1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 12.30
Úterý:    12.30 - 15.30
Středa:   08.00 - 12.30
Čtvrtek: 12.30 - 15.30
Pátek:     zavřeno

Od 1.7. do 31.8
pouze ve středu
od 8.00-15.30 

v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel.: 224 964 187

 

Doktorské studijní programy
Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Zobrazovací metody
Mikrobiologie
Vývojová biologie
Experimentální chirurgie

 

Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biologie a patologie buňky
Molekulární a buněčná biologie
Biomedicínská informatika
Dějiny lékařství
Farmakologie a toxikologie
Gerontologie
Lékařská etika
Neurovědy
Preventivní medicína                                                                                                     Lékařská biofyzika                                                                                                             Imunologie                                                                                                                        Psychologie                                                                                                                      Parazitologie                                                                                                                               Adiktologie


Přijímací řízení, stipendia, promoce 
Michaela Demartini
tel.: 224 964 315


Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Bc. Bohdana Frantíková                                                                                                       tel.: 224 964 314

Zahraniční styky/Erasmus+

Mgr. Iveta Lodrová
tel.: 224 964 358

Erik Piller
tel.: 224 964 372

Vědecká činnost a zahr. styky

jsyko 01.09.2016

O nás

 

Činnost a postavení oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu jsou upraveny v čl. 14 opatření děkana č. 10/2006, kterým se vydává Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky zajišťuje zejména pro:


Vědeckou radu, děkana a kolegium děkana

- organizaci vědecké rady fakulty,

- přípravu materiálů pro jednání vědecké rady fakulty a vědecké rady univerzity,

- přípravu materiálů pro jednání kolegia děkana a kolegia rektora.


 

proděkana pro vědeckou činnost

- habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem včetně přípravy materiálů pro akreditaci oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK,

- přípravu návrhů na jmenování emeritním a hostujícím profesorem,

- přípravu návrhů na udělení vědecké hodnosti doktor honoris causa,

- přípravu materiálů k oceňování pracovníků a studentů fakulty,

- organizaci Studentské vědecké konference.


 

proděkanku pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

- komplexní zajištění problematiky studia v doktorských studijních programech na 1. LF UK.


 

proděkana pro zahraniční studenty a sociální problematiku

- Program „Erasmus +“ – komplexní zajištění pobytů pro vyjíždějící i přijíždějící studenty

- komplexní zajištění mobility akademických pracovníků

- zajištění konkursů na studijní pobyty pro studenty v rámci mezi univerzitní spolupráce, mezivládních dohod – AIA,

- IFMSA – zajištění stáží na pracovištích fakulty,

- Fond mobility – administrativní zajištění návrhů.


Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Mgr. Katarína Timková
katarina.timkova@lf1.cuni.cz
224964187
Vedoucí oddělení
Bc. Bohdana Frantíková
bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz
224964315 Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Pavla Kadlecová
pavla.kadlecova@lf1.cuni.cz
224964286 Doktorské studijní programy
Mgr. Lenka Medová
lenka.medova@lf1.cuni.cz 224964372 Zahraniční styky/Erasmus+
Mgr. Iveta Lodrová
iveta.lodrova@lf1.cuni.cz
224964358 Zahraniční styky/Erasmus+
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@lf1.cuni.cz
224964330
Doktorské studijní programy


 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 15255 poslední aktualizace: 01.09.2016
zavřít