1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 12. 12. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 12. 12. 2017 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

 

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Kolář, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Hosté:

doc. MUDr. Marie Baxová, CSc., doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D., RNDr. Marek Minárik, Ph.D., MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., MUDr. Mária Fiková, Ph.D., doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

 

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Ivo Hány, CSc., bývalého zaměstnance Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

II. Jubilea

Životní jubilea – listopad 2017

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. – docent I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, dlouholetý člen VR 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1966. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1981. Docentem chirurgie byl jmenován roku 1985. Doc. Šváb převezme při této příležitosti medaili UK.

prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D. – profesor II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, vedoucí pracovník Great Ormond Street Hospital for Children, Senior Honorary Lecturer at Institute of Child Health / Insitute of Cardiovascular Research, University College London. V roce 1984 úspěšně ukončil studia na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou hodnost Ph.D. získal v roce 2004. V roce 2008 byl jmenován docentem a v roce 2013 profesorem pro obor vnitřní nemoci. Děkan fakulty předá panu profesorovi při nejbližší příležitosti pamětní list.

doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. – docentka Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze. Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1977. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd získala v roce 2001. V roce 2005 byla jmenována docentkou pro obor lékařská genetika. Paní docenta převzala z rukou děkana pamětní list.

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. – docentka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1972. V roce 1985 získala vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd. V roce 1987 byla jmenována docentkou pro obor oční lékařství. Na nejbližším zasedání vědecké rady předá děkan fakulty paní docentce medaili.

 

Životní jubilea – prosinec 2017

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. – přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN. Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1978. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd obhájil v roce 1992. V roce 1998 byl jmenován docentem pro oční lékařství. Pan docent převzal z rukou děkana pamětní list.

 

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. – přednosta II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1983. V roce 2001 obhájil kandidátskou disertační práci a byl mu udělen titul CSc. V roce 2005 byl jmenován docentem a v roce 2011 profesorem pro obor chirurgie. Děkan fakulty předal panu profesorovi pamětní list.

 

doc. MUDr. Jan Pech, CSc. – docent Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. V roce 1974 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1994. V roce 1997 byl jmenován docentem pro obor chirurgie. Na nejbližším zasedání vědecké rady převezme pan docent obraz.

III. Cena časopisu Folia Biologica

Děkan fakulty předal Cenu časopisu Folia Biologica udělenou za článek za článek „Human Catalase, Its Polymorphisms, Regulation and Changes of Its Activity in Different Diseases“ publikovaný v č. 4/2014 autorů RNDr. Jana Rychlíková, Ph.D., roz. Kodydková, RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D., MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. Za autory převzal diplomy prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

IV. Schválení zápisu

Usnesení IV/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28.11.2017

V. Informace děkana

Děkan fakulty informoval přítomné o probíhající diskusi s Asociací lékařských fakult o problematice financování vzdělávání lékařů.

 

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

VI. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Tomáše Gruse, Ph.D., z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN a Oblastní nemocnice Příbram, a.s., pro obor chirurgie

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členyvědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Problematika chirurgického ovlivnění průchodnosti infrainguinálních cévních rekonstrukcí“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil členy vědecké rady přítomný oponent doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Roberta Staffy, Ph.D. a doc. MUDr. Bohuslava Čertíka, Ph.D. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Žádný z oponentů nepoložil uchazeči dotazy. V následující diskusi odpověděl uchazeč na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., oponenta doc. MUDr. Pavla Šebesty, CSc., prof. Ing. Rudolfa Poledne, CSc., prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. a prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. uvedl, že přednášku uchazeče zhodnotí jednak z formálního a jednak z odborného hlediska. Uchazeč dodržel stanovený časový minutový limit, struktura přednášky byla sestavena dobře a obsahovala všechny formální náležitosti požadované pro habilitační přednášku. Přednáška byla přehledná, velmi dobře dokumentovaná. Po odborné stránce doc. Šetina uvedl, že uchazeč velmi dobře zvolil téma své přednášky, které je zajímavé, palčivé pro cévní chirurgii a odborně přínosné. Závěrem svého hodnocení doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 2 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Tomáše Gruse, Ph.D., z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN a Oblastní nemocnice Příbram, a.s., pro obor chirurgie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Víta Zikána, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Skelet a roztroušená skleróza“. S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil členy vědecké rady přítomný oponent doc. MUDr. Pavel Horák, CSc. a položil uchazeči dotazy. S obsahem a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. a prof. MUDr. Ivany Žofkové, DrSc. seznámil vědeckou radu předseda habilitační komise prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. a současně jejich jménem položil uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl uchazeč
na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc. a prof. MUDr. Luboše Petruželky, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. uvedl, že své hodnocení rozdělí na dvě části, na část vědeckou a část formální. Téma přednášky je důležité, což vyplynulo i z následující diskuse, a jde o podceňovaný fenomén medicíny. Hodnotitel měl obavy, jakým způsobem bude uchazeč toto téma prezentovat, protože osteoporóza není úplně jednoduché téma k prezentaci. Uchazeč to ve svém vystoupení vyřešil docela dobře, tím že hned v úvodu přednášky stanovil sktrukturu přednášky a tuto koncepci důsledně dodržel. Po formální stránce byl přednes ovlivněn technickými problémy při prezentaci. Na druhou stranu prezentace byla doplněna mimořádně kvalitní obrazovou dokumentací a uchazeč prezentoval svá vlastní data. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. uvedl, že bude-li hodnotit vystoupení uchazeče podle sportovní paralely pro hodnocení krasobruslení, přednáška uchazeče měla vysokou technickou hodnotu a malinko horší umělecký dojem, ale v součtu lze konstatovat, že habilitační přednáška splnila požadavky kladené na habilitační přednášku.

 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VI/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 34 členů kladný hlas, 2 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné, 2 členové vědecké rady hlasovací lístky neodevzdali. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Víta Zikána, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VII. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci

 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., seznámil členy vědecké rady se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem a uvítal přítomné členy. Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., jako předseda komise pro řízení ke jmenování profesorem, seznámil členy vědecké rady s osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise. Přednáška uchazeče měla název „Genetika primárních dyslipidémií a rizika aterosklerózy“. Doc. Vrablík v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. a prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc. Závěrem diskuse vystoupil prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. uvedl, že členové vědecké rady sami viděli, že jeho úloha je velmi jednoduchá, protože vědecká rada vyslechla dokonalou přednášku. Přednáška uchazeče měla výborný koncept, začínala od úplně obecného, byla zakončena genetikou a to včetně uvedení nežádoucích účinků asociovaných s léčbou statiny. Hodnotitel se domnívá, že i v diskusi doc. Vrablík prokázal, že celou tuto oblast skutečně zvládá, jeho přednes byl velmi dokonalý. Závěrem svého hodnocení prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. uvedl, že doc. Vrablík všechny přítomné členy vědecké rady přesvědčil o tom, že bude správným profesorem.

 

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení VII/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, 2 členové vědecké rady hlasovací lístky neodevzdali. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

VIII. Změny v OR Zobrazovací metody v lékařství

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. o odstoupení z funkce (vědecká rada projednávala tuto žádost na zasedání dne 19. 9. 2017 a usnesením č. VII/10 vzala na vědomí žádost prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. o odstoupení z funkce předsedy oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství) a návrhu jmenovat novou členkou této oborové rady doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D. a jmenovat jí do funkce předsedkyně/garanta oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství.

V diskusi vystoupil: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odstoupením prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. z funkce předsedy/garanta oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství, se jmenováním doc. MUDr. Andrei Burgetové, Ph.D. novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství a souhlasí s jejím jmenováním předsedkyní/garantem oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství.

IX. Návrh na jmenování hostujícího profesora

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné, že tento bod bude předložen vědecké radě k projednání na dalším zasedání dne 30. ledna 2018.

X. Návrh na jmenování předsedy a člena komisí pro SZZk

S předkládaným návrhem jmenovat nového předsedu a člena zkušebních komisí pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

předmět

III. interní klinika

1. LF UK a VFN

Předseda

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Člen

MUDr. Pavel Trachta, Ph.D.

Obory:

Bakalářský – Nutriční terapeut

Navazující magisterský – Nutriční specialista

Usnesení X/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy a člena komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

XI. Různé

– Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informovoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy prof. MUDr. Karla Šonky, DrSc. o jmenování prof. MUDr. Manuely Vaněčkové, Ph.D., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN, novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy, a o odvolání prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc. z funkce člena této oborové rady na jeho vlastní žádost.

Usnesení XI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odstoupením prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy a se jmenováním prof. MUDr. Manuely Vaněčkové, Ph.D. novou členkou oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy.

 

– Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. informoval přítomné a zejména vedení fakulty o nezájmu studentů o volitelný předmět „pediatrická propedeutika“.

V diskusi vystoupili: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 30. 1. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK. 

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast i za spolupráci v letošním roce a zasedání vědecké rady v 1710 ukončil. 

V Praze dne 18. 12. 2017

 

Zapsala: Mgr. Katarína Timková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat