1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nostrifikace zahraničního vysokoškolského vzdělání

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání - UZVV se od ledna 2015 podává   p o u z e  na Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1. Podání žádosti je od 1.9.2016 zpoplatněno. Je-li žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona o vysokých školách podána na veřejné vysoké škole, vybírá veřejná vysoká škola dle ustanovení odst. 2 § 90a poplatek za úkony spojené s řízením žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, který činí  3 000  Kč.  Poplatek je příjmem veřejné vysoké školy, platí se na její účet.Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Univerzity Karlovy   www.cuni.cz/UK-109.html

Upozorňujeme žadatele, že je nutné podat  n o v ý  vzor žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, který je uveden v příloze.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo dosavadní zavedenou praxi, kdy samo rozhodovalo o uznání rovnocennosti vysokoškolského vzdělání získaného ve státech, které uzavřely ekvivalenční dohodu s ČR (mimo Slovenska). Nyní  je věcně příslušná k vyřízení žádostí absolventů vysokých škol v Německu, Maďarsku, Polsku a ve Slovinsku veřejná vysoká škola, uskutečňující studijní program obdobný studiu žadatele.   Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují mezinárodní dohody, je mohou  přímo použít na území České republiky  (podobně jako absolventi vzdělání na Slovensku), aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, ovšem pokud si z nějakého důvodu přejí osvědčení získat, vydá jim ho věcně příslušná vysoká škola.   Žadatelé – absolventi vysokoškolského vzdělání v Německu si musí o uznání svého vzdělání požádat veřejnou vysokou školu uskutečňující obdobný studijní program, doklady tedy nelze přímo použít na území České republiky. Pokud požaduje absolvent VŠ z Německa uznání svého vzdělání pro účely dalšího studia, je veřejná vysoká škola povinna mu vyhovět (má-li akreditovaný obsahově podobný studijní program).   Jako všechny ostatní žádosti se i tyto podávají na Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1.   Odkaz na upravené webové stránky MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/a-postup-podle-ekvivalencnich-dohod-madarsko-polsko?highlightWords=Slovinsko   

Přihláška k aprobační zkoušce se podává na Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách MZ ČR  http://www.mzcr.cz/dokumenty/aprobacni-zkousky_1784_952_3.htmlPřihlášky se uzavírají dvakrát ročně, a to  28. února a 28. srpna. V první řadě je ovšem třeba vyplnit žádost dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb. a doložit patřičné doklady, které  jsou uvedeny v žádosti. Veškeré doklady je nutné úředně ověřit a přeložit do českého jazyka. Pokud je k žádosti doložen originál dokladu, je dle zákona č. 500/2004 Sb. součástí spisové dokumentace a není možné jej uchazeči vrátit zpět. Jednotlivé části aprobační zkoušky jsou zpoplatněny. Termíny písemného testu a ústní zkoušky jsou uvedeny na výše uvedeném webu MZ ČR.Absolventům zahraničních vysokých škol se v tomto řízení nepřiznávají akademické tituly podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický zahraniční titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat  p o u z e  akademický titul či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho diplomu.

Hodnocení: spravovat