1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 15. 12. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty,
které se konalo dne 15. 12. 2015 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

 

Omluveni:

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

 

Hosté:

doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc., doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc., prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc., doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D., doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc., prof. MUDr. David Sedmera, DSc., prof. Paul Edward Mozdiak, Ph.D., doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze schválila zápis ze zasedání konaného dne 24. 11. 2015 bez připomínek.

III. Jubilea

Životní jubilea – prosinec

doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. – docent IV. interní kliniky – kliniky gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1975. Na základě dizertační práce mu byla roku 1995 udělena hodnost kandidáta věd v oboru vnitřního lékařství. V roce 2007 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Pan docent převzal z rukou děkana medaili.

 

doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. – přednosta Chirurgické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1975. Na základě obhájené kandidátská dizertační práce mu byl v roce 1989 udělen titul DrSc. Docentem pro obor chirurgie byl jmenován v roce 1991. Děkan fakulty předal panu docentovi pamětní list.

 

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

 

IV. Hostující profesor

Děkan fakulty krátce informovat přítomné členy Vědecké rady a hosty o jmenování prof. Paula Edwarda Mozdiaka, Ph.D. hostujícím profesorem 1. LF UK, jmenovaného představil prof. MUDr. David Sedmera, DSc., z Anatomického ústavu 1. LF UK. Prof. P. E. Mozdiak, Ph.D., Ph.D. krátce před Vědeckou radou vystoupil a převzal z rukou děkana jmenovací dekret.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Vladimíra Beneše, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkoloigické kliniky 1. LF UK a ÚVN, Neurochirurgického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s., pro obor neurochirurgie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc. Přednáška uchazeče měla název „Intramedulární nádory: Faktory ovlivňující prognózu intramedulárního astrocytomu“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D. a doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., kteří současně položili uchazeči dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného MUDr. Jiřího Fiedlera, Ph.D., seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc. a současně položil uchazeči jménem oponenta dotazy. Uchazeč odpověděl na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. a prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. uvedl, že začne své hodnocení statistickými údaji. Uchazeč měl svou přednášku kratší než je stanovený čas, jeho přednáška trvala 13 minut, což hodnotí kladně, protože přednáška byla velice přehledná. Přednáška uchazeče byla rozdělena do tří částí: 1) obecný přehled, 2) meta-analýza studií a 3) vlastní výsledky a závěry. Pokud jde o hlavní část přednášky, tzn. části 1) a 2), tato měla přiměřenou strukturu, byla uchazečem přehledně připravena, s přiměřenou úrovní detailů a jasnými závěry. Podle názoru hodnotitele byla edukační hodnota habilitační přednášky vysoká. Vlastní výsledky byly ovlivněny relativně malým souborem pacientů, což je pochopitelné z hlediska epidemiologie sledovaného nádoru. Hodnotitel prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. uvedl, že dle jeho názoru splnila přednáška uchazeče všechny požadavky kladené na habilitační přednášku snad s jedinou drobnou výtkou a to, že v obecném úvodu hodnotitel postrádal reference k jednotlivým údajům, které byly prezentovány. V části odpovědí uchazeče na dotazy oponentů byl uchazeč velmi pečlivě připraven a to včetně dokumentace, také diskuse byla ze strany uchazeče vedena velmi koncizně beze snahy vyvozovat nějaké nepodložené závěry. Závěrem hodnotitel prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. konstatoval, že celkově vyslechnutou přednášku i diskusi hodnotí, jako splňující požadavky na habilitační přednášku.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 39 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 3 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Vladimíra Beneše, Ph.D., z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Neurochirurgického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s., pro obor neurochirurgie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Evu Závadovou, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská imunologie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně habilitační komise prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. Přednáška uchazečky měla název „Imunologická vyšetření onkologických nemocných“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomné prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. a doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc., kteří současně položili uchazečce dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., seznámila přítomné předsedkyně komise prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. a současně položila uchazečce jménem oponenta dotazy. Uchazečka odpověděla na otázky oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. a prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazečky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Hodnotitel přednášky prof. MUDr. František Perlík, DrSc. uvedl, že Vědecká rada vyslechla přednášku o velmi komplikovaném tématu o úloze imunologických procesů při vzniku a rozvoji nádorového onemocnění. Součástí přednášky uchazečky byla i řada vlastních experimentálních zkušeností, včetně souboru nemocných pacientek s karcinomem prsu. Tato tématika je nesmírně široká a nepochybně se uchazečce podařilo posluchače přesvědčit o tom, že řada ze stávajících ukazatelů imunologických procesů, zejména z oblastí buněčných procesů a biomarkerů, může posloužit k výběru terapie nemocných. Uchazečka se také zmínila i o perspektivě imunoterapie zhoubných nádorů. Hodnotitel jí popřál, aby takových pozitivních výsledků bylo více, aby cílená léčba pomohla zlepšit osud těchto pacientů. Prof. MUDr. František Perlík, DrSc. závěrem uvedl, že diskuse a posudky oponentů doplnily některé detaily přednášky, které nebyl čas prezentovat, jako podrobná specifikace souboru nemocných a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/3: Z 54 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 39 přítomných členů vědecké rady 32 členů kladný hlas, 4 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Evy Závadové, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor lékařská imunologie, rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení.

VI. Návrh na složení habilitační komise

S předkládanými návrhy na složení habilitačních komisí seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Obor: anesteziologie a resuscitace

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

 

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Neurologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Středoevropský technologický institut LF MU

Výzkumná skupina Experimentální a aplikovaná neuropsychofarmakologie

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Jitky Fricové, Ph.D.

VII. Návrh na složení hodnotící komise

S předkládaným návrhem na složení hodnotící komise seznámil vědeckou radu proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Řízení ke jmenování profesorem:

  • Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: gynekologie a porodnictví

 

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
LF OU a FN Ostrava

 

prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Endokrinologický ústav

 

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s navrhovaným složením hodnotící komise doc. MUDr. Antonína Pařízka, CSc.

VIII. Žádosti o prodloužení akreditací doktorských studijních programů

S předkládanými žádostmi o prodloužení akreditace doktorských studijních programů:

  • Dějiny lékařství,
  • Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie,
  • Bioetika a
  • Zobrazovací metody ve zdravotnictví

seznámil vědeckou radu proděkan prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

V diskusi vystoupil: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

 

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze vzala předložené materiály na vědomí a souhlasí, aby žádosti o prodloužení akreditací doktorských studijních programů Dějiny lékařství, Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, Bioetika a Zobrazovací metody ve zdravotnictví na 1. LF UK byly postoupeny rektorovi UK v Praze k dalšímu řízení a to za předpokladu, že se k těmto žádostem kladně vyjádří Akademický senát 1. LF UK.

 

IX. Návrh na odvolání člena OR Vývojová a buněčná biologie

S předkládanou žádostí prof. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D., proděkanky pro studijní záležitosti PřF UK, odvolat doc. MUDr. Miroslava Peterku, CSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie, seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze bere na vědomí žádost doc. MUDr. Miroslava Peterky, CSc. a souhlasí s jeho odvoláním z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie.

 

X. Návrh na jmenování nového člena zkušební komise pro SRZk

S předkládaným návrhy jmenovat nové předsedy a členy zkušebních komise pro státní rigorózní zkoušky seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan fakulty.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Stomatologická klinika

1. LF UK a VFN

člen

MUDr. Otakar Dubec

Klinické zubní lékařství – ortopedické

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí se jmenováním nového člena komise pro stání rigorózní zkoušky pro předmět Klinické zubní lékařství - ortopedické, dle předloženého materiálu.

 

 


XI. Různé

· k bodu různé nebyl přednesen žádný příspěvek

 

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 1. 2016 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Proděkan fakulty prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast i za spolupráci v letošním roce a zasedání vědecké rady v 1555 ukončil.

 

 

V Praze dne 18. 12. 2015

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat