1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Uchazečům o studium v doktorském studijním programu/studentům doktorského studijního programu

Doktorský studijní program – formální aspekty studia

Studenti v doktorském studijním programu jsou studenty ve smyslu zákona o vysokých školách se všemi právy, ale i povinnostmi jako studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Pouze v některých bodech se průběh studia v doktorském studijním programu liší od ostatních studijních programů. Obecná úprava doktorského studijního programu je obsažena v § 47 zákona o vysokých školách, podrobnější úpravu pak stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen SZŘ UK), konkrétně část III., a Pravidla pro organizaci studia 1. lékařské fakulty (dále jen POS), konkrétně část III.

Dovolujeme si se zde zaměřit na ty otázky, které v praxi přinášejí určitá nedorozumění.

Student je veden školitelem, kterého jmenuje děkan po projednání v oborové radě. V průběhu prvního roku studia může student požádat o změnu školitele, taková žádost musí být zdůvodněna a projednána příslušnou oborovou radou. O změně rozhoduje děkan fakulty. Povinností školitele je mj. to, aby se svým studentem sestavil individuální studijní plán (dále také jen „ISP“) jeho studia, do jednoho měsíce ode dne zahájení studia (tedy dne zahájení příslušného akademického roku) jej předložil ke schválení oborovou radou. Po schválení je nezbytné individuální studijní plán každého studenta odeslat na odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu k založení do studijního spisu studenta. Studium tvoří přednáškové kurzy, semináře, konzultovaná četba, samostatné studium, zkoušky a řešení zadaného výzkumného tématu. Individuální studijní plán stanoví, které přednáškové kurzy jsou pro studenta povinné, a stanoví podrobnosti a časové rozvržení jeho studia i odborné a vědecké činnosti, případně studijní pobyty na jiných pracovištích (i zahraničních), jejich program a zaměření disertační práce. Obsah individuálního studijního plánu tvoří studijní povinnosti studenta.

Školitel je dále povinen průběžně sledovat studium studenta a pravidelně ho hodnotit. Pokud student neplní povinnosti dané mu individuálním studijním plánem, a to z jakéhokoliv důvodu, pak v případě, že nenastane jiná okolnost (např. přerušení studia), nastává situace odpovídající čl. 8 odst. 3, písm. c) SZŘ UK, tedy na návrh školitele ukončení studia nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu. Z důvodu průběžného sledování a hodnocení studia každého studenta je také třeba, aby školitel bezodkladně oznámil jakoukoliv neomluvenou absenci studenta na školicím pracovišti na odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu. Avšak ani omluvená absence (zejména déletrvající) studenta nesmí zasáhnout do plnění jeho povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu.

Jak již vyplynulo z předchozího textu, je formální základ studia a jeho průběžné kontroly položen v individuálním studijním plánu každého studenta. Plnění ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které schvaluje oborová rada. Z toho je zřejmé, že jakékoliv pochybnosti o řádném průběhu studia kteréhokoliv studenta musí školitel oznámit jednak předsedovi oborové rady, jednak (z důvodu formálního řešení) příslušnému proděkanovi fakulty prostřednictvím odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu, v případě závažného a/nebo soustavného neplnění ISP i dříve než za jeden rok studia.

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že uchazeč o studium v doktorských studijních programem se nestává studentem okamžikem rozhodnutí o přijetí, ale – stejně jako všichni uchazeči o vysokoškolské studium ve všech studijních programech – teprve dnem zápisu na fakultě. Při něm je studentovi vydán výkaz o studiu (index) a průkaz studenta. Pokud se tedy uchazeč nezapíše nejdéle do tří měsíců od rozhodnutí děkana o přijetí, nestává se studentem a není (a nemůže) být zaveden do matriky studentů Univerzity Karlovy v Praze.

Zápis se však týká i všech ostatních studentů ve všech ročnících studia. Zápis do každého dalšího akademického roku studia probíhá od 10.– 20. září, nestanoví-li děkan jinak. Co vše je nezbytné předložit k zápisu do každého dalšího ročníku studia, stanoví čl. 23 POS, zde upozorňujeme zejména na hodnocení školitele o průběhu studia v uplynulém roce.

Studium v doktorském studijním programu probíhá na 1.LF UK v prezenční nebo kombinované formě studia. Přestup z jedné formy studia do druhé je možný, ovšem pouze na základě písemné žádosti studenta (zdůvodněné, projednané školitelem a oborovou radou). Podrobnosti budou stanoveny opatřením děkana. Doktorand, studující v prezenční formě studia je řádným studentem fakulty a plně se účastní odborného života na školícím pracovišti. Během studia pobírá stipendium a využívá všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK. Doktorand, studující v kombinované formě studia je zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům (stipendium, ubytování na koleji, menza a pod.)

Maximální (bez výjimky nepřekročitelná) doba studia v doktorském studijním programu je osm let ode dne zápisu ke studiu. Pokud v této době student neukončí studium řádně (tj. absolvováním studia v příslušném studijním programu), nastává opět situace uvedená již výše, a sice jiné ukončení studia nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu (čl. 12 odst. 1 písm. b) SZŘ UK). Prezenční formou studia je možné studovat po dobu odpovídající délce standardní doby studia studijního programu, tj. čtyři, popř. tři roky. Studentovi doktorského studijního programu se standardní dobou studia tři roky, který byl v aktuálním a předchozím hodnocení hodnocen konstatováním, že plní ISP, může děkan povolit studium v prezenční formě i po vyčerpání tří let, nejdéle však po dobu jednoho roku (podrobnosti viz čl. 9 SZŘ UK). Pokud student neukončí prezenční studium během standardní doby studia, je převeden do kombinovaného studia. V rámci osmileté maximální doby studia je možné – opět na základě písemné žádosti studenta, pokud nebylo se studentem zahájeno disciplinární řízení – přerušit studium, a to nejméně na dobu jednoho semestru při nejdelší celkové době přerušení studia pět let.

Zahraniční studenti studující v českém jazyce studují za stejných podmínek jako studenti čeští, tj. zdarma. Studující v anglickém jazyce hradí poplatek za studium. Přesto, že 1. LF UK lze studovat doktorské studium v anglickém jazyce, u studentů na klinických pracovištích je z důvodu komunikace s pacienty nutná základní znalost českého jazyka. Komunikace s pacientem v českém jazyce je nezbytnou součástí práce studenta během studia.

Jednou z forem kontroly studia je státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. Bližší podrobnosti o těchto formách kontroly studia uvádí POS, zde je potřeba zmínit pouze to, že tuto zkoušku je nutno skládat před odevzdáním disertační práce a po splnění podstatné části studijního plánu. Den, kdy byla obhájena disertační práce, je dnem (řádného) ukončení studia. Tímto dnem přestává být student studentem Univerzity Karlovy v Praze a udělí se mu jakožto absolventovi studia v doktorském studijním programu akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). O některých případech jiného ukončení studia již byla zmínka výše v textu.

Doporučujeme všem uchazečům/studentům, aby se předem seznámili s předpisy týkajícími se doktorského studijního programu (tištěná podoba, internetové stránky fakulty). V případě jakýchkoliv pochybností během studia prosím o okamžité konzultování na odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu fakulty.

 

Hodnocení: spravovat