1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Kontakt

Spolek mediků českých
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

 

Knihovna :
Faustův dům (2. patro)
Karlovo nám. 502/40
128 00 Praha 2

 

tel. : 22496 3421
e-mail

tisk | spravovat

Stanovy SMČ

STANOVY
dobrovolné společenské organizace „Spolek mediků českých“ (Sdružení mediků)


I.
Základní ustanovení

§1
Právní postavení a poslání
1. Spolek mediků českých (Sdružení mediků) je dobrovolným sdružením, stavovskou nezávislou organizací studentů medicínských fakult vysokých učení v České republice. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, sdružení má právní subjektivitu a může svým jménem vstupovat do právních vztahů, tyto zakládat a rušit. Sdružení je založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. v úplném znění změn a dodatků. Ve své činnosti prosazuje a hájí společné zájmy a společnou vůli svých členů.
2. Hlavními úkoly a posláním „Spolku mediků českých“ (dále jen sdružení) je sdružovat mladé lidi z řad studentů medicínských oborů za účelem reprezentace jejich zájmů a potřeb, rozvíjení mezinárodní studentské spolupráce, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů, prosazování objektivních sociálních, materiálních a vzdělávacích zájmů studentů, propagační a vydavatelská činnost, rozvoj a organizace zájmové a kulturně-sportovní činnosti.

§2
Název a sídlo
1. Název : „Spolek mediků českých“ (Sdružení mediků)
2. Sídlo : Kateřinská 32, 120 00, Praha 2, Česká republika

II.
Členství, jeho vznik a zánik

§3
Druhy členství
1. Členy „Spolku mediků českých“ mohou být řádní členové, čestní členové a mimořádní členové, kteří o členství požádají a budou příslušným orgánem sdružení za členy přijati.
2. Řádným nebo mimořádným členem mohou být fyzické a právnické osoby, které mají zájem činnost sdružení podporovat, na práci sdružení se podílet a jeho činnost rozvíjet.

§4
Vznik členství
1. Podmínkou vzniku řádného členství ve sdružení je podání přihlášky o členství. Členství ve sdružení vzniká dnem, kdy statutární orgán sdružení (předseda nebo místopředseda představenstva) rozhodne o přijetí člena.
V případě, že tento orgán žádosti nevyhoví, může se člen proti rozhodnutí odvolat. O odvolání rozhodne dozorčí komise. Její výrok je konečný.
2. Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí představenstva sdružení nabídnout čestné členství fyzické nebo právnické osobě a prohlášením této osoby, že čestné členství ve sdružení přijímá.
3. Mimořádné členství vzniká na základě rozhodnutí mimořádného člena poskytnout nebo poskytovat sdružení mimořádné příspěvky nebo jinou materiální pomoc, současně s touto pomocí o mimořádné členství požádá a představenstvo družení bude jeho žádosti vyhověno.

§5
Zánik členství
1. Členství ve sdružení zaniká :
- dobrovolným vystoupením člena, k zániku členství dochází písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením statutárnímu orgánu sdružení.
- zrušením členství z důvodu ukončení studia, kdy členství zaniká 12 měsíců po ukončení studia.
- vyloučením člena pro trvalé neplnění povinností nebo pro jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo hrubě poškozuje dobré jméno sdružení. Člen se může proti vyloučení odvolat, o odvolání rozhodduje rozhodčí komise.

III.
Práva a povinnosti členů

§5
Práva členů
1. Členové sdružení mají tato práva :
a) každý člen sdružení má právo účasti na shromáždění členů, právo hlasování, právo volit a právo být volen do orgánů sdružení. Právo hlasovat nenáleží pouze čestným a mimořádným členům sdružení,
b) každý člen s právem hlasovacím má jeden hlas, na základě písemně udělené plné moci se může nechat zastupovat jiným členem,
c) každý člen má právo účastnit se na práci a činnosti sdružení, navrhovat jeho další zaměření a aktivity, využívat služeb sdružení, být informován o činnosti sdružení.

§6
Povinnosti členů
1. Mezi hlavní povinnosti členů náleží :
a) dodržovat tyto stanovy a jimi se řídit, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) platit členské příspěvky podle rozhodnutí představenstva sdružení,
c) dle svých možností se aktivně podílet na práci a činnosti sdružení a jeho orgánů
d) hradit jím čerpané služby sdružení, pokud tyto budou poskytovány sdružením za úplatu podle rozhodnutí představenstva.

IV.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou :
1) shromáždění členů
2) představenstvo
3) rozhodčí komise
4) dozorčí rada

§7
Shromáždění členů
1. Shromáždění členů je vrcholným orgánem sdružení. Schází se na řádném zasedání jedenkrát ročně. Kromě toho může být rozhodnutím představenstva svoláno mimořádné shromáždění a to na základě vlastního rozhodnutí představenstva, nebo na žádost nejméně 10% členů sdružení, doručené písemně představenstvu sdružení. Toto potom musí svolat shromáždění členů do 30 dnů po obdržení žádosti.
2. Do působnosti shromáždění členů náleží :
a) volba a odvolání představenstva,
b) volba a odvolání dozorčí rady a rozhodčí komise,
c) rozhodování o zásadních koncepčních otázkách činnosti sdružení, schvalování stanov sdružení, jejich změn a dodatků,
d) schvalování hospodářské činnosti a hospodaření sdružení včetně rozpočtu sdružení,
e) rozhodování o ukončení činnosti sdružení včetně jmenování likvidátora, rozhodování o sloučení sdružení s jiným sdružením.
3. Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna :
a) při celkovém počtu do 50-ti řádných evidovaných členů nejméně 50 %
b) při celkovém počtu 50-100 řádných evidovaných členů nejméně 40 %
c) při celkovém počtu 101-200 řádných evidovaných členů nejméně 30 %
d) při celkovém počtu nad 201 řádných evidovaných členů nejméně 20 %

Každý člen má jeden hlas. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Pro usnesení o volbě a odvolání představenstva je nutný souhlas 3/5 přítomných členů.
4. Shromáždění členů (řádné i mimořádné) svolává předseda, nebo místopředseda představenstva sdružení současně s oznámením programu jednání.
5. Shromáždění členů řídí pověřený člen představenstva, který zajišťuje zápis z jednání usnesení) a po jeho schválení shromážděním členů jej autorizuje svým podpisem.

§8
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Je voleno shromážděním členů na období dvou let a je mu přímo odpovědno. Představenstvo má nejméně 6 a nejvíce 10 členů.
Pokud se v průběhu funkčního období některý člen představenstva své funkce vzdá, nebo jeho členství bude ukončeno, kooptují ostatní členové představenstva z řad členů sdružení jiného člena. Ten se stává členem představenstva až do volby nového představenstva až do volby nového představenstva shromážděním členů.
2. Ze svého středu volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva jedná, vystupuje a podepisuje se za sdružení, a to každý samostatně v plném rozsahu práv a povinností.
Za sdružení se podepisují tak, že ke svému jménu a funkci připojí svůj podpis a razítko sdružení.
3. Představenstvo plní na základě účelné dělby práce tyto hlavní úkoly :
a) zajišťuje usnesení shromáždění členů a plnění koncepčních i dílčích úkolů sdružení,
b) řídí a odpovídá za hospodaření sdružení včetně daňových náležitostí, sestavuje rozpočet sdružení a tento kontroluje,
c) rozhoduje o výši členských příspěvků,
d) rozhoduje o přijetí čestných a mimořádných členů sdružení, o vyloučení ze sdružení, eviduje členskou základnu (přijetí řádných členů je v působnosti předsedy a místopředsedy sdružení),
e) svolává řádné a mimořádné shromáždění členů,
f) koordinuje a zajišťuje jednotlivé aktivity sdružení, za tím účelem může zřizovat jednotlivé sekce, tyto přímo nebo metodicky řídit,
g) rozhoduje o přijetí věcných darů a sponzorských příspěvků,
h) předkládá 1x ročně shromáždění členů zprávu o své činnosti a činnosti sdružení.
4. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nejméně jedna polovina členů. Pro přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pro rozhodnutí o výši členských příspěvků je nutná přítomnost 2/3 všech členů představenstva a souhlas 2/3 přítomných.

§9
Rozhodčí komise
1. Shromážděním členů může být zvolena tříčlenná rozhodčí komise, jako fakultativní orgán, a to jako trvalá, nebo pro řešení konkrétního sporu.
2. Rozhodčí komise je tvořena dvěma členy sdružení, třetím členem je nezávislá osoba. Rozhodčí komise rozhoduje spory mezi členem sdružení a sdružením. Rozhodnutím rozhodčí komise není dotčeno právo člena se dovolat soudní ochrany.
3. Členem rozhodčí komise nemůže být člen představenstva a člen dozorčí rady.

§10
Dozorčí rada
1. Shromáždění členů může zvolit tříčlennou dozorčí radu jako fakultativní orgán, a to jako trvalou nebo pro ověření konkrétního hospodářského případu. Dozorčí rada je volena z řádných členů sdružení a rpo své rozhodování si může přizvat odborné podarce - nečleny sdružení.
2. Dozorčí rada je oprávněna posuzovat a kontrolovat hospodaření sdružení s finančními prostředky a majetkem sdružení.
3. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva, člen rozhodčí rady ani čestný nebo mimořádný člen sdružení.

V.
Hospodaření sdružení

1. Hospodaření „Spolku mediků českých“ se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření občanských sdružení, tj. daňovými, účetními i pracovně právními předpisy. Sdružení hospodaří na základě rozpočtu zpracovaného představenstvem a schváleného shromážděním členů.
2. Prostředky k hospodaření sdružení jsou tvořeny :
- z členských příspěvků řádných členů
- z dobrovolných příspěvků mimořádných členů
- z dotací, darů a odkazů
- z příjmů z vlastní hospodářské činnosti sdružení v zákony povoleném rozsahu

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu znění stanov, jak byly předloženy pro registraci „Spolku mediků českých“ (Sdružení mediků) Ministerstvu vnitra ČR, registrační číslo VSP/1-2946/90-R ze dne 29.10.1990.
Schváleny a přijaty byly shromážděním členů sdružení, konaném dne 9. března 1999 v Praze.
2. Otázky v těchto stanovách neupravené se řídí zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění.
3. Tyto stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení shromáždění členů sdružení.

V Praze dne 9. března 1999


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace , SMČ . počet zobrazení: 11739 poslední aktualizace: jkoho, 04.11.2012
Hodnocení: (hodnotilo 68 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít