednoznačně vyplynulo, že aplikovaný výzkum má, alespoň pro medicínu, často zásadnější význam než základní věda.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Pavla Klenera, Ph.D., z I. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Petra Schalka, Ph.D. z Otorinolaryngologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, pro obor otorinolaryngologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Kvalita života u nemocných s akutní rinosinusitidou“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. a současně položil uchazeči dotaz. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů doc. MUDr. Jana Vokurky, CSc., a prof. MUDr. Juraje Kovaľa, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Uchazeč odpověděl na otázku oponenta a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. René Foltána, Ph.D., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc., doc. MUDr. Jana Veverky, CSc. a prof. MUDr. Ivo Stárka, CSc., člena habilitační komise. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla zajímavou přednášku, problematice kvality života v obecné rovině se v posledním období věnuje pozornost. Zde je zajímavá stránka kvalita života, která je spojená se zdravotním stavem, resp. zdravotními potížemi pacienta. Existují dotazníky na problematiku posttraumatického syndromu, na mnoho jiných, zajímavých, významných klinických stavů. Uchazečem prezentovaný dotazník je v této oblasti dotazníkem prvním. Jediné co hodnotitele znepokojuje je epidemiologický pohled předložených výsledků, protože pokud by zkoumaný soubor byl větší, byla by statistika spolehlivější. Hodnotitel prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. závěrem doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 20 členů kladný hlas, 14 hlasů záporných, 4 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze ve smyslu § 72 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, habilitační řízení MUDr. Petra Schalka, Ph.D., z Otorinolaryngologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, pro obor otorinolaryngologie zastavuje.

V. Žádost o prodloužení akreditace pro navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči

S předkládaným materiálem seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

 

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložený materiál na vědomí a souhlasí, aby žádost o prodloužení akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, 1. LF UK byla postoupena rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh na složení habilitačních komisí

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Pracoviště: Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Obor: chirurgie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

 

Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Jan Válka

IC klinika Brno

 

doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

Klinika plastickej chirurgie LF Univerzity Komenského a UN Bratislava

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Ondřeje Měšťáka, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: neurologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN,

BIOCEV

 

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Neurologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Ján Benetin, Ph.D.

Neurologická klinika LF SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava

 

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Jiřího Klempíře, Ph.D.

 

Habilitační řízení:

  • MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Pracoviště: Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Obor: infekční nemoci

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice

Na Bulovce

 

Členové: doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

 

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura Košice

 

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

Ústav patologické fyziologie LF UP, odd. alergologie a imunologie

 

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.

Infekční klinika LF MU a FN Brno

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Hanuše Rozsypala, CSc.

VII. Návrh na složení hodnotících komisí

S předkládanými návrhy na složení hodnotících komisí seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • Doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Pracoviště: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN,

BIOCEV

 

Členové: Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Ph.D.

Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie SZU

 

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

 

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Radana Brůhy, CSc.


Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Pracoviště: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Obor: dějiny lékařství

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. PhDr. Milada Říhová, DrSc.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

 

Členové: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

 

prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.

Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

 

Prof. Ing. Leonard Hobst, DrSc.

VUT Brno

 

Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a FN Brno

 

 

Usnesení VII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Václava Smrčky, CSc.

VIII. Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Mikrobiologie a doktorského studijního programu Parazitologie

S předkládanými žádostmi o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Mikrobiologie a doktorského studijního programu Parazitologie v českém i anglickém jazyce seznámila vědeckou radu prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty.

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze projednala žádosti o prodloužení akreditací doktorského studijního programu Mikrobiologie a doktorského studijního programu Parazitologie v českém i anglickém jazyce na 1. LF UK a vyslovuje s nimi svůj souhlas a doporučuje je předložit rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

IX. Návrh na jmenování nového člena OR Experimentální chirurgie

S předkládanou žádostí prof. MUDr. Romany Šlamberové, Ph.D., proděkanky pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost 3. LF UK, jmenovat novým členem oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie doc. MUDr. Davida Kachlíka, Ph.D., z Ústavu anatomie 3. LF UK, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Davida Kachlíka, Ph.D., z Ústavu anatomie 3. LF UK, novým členem oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie.

 

X. Různé

  • prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., proděkanka fakulty, informovala přítomné členy vědecké rady, že přednostové pracovišť vyzváni k podávání návrhů na jmenování členů evropských vědeckých výborů. Na základě doručených návrhů Kolegium děkana rozhodlo za 1. LF UK nominovat prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN, a prof. MUDr. Jiřího Zemana DrSc, z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN.
  • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty informoval přítomné členy vědecké rady o založení klubu absolventů 1. LF UK ALUMNI, který vznikl s cílem zachování vazby mezi fakultou a jejímu absolventy i po promoci. Podrobnější informace lze nalézt na http://www.alumni1lf.cz/

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 24. 11. 2015 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1600 hod. ukončil.

 

 

V Praze dne 23. 10. 2015

 

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 878 poslední aktualizace: timkova, 04.11.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít