1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 19. 9. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 19. 9. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Hosté:

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D., MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, Ph.D., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc., prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc., prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. MUDr. Martin Fried, CSc., doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc., prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc., MUDr. Jan Bouček, Ph.D., prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné o úmrtí prof. RNDr. Jany Zvárové, DrSc., z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, a akademika prof. MUDr. Vladimira Balaše, DrSc., emeritního děkana Fakulty všeobecného lékařství UK a emeritního přednosty I. chirurgické kliniky 1. LF UK. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

 

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 27. 6. 2017 bez připomínek.

III. Jubilea

Životní jubilea – srpen

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. – profesorka Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. V roce 1964 promovala na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 1974 obhájila kandidátskou disertační práci; v roce 1993 jí byl udělen titul doktora věd. Docentkou pro obor genetika byla jmenována v roce 1995. Od roku 2001 je profesorkou v oboru genetika a molekulární biochemie Univerzity Karlovy. Děkan fakulty předal paní profesorce při příležitosti jejího životního jubilea obraz.

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. – profesor III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. V roce 1971 úspěšně absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1977 obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1987 byl jmenován docentem a roku 2004 profesorem pro obor vnitřní nemoci. Pan profesor převzal z rukou děkana pamětní list.

prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. – profesor Kliniky infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. V roce 1976 promoval na Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1990. Roku 1993 byl jmenován docentem a v roce 2005 profesorem pro obor vnitřní lékařství. Pan profesor převezme na nejbližším zasedání vědecké rady obraz.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a RNDr. Šárka Němečková, DrSc.


IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem Ing. Daniela Šuty, Ph.D., z Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK, Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. a ČVUT, pro obor lékařská biofyzika

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Hluková expozice a stárnutí jako faktory ovlivňující sluchovou funkci“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil členy vědecké rady přítomný oponent MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, Ph.D. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. RNDr. Aleše Stuchlíka, Ph.D. a prof. MUDr. Jána Jakuše, DrSc. seznámil vědeckou radu člen habilitační komise prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., za zdravotně indisponovaného předsedu habilitační komise prof. MUDr. RNDr. Jiřího Beneše, CSc. Žádný z oponentů nepoložil uchazeči dotazy. Uchazeč v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc. a prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Hodnotitel prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla habilitační přednášku, zabývající se faktory, které mohou negativně ovlivnit sluchové funkce. Po formální stránce přednáška uchazeče trvala 18 minut, byla velmi hezky graficky dokumentová, obsahovala stručný úvod do funkce sluchového aparátu a možností jeho negativního ovlivnění. Převážná část prezentace osahovala prezentaci vlastních prací uchazeče, které sledovaly vliv hlukové zátěže a vliv stárnutí na kvalitu vnímání zvukové informace. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. konstatoval, že o pedagogické stránce byla přednáška jednoznačně kvalitní, velmi instruktivní a byla srozumitelná i pro posluchače, který se touto problematikou nezabývá, a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 3 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem Ing. Daniela Šuty, Ph.D., z Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK, Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., a ČVUT, pro obor lékařská biofyzika, rektorovi UK k dalšímu řízení.

 

Návrh na jmenování docentem MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Sledování a možnosti ovlivnění rizikových faktorů preklinické aterosklerózy od dětského věku“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. a prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., který současně uchazeči položil dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné oponentky doc. MUDr. Kataríny Rašlové, CSc. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotazy oponenta a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Otomara Kittnara, CSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., MUDr. Jana Kopeckého, DrSc. a prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil zástupce pracoviště uchazeče prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Hodnotitel prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. uvedl, že po formální stránce přednáška uchazeče trvala přesně 15 minut, byla velmi dobře strukturovaná, po pedagogické stránce obsahovala úvod i prezentaci vlastních výsledků. Následovala rozsáhlá diskuse, kterou uchazeč velmi dobře zvládnul, a jeho odpovědi byly skutečně fundované, což hodnotitel považuje za velmi důležité. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. konstatoval, že přednáška uchazeče splnila všechna kritéria očekávaná od habilitační přednášky, doporučil uchazeči zpomalit ústní projev a členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný, 2 členové vědecké rady hlasovací lístek neodevzdali. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Davida Michalského, Ph.D., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor chirurgie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Laparoskopická plikace žaludku jako standardní bariatrická operace“. S obsahem a závěry posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti prof. MUDr. Martin Fried, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D. a doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.; všichni oponenti položili uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Otomara Kittnara, CSc., hosta prof. MUDr. Vladimíra Sošky, CSc. a doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Hodnotitel prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. uvedl, že jeho úkol je poměrně snadný. Vědecká rada vyslechla přednášku na atraktivní, moderní a aktuální téma s odvážnou ambicí převést operační zákrok z roviny investigativní do roviny standardní. O čemž uchazeč posluchače svým vystoupením snadno přesvědčil a to přesto, že plně nevyužil stanovený čas. Přednáška byla velice dobře obrazově dokumentována a doplněna videem, které bylo srozumitelné. Výsledky vlastního výzkumu byly velmi dobře prezentovány i statisticky vyhodnoceny. Následovala dobře zvládnutá diskuse, ve které odpovídal uchazeč velmi fundovaně. Jako drobnou výtku uvedl hodnotitel, že by nejprve měl uchazeč odpovídat na dotazy oponentů již uvedené v oponentských posudcích a až poté na dotazy, které oponenti položili po jeho přednášce „ad hoc“. Uchazeč po celou dobu hovořil hezkou spisovnou češtinou. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. vřele doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, 1 člen vědecké rady hlasovací lístek neodevzdal. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Davida Michalského, Ph.D., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor chirurgie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Michla Tučka, Ph.D., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor ortopedie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Zlomeniny lopatky“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili členy vědecké rady přítomní oponenti doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc., který uchazeči současně položil dotazy. S obsahem a závěrem nepřítomného oponenta prof. MUDr. Radka Harta, Ph.D. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., který je přílohou 1 tohoto zápisu. V reakci na tento oponentský posudek si habilitační komise vyžádala vyjádření školitele uchazeče prof. MUDr. Jana Bartoníčka, DrSc., které je přílohou 2 tohoto zápisu. Uchazeč odpověděl na dotazy oponenta a v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Ivana Landora, CSc., člena habilitační komise doc. MUDr. Zbyňka Rozkydala, Ph.D. a prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Hodnotitel prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. uvedl, že vědecká rada vyslechla velmi kvalitní přednášku z pracoviště, kde úrazy lopatky jsou jednou z hlavních priorit. Je důležité si v této souvislosti uvědomit, že problematika poranění lopatky stála dlouhou dobu na okraji zájmu traumatologů a to zejména z toho důvodu, že úrazy lopatky jsou většinou součástí vysokoenergetických poranění, kdy ošetření lopatky je zastíněno ošetřením přidružených poranění. K ošetření lopatky se pak dochází pozdě s tím, že je většinou preferována konzervativní léčba. Význam práce uchazeče spočívá v tom, že 1) se zabývá problematikou, která v oblasti traumatologie je relativně neotřelá, 2) že prezentuje soubor 250 nemocných, což je obdivuhodný soubor i ve srovnání se světovou literaturou, 3) zpřesněním diagnostiky a posílením významu operační léčby těchto poranění je prezentováno lepšími výsledky léčby v porovnání se světovou literaturou. Uchazeč dodržel stanovený čas, přednáška byla přednesena velmi dobrou češtinou, byla velmi dobře dokumentována. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. konstatoval, že přednáška uchazeče a následná diskuse splnila požadavky kladené na habilitační řízení a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/5: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 32 členů kladný hlas, 4 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné, 2 členové vědecké rady hlasovací lístek neodevzdali. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Michala Tučka, Ph.D., z Ortopedické kliniky 1. LF UK a ÚVN, pro obor ortopede, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Návrh na udělení hodnosti Doktorát honoris causa

S návrhem udělit čestný titul doktor honoris causa lékařských věd Prof. MUDr. Jánu Vilčekovi, PhD., seznámila vědeckou radu předkladatelka materiálu prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN.

Prof. MUDr. Ján Vilček, PhD., je světově uznávaný vědec v oblasti biomedicíny - virologie a imunologie, který svůj profesní život zasvětil výzkumu cytokinů. Prof. Vilček vyškolil řadu studentů a spolupracovníků a byl aktivní při organizaci řady odborných akcí a činností (členství v edičních radách významných časopisů, organizačních výborů mezinárodních konferencí atd.). V r. 2000 založil spolu se svou ženou, Maricou Vilčekovo, u nadaci „Vilcek Foundation“, která podporuje vědce přicházející do USA z jiných zemí.

Nejprve na Slovensku (ve Virologickém ústavu ČSAV v Bratislavě) a pak ve Spojených státech na Lékařské fakultě University v New Yorku zaměřil profesor Vilček svůj výzkum především na studium interferonů a jejich efektů. Podařilo se mu vyvinout metody pro výrobu lidského interferonu-beta z fibroblastů a zasloužil se o jeho molekulární charakterizaci a klinické využití. On a jeho spolupracovníci přispěli také k charakterizaci interferonu-gamma a jeho úloze v patogeneze řady chorob.

V r. 1970 vyvinul prof. Vilček a jeho spolupracovníci metody pro výrobu lidského interferonu-beta v kulturách lidských diploidních fibroblastů. Tyto metody umožnily produkovat přirozený lidský interferon-beta a získat licenci pro jeho klinické využití u roztroušené sklerózy a některých dalších chorob. V poslední době však byla výroba interferonu nahrazena efektivnějšími metodami využívajícími rekombinantní DNA technologie.

Od r. 1980 se prof. Vilček začal zajímat o studium cytokinu - tumor nekrotizujícího faktoru. (TNF). Jeho práce pomohly objasnit na zvířecích modelech biologické efekty TNF a mechanismy jeho působení (signální dráhy). Prof. Vilček se zabýval významem tohoto cytokinu u různých zánětlivých chorob. Největším mezníkem jeho vědecké kariery byla příprava humanizované monoklonální protilátky proti TNF-alfa, kterou vytvořil prof. Vilček se spolupracovníky v r. 1989. Spolupráce s biotechnologickou společností Centocor umožnila vývoj nového biologického léčiva - Infliximab nebo Remicade účinného při léčbě řady chronických zánětlivých a autoimunitních onemocnění. Tento lék je dnes široce používán nejen při léčbě revmatoidní artritidy, ale i Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, psoriázy a dalších chronických zánětlivých onemocnění. Úspěch Remicade urychlil vývoj a schvalování několika dalších anti-TNF látek. Odhaduje se, že prof. Vilčekem a jeho spolupracovníky vyvinutou protilátkou (Remicade) bylo nebo je léčeno několik milionů pacientů na světě a jeho objev ovlivnil výrazně novou éru tzv. biologické léčby.

Prof. Ján Vilček je příkladem vědce, který představuje světovou špičku v oblasti imunologie a mikrobiologie a současně i vědce, jehož výzkum vedl k výsledkům přímo použitelným pro léčbu nejčastějších chronických chorob. Tím přispěl zásadním podílem i ke změně podoby dnešní medicíny.

Prof. Ján Vilček publikoval dle Web of Science (WoS) více než 330 prací v renomovaných vědeckých časopisech (např. PNAS, Journal Immunology, Science, Nature, viz Seznam publikací) a jeho práce jsou vysoce citované. Citační index dle WoS je 24 107 a h-index =72. Prof. Vilček je uveden též jako autor a spoluautor více než 40 amerických patentů.

Navrhujeme udělit čestný titul doktor honoris causa prof. Prof. MUDr. Jánovi Vilčekovi, Ph.D., jako uznání významu vynikající vědecké práce československého vědce s velkým dopadem na vývoj moderní medicíny především v oblasti biomedicíny - virologie a imunologie.

Usnesení V/6:

Vědecká rada 1. LF UK hlasovala takto:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

58

Počet přítomných členů VR fakulty

32

Počet kladných hlasů

32

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VI. Návrhy na složení komisí pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.

Pracoviště: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: stomatologie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

Členové: prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc

 

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

Stomatologická klinika LF MU a FN U Svaté Anny

 

prof. MUDr. Peter Stanko, Ph.D.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK
a OÚSA, Bratislava

 

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

Stomatologická klinika VFN

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D.

 

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Filozofická fakulta UK, katedra psychologie

University of New Yourk in Prague

IPVZ

Česká lékařská komora

Justiční akademie

Národní institut pro děti a rodinu, z.s.

Obor: lékařská psychologie

 

Složení komise:

Předseda: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

 

Členové: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

 

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU

 

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, Ph.D.

LF Univerzity Komenského, Bratislava

 

Usnesení VI/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D.

VII. Změny v oborových radách doktorských studijních programů Neurologie a Zobrazovací metody v lékařství

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy prof. MUDr. Karla Šonky, DrSc. a člena oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy Ing. Milana Hájka, DrSc., o odstoupení z funkce.

 

Usnesení VII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí žádosti o odstoupení prof. MUDr. Karla Šonky, DrSc. z funkce předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy a Ing. Milana Hájka, DrSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. o odstoupení z funkce a jeho návrhu jmenovat do této funkce doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D.

 

Usnesení VII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK bere na vědomí žádost o odstoupení prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. z funkce předsedy oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství a bere na vědomí návrh prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. jmenovat do této funkce doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D.

 

VIII. Různé

– děkan fakulty pozval přítomné členy vědecké rady na setkání Klubu Alumni 1. LF, které je součástí akce „Jednička na startu“. Akce se koná v pátek dne 13. 10. 2017 v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN „U Apolináře“ od 1300 do 1800 hod.

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 31. 10. 2017 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast, členům vědecké rady a zasedání vědecké rady v 1740 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 22. 9. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat