1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Preventivní medicína


ŠKOLITEL TÉMATA
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

MUDr. Simona Arientová, Ph.D. 1. Epidemiologie a klinický management pacientů s bakteriemií vyvolanou Staphylococcus aureus (SAB)
2. Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Epidemiologie novotvarů
Metodologie hodnocení zdravotních rizik
Zdravotní aspekty expozice člověka a xenobiotika perzistující v prostředí

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

RNDr. Pavel Bradna, CSc.

Vliv prostředí na dlouhodobou stabilitu adhezního spoje skloviny a výplňových materiálů
Vliv povrchových úprav a typu adhezního systému na pevnost spoje mezi různými typy výplňových materiálů

doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc.

Surveillance úrazů se zaměřením na rizikové skupiny populace
Epidemiologie a prevence úrazů seniorů
Analýza rizikových faktorů zhoubného novotvaru pankreatu

prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.

Biologické monitorování expozice populace toxickým látkám z prostředí – analýza dat, referenční hodnoty, interpretace výsledků, možné zdravotní účinky (Např. kovy – olovo, kadmium, rtuť; persistentní chlorované organické látky – PCB, chlorované pesticidy, expozice genotoxickým faktorům sledovaná pomocí cytogenetické analýzy)

MUDr. Jana Dáňová, PhD.

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
JUDr. Ondřej Dostál PhD., LL.M.

MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

Analýza dlouhodobých trendů nemocí, včetně vyhodnocení ekonomických dosahů.
Strategie očkovacích programů.
Nákazy nově se objevující a znovu zavlečené

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

MUDr. Tomáš Hanzelka, Ph.D.
MUDr. Lucie Himmlová, CSc.
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Nádorová epidemiologie/ Cancer epidemiology
Zdravotní důsledky pobytu v budovách/ Indoor environment health consequences

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

MUDr. Eva Horová, Ph.D. 1) Využití technologií u pacientů s diabetes mellitus při tělesné aktivitě
2) Kontinuální monitorace glykémie u pacientů s diabetes mellitus a s metabolickým syndromem při tělesné aktivitě
3) Vztah glykémie, srdeční frekvence a dalších parametrů fyziologických funkcí při tělesné aktivitě
4) Změny parametrů fyziologických funkcí a glykémie při vrcholovém sportu
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Pracovní lékařství, nemoci z povolání, fyzikální faktory působící na zdraví, hyperbarická medicína a oxygenoterapie, hodnocení vlivů působících na zdraví v pracovním prostředí, prevence vzniku a rozvoje profesionálních onemocnění
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

Zátěž, stres a jejich zvládání.
Psychická odolnost ve vztahu ke zdraví.
Sociální opora jako významný protektivní faktor.
Ochrana a podpora duševního zdraví.
Nerovnosti ve zdraví.

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

MUDr. Jan Krátký, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Křížová, PhD.

Podpora zdraví seniorů
Nová rizika současného životního způsobu
Kvalita života ve vztahu ke zdraví (Health-related quality of life)
Reformy zdravotnictví – srovnávací studie vybraných aspektů

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.

Biologická podstata autismu u dětí - vybrané případy autismu jako projev dědičných poruch metabolismu, jejich časná diagnostika

Časné projevy a diagnostické algoritmy mitochondriálních onemocnění u dětí

MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Kontaktní alergie a profesionální dermatózy
Epidemiologie akné
Epidemiologie kožných chorob se zaměřením na kožní tumory u pacientů po transplantaci solidního orgánu
Epidemiologie výskytu psoriázy u české populace

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

MUDr. David Marx, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Výskyt obezity a přidružených onemocnění v ČR
RNDr. Vratislav Němeček, CSc.

RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Variabilita markerů zánětu a markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu, krvi a moči u pneumokonióz, studium korelace těchto markerů s plicními funkcemi, radiologickým nálezem, dalšími individuálními i environmentálními faktory.
Význam akustické rinometrie a rinomanometrie u osob s alergickými nemocemi dýchacích cest.
Výskyt maligního mezoteliomu ve vztahu k profesionální a environmentální expozici.
Studium vlastností chemických látek vyvolávajících korozívní poškození GIT.

doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D.

Osudy specifických podskupin nemocných se srdečním selháním
Dlouhodobé osudy nemocných s akutním srdečním selháním a se srdečním selháním s normální ejekční frakcí

RNDr. Petr Petráš, CSc.

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Prevence nežádoucích účinků kovů z dentálních materiálů
Kovy jako rizikový faktor v implantologii
Imunologické ukazatele u pacientů s intolerancí kovů

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Obtížné životní situace dětí školního věku
Fenomén emocionálního týrání a zanedbávání u dětí ve věku 14 – 15 let
Zdravotní chování mládeže

MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D. 1. Nádorová onemocnění a transplantace ledviny
2. Kardiovaskulární onemocnění a transplantace ledviny
3. Transplantace ledviny u seniorů
4. Transplantace ledviny u vzácných onemocnění
MUDr. Dagmar Schneiderová, CSc.
Kongitivně – behaviorální přístupy ke snižování nadváhy
MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.


Identifikace významných genetických faktorů u sporadických nádorů (prsu, tlustého střeva a slinivky).
Vývoj modelových systémů pro studium molekulárních mechanismů karcinogeneze.

MUDr. Peter Szitányi, PhD.

Nové možnosti diagnostiky celiakie u dětí
Mentální anorexie, podvýživa a změny aminokyselinového spektra
Bezlepková dieta u autismu u dětí - její dlouhodobý efekt

MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. Nové směry v orální medicíně
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. 1) Okamžitá a kontinuální monitorace glukózy v prevenci akutních a chronických komplikací diabetu
2) Vztah glykemické variability a nových parametrů kompenzace k riziku diabetických komplikací
3) Účinnost a bezpečnost automatických systémů pro dávkování inzulínu při fyzické aktivitě a při jiných zátěžových situacích
prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Arteroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocnění
doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. Pohybová aktivita v sekundární prevenci komplikací aterosklerózy
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. Epidemiologie, příčiny, diagnostika a léčba chronického kašle u dětí
MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.


doc. MUDr. Sergej Zakharov, Ph.D. Prospektivní studium dlouhodobých následků akutní intoxikace metanolem ze strany oční sítnice a zrakového nervu
Prospektivní studium dlouhodobých následků akutní intoxikace metanolem ze strany centrálního a periferního nervového systému
prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

 

Hodnocení: spravovat