1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Sylabus kurz A letní semestr

Rozvrh naleznete ZDE.

Biologie

vyučující: MUDr. Jaroslav Kotlas, MUDr. Antonín Šípek, doc. MUDr. František Liška, PhD

1

Úvod do genetiky, Základy dědičnosti, Mendelovy zákony (prim. Kotlas)

2

Buňka a její organely, Buněčný cyklus, Buněčné dělení , mitóza, meióza (dr. Šípek)

3

Dědičnost znaků a chorob u člověka, Klinické aplikace zákonů dědičnosti (prim. Kotlas)

4

Chromosomy a lidská cytogenetika, Chromosomální syndromy, Úvod do molekulární genetiky (DNA, RNA) (dr. Šípek)

5

Prokaryotní buňka, Genetika prokaryot, Parasexuální děje, Základy populační genetiky (doc. Liška)

6

Molekulární genetika II, Transkripce, Translace, Proteosyntéza (dr. Šípek)

7

Opakování, Probírání testových otázek, Závěrečná diskuse (prim. Kotlas)


Chemie

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu 

http://ubeo.lf1.cuni.cz/sylaby-pro-pripravny-kurz-z-chemiev-zimnim-i-letnim-semestru-20152016-0-rocnik

               posluchárna Fyziologického ústavu http://ulbld.lf1.cuni.cz/vyuka-v-pripravnem-kurzu

1

Organické sloučeniny (uhlovodíky, alkoholy, aldehydy a ketony, kyseliny)

2

Základní heterocykly

3

Sacharidy

4

Mastné kyseliny a lipidy

5

Aminokyseliny a proteiny

6

Nukleotidy a nukleové kyseliny

7

Enzymy, koenzymy, vitaminy


Úvod do základů latinské lékařské terminologie                          (v rozvrhu označeno Latina)

vyučující: PhDr. Dana Svobodová

1

III. deklinace řecká (zvl. typ -itis, -osis/iasis, -oma)

2

II. + I. deklinace řecká – remedia II

3

Adjektiva III.deklinace (adjektiva B typu) – participia prézentu

4

Stupňování adjektiv (pravidelné i nepravidelné)

5

Řecká adjektiva v roli prefixů – vyjádření velikosti, množství a míry

6

Číslovky latinské a řecké

7

Tvoření slov: odvozování + skládání – prefixy a sufixy latinské a řecké

Fyzika

vyučující: mgr. Jan Zeman. mgr. Antonín Procházka

1

Stacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce. (mgr.Zeman) 
Látky v magnetickém poli, magnetické pole cívky, částice s nábojem v magnetickém poli

2

Kmitavý pohyb. (mgr. Procházka)
Kinematika kmitavého pohybu, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram, dynamika kmitavého pohybu

3

Střídavý proud. (mgr.Zeman) 
Obvody se střídavým proudem, střídavý proud v energetice, trojfázový proud, transformátor

4

Vlnění mechanické, elektromagnetické. (mgr. Procházka)
Postupné mech. vlnění, interference vlnění, stojaté vlnění, zvuk, elektromagnetická vlna, šíření elektromagnetického vlnění

5

Optické zobrazení, optické přístroje, vlnové vlastnosti světla. (mgr.Zeman) 
Základní vlastnosti světla, zobrazení optickými soustavami

6

Základy kvantové fyziky. (mgr. Procházka) 
Fotoelektrický jev, Comptonův jev, emise záření, vlnové vlastnosti částic

7

Elektronový obal atomu, fyzika atomového jádra.  (mgr.Zeman)
Kvantové stavy, Pauliho princip, částicové složení jader, štěpení jader, aktivita zářiče

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat