1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Neurovědy


ŠKOLITEL TÉMATA
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc. 1. Cytologie likvoru
2. Neuroimunologie
3. Proteomika
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. 1. Změny morfologie a membránových vlastností gliových buněk po ischemickém poškození mozku
2. Charakterizace membránových vlastností neurálních kmenových buněk po implantaci do poškozené nervové tkáně
3. Úloha morfogenů v regeneraci nervové tkáně
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 1. Aplikace rTMS v léčbě duševních poruch a tinitu
2. Aplikace tDCS v léčbě duševních poruch (depresivní porucha, schizofrenie) a tinitu
3. Prediktory úspěšné biologické léčby duševních poruch
4. Cirkadiánní rytmy a duševní onemocnění (včetně využití aktigrafie, spánkové manipulace, fototerapie)
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

1. Přínos zobrazovacích vyšetřovacích metod pro selekci pacientů s akutním ischemickým mozkovým infarktem k revaskularizační terapii.
2. Změna přednemocniční triáže a její vliv na zkrácení doby transportu pacienta se suspektní CMP do primárního respektive komplexního iktového centra.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. 1. Stenoza vnitřní karotidy – korelace morfologie a diagnostických metod
2. Mozková aneuryzmata – modality léčby a přirozený průběh
3. Arteriovenozní malformace – management
4. Mozková ischémie – možnosti revaskularizace
5. Adenomy hypofýzy - management
doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

1. Neuropsychologie kognitivního poruchy u Parkinsonovy nemoci a dalších neurodegenerací
2. Neuropsychiatrické projevy u Parkinsonovy nemoci
3. Zobrazovací koreláty neuropsychiatrických projevů u neurodegenerativních onemocnění
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. 1. Traumatický stres a disociace
2. Chaos, stress a epileptiformní změny v CNS
3. Psychobiologické změny v důsledku stresu
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Diagnostika a léčba degenerativních, hereditárních a zánětlivých chorob nervového systému.
Sledování dynamiky tvorby biomarkerů neuroaxonální ztráty a protilátek u zánětlivých, autoimunitních a degenerativních chorob nervového systému.
doc. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 1. Neuuropsychologické výsledky léčebných cévních onemocnění mozku arteriovenozních malformací. (Neuropsychological outcome of cerebravascular disesase treatment)
2. Biostatistické metody v lékařství se zaměřením na analýzu preditivních faktorů vzniku a výsledků léčby u hydrocefalu, nádorových a cévních onemocnění mozku. (Advanced biostatistical methods focusing on predictive factors of hydrocephalus, brain tumours and cerebrovascular diseases)
3. Pokorčilé metody MR zobrazení a jejich přínos v diagnostice a léčbě gliových nádorů mozku. (Advanced MR imaging methods and its contribution to diagnosis of brain gliomas)
4. Diagnostika a léčba onemocnění NPH - multioborový přístup s použitím pokročilých modelů umělé inteligence
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
1. Metabolismus acetylcholinu
2. Regulace funkce muskarinových receptorů
3. Biochemické změny při Alzheimerově nemoci
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
1. Neuroanatomie
2. Histochemie a cytochemie mozku
3. Experimentální epilepsie (morfologie)
prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.

1. Mitochondriální funkce při stárnutí, neurodegeneraci a neuropsychiatrických onemocněních
2. Biomarkery Alzheimerovy choroby měřitelné v krvi
3. Molekulární a buněčné mechanismy účinku psychofarmak a návykových látek: Modulátory mitochondriálních enzymů pro léčbu neurodegenerativních onemocnění

 

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
1. Molekulární zobrazování–MR spektroskopie mozku
2. Molekulární zobrazování–MR relaxometrie nových kontrastních látek
3. Molekulární zobrazování MR sledování označených buněk („cell tracking“)
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
1. Regenerace periferních nervů
2. Cévní onemocnění mozku
3. Neurochirurgie bolesti
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

1. Roztroušená skleróza - prognostické markery a sledování aktivity onemocnění
2. Sběr dat v reálné klinické praxi, registry
3. Viv komorbidit na průběh roztroušené sklerózy

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
1. Biomarkery Alzheimerovy choroby
2. Časná diagnostika Alzheimerovy choroby
3. Poškození paměťových funkcí u neurodegenerativních onemocnění
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
1. Klinická psychofarmakologie.
2. Vztah duševních poruch, psychofarmak a glycidového metabolismu.
doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
1. Klinické, metabolické, genetické a morfologické aspekty Huntingtonovy nemoci
2. Animální modely Huntingtonovy nemoci
3. Motorické, nonmotorické a morfologické aspekty Parkinsonovy nemoci
4. Parkinson plus syndromy
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
1. Počítačová analýza řečového projevu, EEG záznamů a MR traktografie u dětí s vývojovou dysfázií
2. Protonová MR spektroskopie v epileptologii
3. Nelineární EEG analýzy v predikci a lokalizaci epileptogeneze
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. 1. Analýza etiopatogeneze a optimalizace diagnostických a terapeutických postupů u pacientů s fokální farmakorezistentní epilepsií s normálním MRI nálezem
2. Zhodnocení přínosu jednotlivých funkčně zobrazovacích metod k lokalizaci epileptogenní zóny u epileptochirurgických pacientů
3. Korelace neuropatologické analýzy resekované mozkové tkáně s klinickým obrazem a výsledky předoperačních vyšetření u epileptochirurgických pacientů
RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D. Neurobiologie chování a paměti; molekulární techniky zobrazování neuronální aktivity
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychofarmakologie a psychopatologie schizofrenie
MUDr. Jana Lízrová, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
1. Důsledky epileptických záchvatů v kontextu s důsledky hypoxie CNS
2. Preconditioning v CNS
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
1. Korelace funkčních a morfologických změn u fokální epilepsie
2. Mapování kognitivních funkcí u pacientů s epilepsií temporálního laloku
3. Vysokofrekvenční EEG aktivita v oblasti počátku záchvatu
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
1. Small fibre neuropatie – elektrofyziologická a morfologická diagnostika
2. Hereditární neuromuskulární choroby – genotyp - fenotyp korelace
3. Vliv mutací v connexonech na postižení centrálního nervového systému
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 1. Detekce incipientních stadií schizofrenního onemocnění,
2. Identifikace rizikových skupin vzniku psychotického onemocnění
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. 1. Cerebrovaskulární onemocnění mozku
2. Neuroonkologie
3. Pituitární léze
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
1. Centrální hypersomnie (narkolepsie a idiopatická hypersomnie)
2. Poruchy spánku v dětském věku
3. Neurovývojové poruchy a spánek
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

1. Neuropsychologické prediktory neurodegenerativních onemocnění.
2. Neuropsychiatrické aspekty Alzheimerovy nemoci.
3. Detekce časných psychických změn v preklinickém stádiu Alzheimerovy nemoci.

MUDr. Jiří Paleček, CSc.
1. Úloha vaniloidních (TRPV1) receptorů při přenosu a modulaci bolesti
2. Míšní mechanismy vzniku patologických bolestivých stavů
3. Mechanizmy vzniky chemoterapií indukované neuropatie.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
1. Mikrobiom a poruchy příjmu potravy
2. Stimulační metody v komplexní léčbě poruch příjmu potravy
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
1. Poruchy spánku v dětském věku a jejich zdravotní důsledky
2. Abnormní pohyby související se spánkem - se zaměřením na dětský a adolescentní věk
3. Poruchy spánku u dětských neuropsychiatrických onemocnění
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
1. Evaluace bolesti u zvířat a lidí biochemickými, elektrofyziologickými a zobrazovacími metodami
2. Léčba bolesti neuromodulačními metodami
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

1. Non-motorické dysfunkce u Huntingtonovy nemoci
2. Non-motorické dysfunkce u atypických parkinsonských syndromů
3. Senzorické poruchy u neurodegenerace

doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.

Poruchy řeči a analýza jejich mechanismů u neurodegenerativních onemocnění

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
1. Analýza chůze a dalších vrozených a získaných pohybových stereotypů a jejich poruch
2. Fenotypická charakterizace a genetické mechanismy extrapyramidových onemocnění s hereditární složkou (esenciální tremor, Parkinsonova nemoc, Touretteův syndrom, aj.)
3. Mechanismy motorických a non-motorických symptomů Parkinsonovy nemoci
RNDr. Jan Říčný, CSc.
1. Biochemické markery v diagnostice nervových onemocnění
2. Inhibitory acetylcholinesterázy a Alzheimerova choroba
3. Patofyziologie demencí
prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
1. Studium příčin, genových poruch a klinických příznaků u dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth.
2. Molekulárně genetické studie příčin časné nesyndromové hluchoty.
3. Molekulárně genetická podstata etnicky specifických neurologických chorob u Romů.
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
1. Neurobiologie učení a paměti
2. Farmakologie chování (Behaviorální farmakologie)
3. Prostorové chování zvířat jako model vyšších kognitivních funkcí
4. Analýza chování v animálním modelu schizofrenie navozeném aplikací látky MK-801
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc. 
1. Cirkadiánní systém savců a jeho synchronizace s vnějším prostředím
2. Synchronizace cirkadiánního systému savců délkou dne
3. Ontogeneze cirkadiánního systému laboratorního potkana
doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
1. Využití moderních technik fluorescenční mikroskopie pro studium mobility receptorů spřažených s G proteiny v plasmatické membráně živých buněk; analýza hybridních molekul s bílkovinami vykazujícími přirozenou fluorescenci: eGFP, CFP, YFP. 
(Application of modern techniques of fluorescence microscopy (CLSM, FRAP, RICS) for determination of mobility of G protein-coupled receptors (GPCR) in plasma membrane of living cells; analysis of hybrid molecules with proteins exhibiting the natural fluorescence: eGFP, CFP, YFP.)
2. Receptory pro opioidy typu µ-OR, δ-OR a κ-OR v lymfocytech drogově závislých pacientů; problém abstinenčního syndromu a substituční léčby methadonem
3. Vliv lithia na receptory pro opioidy typu µ-OR, δ-OR a κ-OR, aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční důsledky oxidačního stresu mozku. Od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou
(Effect of lithium on µ-, δ- and κ-opioid receptors, Na+/K+-ATPase activity and functional consequences of oxidative stress in brain; from animal model to bipolar patients)

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
1. Zpracování akustické informace v nervových okruzích sluchové kůry
2. Sluch a stárnutí
3. Zpětnovazební okruhy ve sluchovém systému - Vliv hluku na sluchový systém; Vývoj sluchového systému; Geneticky podmíněné vady sluchu
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
1. Vliv změn difúzních parametrů extracelulárního prostoru CNS a extracelulární matrix na nesynaptickou komunikaci během patologických stavů, studovaný na zvířecích modelech patologických stavů a na geneticky modifikovaných myších.
2. Neurální diferenciace kmenových buněk a její využití u míšní léze.
Cílem projektu je studiem společných mechanismů neurální diferenciace embryonálních, tkáňových i mezenchymálních kmenových buněk a experimentální využití takto diferencovaných buněk pro terapii míšní léze.
3. Neurální diferenciace kmenových buněk a její využití u mozkové léze.
Cílem projektu je studium společných mechanismů neurální diferenciace embryonálních, tkáňových i mezenchymálních kmenových buněk a experimentální využití takto diferencovaných buněk pro terapii iktu.
4. Diferenciace a růst buněk na polymerních nosičích.
Cílem projektu je diferenciace a růst embryonálních, tkáňových i mezenchymálních kmenových buněk ve 3D kulturách a jejich aplikace v terapii onemocnění CNS
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
1. Poruchy dýchání ve spánku
2. Poruchy spánku a bdění u neurologických onemocnění
3. Patofyziologie poruch spánku a bdění
MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. 1. Neurointenzivní péče – poruchy vnitřního prostředí.
2. Neurointenzivní péče – nozokomiální infekce.
3. Neurointenzivní péče – neuromonitorace.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
1. Analýza poruch periferního nervového systému u multisystémové atrofie
2. Intramedulární léze v oblasti bederní intumescence – korelace klinického obrazu, neurofyziologických metod a MRI
3. Vliv intratekálně podaného baclofenu na spasticitu (neurofyziologická studie)
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
1. Poranění páteře a míchy.
2. Kmenové buňky v léčbě poranění nervových struktur.
RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

1. Klinické, zobrazovací a biochemické prediktory aktivity roztroušené sklerózy.2. Monitorace aktivity roztroušené sklerózy.


prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

1. Monitorace roztroušené sklerózy pomocí magnetické rezonance
2. Neurozobrazování pomocí MR
3. MR volumetrie, mapování

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.
1. Význam změn difúzních parametrů extracelulárnícho prostoru a extracelulární matrix v epileptickém ložisku u lidí pro patofyziologii epilepsie
2. Vliv plastické přestavby tkáně na extrasynaptický přenos
3. Role astrocytů a extracelulární matrix v patofyziologii vybraných patologických stavů u geneticky modifikovaných zvířat
doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.

1. Elektroencefalografie.
2. Prechirurgické vyšetřování epilepsie.

prof. MUDr. Ladislav Vyklický jr., DrSc.
1. Studium molekulárních mechanizmů působení neurosteroidů na NMDA receptorech
2. Studium úlohy fosforylace NMDA receptorů pro působeni neurosteroidů
3. Studium faktorů, které ovlivňují průběh NMDA receptory zprostředkované komponenty postsynaptických proudů
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
1. Nekvantovy vylev neuroprenasecu
2. Acetylcholinove receptory a jejich modulace
Dr. Norbert Weiss, Ph.D. T-type calcium channels in neurological disorders
RNDr. Hana Zemková, CSc.

1. Úloha extracelulárního ATP a P2X receptorů v paraventrikulárním jádře hypotalamu.
2. Hledání nových alosterických modulátorů P2X receptorů a jejich vazebných míst


Hodnocení: spravovat