1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 13. 12. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 13. 12. 2016 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

 

Hosté:

doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc., prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D., prof. MUDr. Richard Průša, CSc., doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 29. 11. 2016 bez připomínek.

 

III. Jubilea

Životní jubilea – listopad 2016

doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. – docent Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK a Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce s poliklinikou. Fakultu všeobecného lékařství úspěšně ukončil v roce 1976. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1992. Roku 2001 byl jmenován docentem. Dne 19. 12. 2016 mu bude předán dekret profesora pro obor dějiny lékařství. Pan docent převzal z rukou děkana pamětní list.

 

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – profesor Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství úspěšně ukončil v roce 1964. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1969, doktorskou disertační práci roku 1989. V roce 1979 byl jmenován docentem, roku 1990 profesorem. Devět let (1999–2008) byl statutárním zástupcem děkana a proděkanem pro pedagogické záležitosti. Děkan fakulty předal při této příležitosti panu profesorovi pamětní list.

 

Životní jubilea – prosinec 2016

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. – docent Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. V roce 1976 úspěšně ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1989. Roku 2002 byl jmenován docentem pro obor neurologie. Na nejbližším zasedání vědecké rady převezme pan docent pamětní list.

 

Za skrutátory byli určeni RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Helenu Brodskou, Ph.D., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, pro obor klinická biochemie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., Přednáška uchazečky měla název „Vybrané laboratorní markery systémového zánětu a jejich interpretace“. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomní oponenti doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D. a prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., který uchazečce položil dotazy. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta doc. MUDr. Martina Stříteského, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. a současně jménem oponenta položil uchazečce dotaz. Uchazečka odpověděla na dotaz oponentů a v následující diskusi na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., RNDr. Šárky Němečkové, DrSc., prof. MUDr. Antonína Kazdy, DrSc. a prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazečky prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Hodnotitel přednášky, prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., uvedl, že se mu přednáška uchazečky velmi líbila, byla velmi dobře strukturovaná, didakticky vyvážená a srozumitelná. V úvodu uchazečka seznámila posluchače s problematikou a dále prezentovala výsledky tří sledovaných oblastí. Dle názoru hodnotitele mají prezentované výsledky velký klinický význam. Závěrem prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., uvedl, že hodnotí přednášku uchazečky jednoznačně kladně a doporučil členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 44 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 3 hlasy záporné, 5 hlasů neplatných. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Heleny Brodské, Ph.D., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, pro obor klinická biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentkou Ing. Drahomíru Springer, Ph.D., z Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, pro obor klinická biochemie

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednáška uchazečky měla název „Využití imunoanalytických metod v diagnostice závažných onemocnění “. S obsahem a závěry svých oponentských posudků seznámili přítomní oponenti prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., který položil uchazečce dotazy, a prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta prof. MUDr. Vladimíra Sošky, CSc. seznámil přítomné předseda komise prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Uchazečka odpověděla na dotazy oponenta a v následující diskusi odpověděla uchazečka na dotazy doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil přednosta pracoviště uchazečky prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Hodnotitelka přednášky, prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., uvedla, že vědecká rada vyslechla vynikající přednášku, která byla srozumitelná, což jednoznačně prokazuje velkou didaktickou zkušenost. Ocenila, že se uchazečce podařilo skloubit do jediné přednášky výsledky vyšetření rozsáhlého souboru pacientů ze tří dost odlišných oblastí, přesto sdělované výsledky na sebe logicky navazovaly. Dále hodnotitelka ocenila přístup uchazečky k interpretaci výsledků jednotlivých použitých metod. Neboť bez velké osobní zkušenosti nelze získané výsledky správně interpretovat. Závěrem svého hodnocení prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., doporučila členům vědecké rady kladné hlasování.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentkou bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení IV/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 44 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 1 hlas neplatný, 1 člen vědecké rady se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou Ing. Drahomíry Springer, Ph.D., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, pro obor klinická biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Návrhy na složení komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Obor: anesteziologie a resuscitace

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

2. LF UK a FN Motol

 

Členové: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

1. LF UK a VFN

 

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Milan Adamus, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

 

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Miroslava Durily, Ph.D.

Habilitační řízení

  • MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Pracoviště: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: radiologie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

 

Členové: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Jozef Billický, CSc.

Radiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Radiologická klinika LF MU a FN Brno

 

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení V/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Ing. Lukáše Lamberta, Ph.D.

 

Habilitační řízení

  • MUDr. David Michalský, Ph.D.

Pracoviště: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: chirurgie

 

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Haluzík Martin, DrSc.

Endokrinologický ústav

 

Členové: prof. MUDr. Krška Zdeněk, DrSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

 

prof. MUDr. Čapov Ivan, CSc.

I. chirurgická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

 

prof. MUDr. Kala Zdeněk, CSc.

Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Dostalík Jan, CSc.

Městská nemocnice Ostrava

Usnesení V/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise MUDr. Davida Michalského, Ph.D.

Řízení ke jmenování profesorem:

  • doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Obor: lékařská chemie a biochemie

 

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

BIOCEV

 

Členové: Prof. MUDr. Černý Radim CSc.

Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK, Plzeň

 

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

 

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav

 

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Středoevropský technologický institut

LF MU

Usnesení V/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením hodnotící komise doc. MUDr. Zdeňka Kleibla, Ph.D.

VI. Různé

 

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 31. 1. 2017 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast i za spolupráci
v letošním roce a zasedání vědecké rady v 1600 ukončil.

 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2016

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

 

 

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat