1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Sylabus kurz A zimní semestr

Rozvrh naleznete ZDE.

Tělověda

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
posluchárna Fyziologického ústavu MUDr. Vladimír Hrachovina, CSc.

1

Buňka, tkáně, orgány, orgánové systémy

2

Vnitřní prostředí, krev

3

Krevní oběh

4

Dýchací systém

5

Trávicí systém

6

Vylučovací systém

7

Mechanismy řízení v organismu, žlázy s vnitřní sekrecí, nervový systém

 

Chemie

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu 

http://ubeo.lf1.cuni.cz/sylaby-pro-pripravny-kurz-z-chemiev-zimnim-i-letnim-semestru-20152016-0-rocnik

posluchárna Fyziologického ústavu http://ulbld.lf1.cuni.cz/vyuka-v-pripravnem-kurzu

1

Základní pojmy,atom, prvek, sloučenina, vaznost, roztoky, koncentrace

2

Periodická soustava prvků

3

Biologicky významné anorganické látky, oxidy, kyseliny, zásady, soli, české chemické názvosloví

4

Základní chemické reakce, oxidoredukceEnzymy, koenzymy, vitaminy

5

Chemické rovnice. Stechiometrie

6

Elektrolytická disociace, pH, teorie kyselin a zásad, titrace

7

Struktura organických sloučenin (uhlík, vazby, isomerie, konfigurace, konformace)


Úvod do základů latinské lékařské terminologie (v rozvrhu označeno Latina)
vyučující: PhDr. Dana Svobodová

1

Úvod: srovnání Č a L: analogie / rozdíly – pravopis / výslovnost

2

Předložky I – I. deklinace (substantivum / adjektivum / ordinale)

3

Předložky II – II. deklinace (S – A – O)

4

Deminutiva – substantivizování – adjektiva A typu – remedia I

5

IV. deklinace + V. deklinace

6

III. deklinace: imparisyllaba

7

III. deklinace: parisyllaba

 

Fyzika

vyučující: mgr. Jan Zeman, mgr. Antonín Procházka

 

1

Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu. (mgr. Procházka)Pohyb HB, druhy pohybů, pohyb rovnoměrný přímočarý, pohyb rovnoměrně zrychlený, pohyb rovnoměrně zpomalený, volný pád, rovnoměrný pohyb po kružnici, vzájemné působení těles, síla, Newtonovy pohybové zákony, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla, setrvačné síly

2

Mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa. (mgr. Zeman) Mechanická práce a výkon, kinetická energie HB, potenciální energie HB, zákony zachování energie, účinnost

3

Hydrostatika, hydrodynamika. (mgr. Zeman) Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny

4

Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli. (mgr. Procházka) Newtonův gravitační zákon , intenzita a potenciál gravitačního pole, pohyby těles v homogenním gravitačním poli, pohyby těles v radiálním gravitačním poli

5

Elektrické pole. (mgr. Procházka)Elektrický náboj a jeho vlastnosti, elektrické pole, intenzita eklektického pole, napětí, potenciál, rozložení náboje na vodiči, kapacita vodiče, kondenzátor

6

Struktura látek, molekulová fyzika a termika, skupenské přeměny. (mgr. Procházka)Základy termodynamiky, struktura a vlastnosti plynů, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek

7

Elektrický proud v látkách. (mgr. Zeman) Vznik elektrického proudu, elektrický zdroj, elektrický proud v kovech, elektrický proud v polovodičích, elektrický proud v kapalinách, elektrický proud v plynech a ve vakuu

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat