1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
stuka| tisk | spravovat

Průvodce tvorbou učební látky e-learningového kurzu

Průvodce tvorbou učební látky e-learningového kurzu

Vážení autoři,

vytváření e-learnigových kurzů sestává ze dvou etap: z tvorby učební látky
a výroby tj. technického zpracování kurzu.
Tento text vás provede tvorbou učební látky e-learningových kurzů.
Je koncipován tak, aby vás formou návodných otázek a doporučení vedl krok za krokem jednotlivými fázemi tvorby.

 


Fáze 1 - PROČ?

Pomocí následujících otázek si vydefinujte účel a cíle kurzu.
 
Účel kurzu

-          Proč se kurz koná? 
-          Jaká vzdělávací potřeba má být pokryta a čeho má být dosaženo? 
-          Je kurz povinný nebo dobrovolný?

Cíle kurzu

-          Které hlavní znalosti a dovednosti bude student po ukončení kurzu mít? 

Motivace

-          Co studentovi osobně absolvování kurzu přinese? 
-          Nezapomeňte, že informovat studenta o účelu a cílech je motivující!

Volba e-learningu

-          Proč jste zvolili právě tuto formu výuky? 

Fáze 2 - KOMU?

Pro tvorbu kurzu je důležité znát cílovou skupinu, které je kurz určen. Zodpovězení následujících otázek vám pomůže tuto skupinu vydefinovat.

Cílová skupina

-          Kdo bude studentem kurzu? - např. útvar, profesní skupiny apod. 

Vstupní a omezující požadavky

-          Jaké jsou potřebné odborné znalosti a dovednosti pro studium tohoto kurzu? (absolvovaná školení, testy, apod.? 

Úroveň znalostí a dovedností

-          Co předpokládáte, že student z dané problematiky umí před zahájením kurzu? 

Technické vybavení

-          Jaké má student k dispozici technické vybavení? - např. vlastní PC se standardním vybavením, vybavenost zvukovou kartou a reprodukčním zařízením, možnost přehrávat video? 

Motivace

-          Čím jsou studenti motivováni ke studiu daného kurzu a co je bude motivovat ke studiu právě formou e-learningu? 

Pokud u studentů identifikujete malou nebo žádnou motivaci ke studiu, zjistěte příčiny tohoto stavu. Potom se na odstranění příčin zaměřte v kurzu (např. volbou obsahu, vhodným výběrem metod apod.) 

Fáze 3 - CO?

Tato fáze postupu vám pomůže zpracovat vaše podklady (know-how, materiály, pomůcky, atd.) tak, aby šly převést do podoby učební látky on-line kurzu. Proto doporučujeme dodržovat následující postup popsaný v 8 krocích.

Krok 1

Pokud je v zadání kurzu určena požadovaná délka studia kurzu nebo termín, do kdy má být kurz odškolen, přizpůsobte tomuto požadavku rozsah použité učební látky.

Struktura kurzu

Krok 2

Vytvořte seznam lekcí včetně jejich názvů 

Krok 3

Určete cíle lekcí (1 lekce = 1 cíl) 

Doporučené formulace cílů:

-          Student bude informován o...
-          vědět, znát... o umět udělat, umět použít...
-          změnit postoj v oblasti...
-          dlouhodobě si pamatovat...
-          vnímat/rozumět souvislostem mezi...
-          umět sám nacházet tvůrčí řešení problému
-          schopen kvalifikovaně rozhodnout o...

Roztřídění látky do lekcí

Krok 4

Učební látku roztřiďte do vámi navrhovaných lekcí. Řiďte se při tom tématem (názvem) a cílem každé lekce.

Krok 5

V každé lekci roztřiďte učební látku do následujících kategorií:

-          Učební látka, která v kurzu musí být (Bez čeho nebude dosaženo cílů? Co je nezbytně nutné,bezpodmínečně vyžadováno)
-          Učební látka, která by v kurzu měla být (Co by podpořilo dosažení cílů? Co je důležité)
-          Učební látka, která by v kurzu mohla být (Co by obohatilo, doplnilo, rozvinulo probírané téma?)
-          Nadbytečná učební látka
-          Chybějící učební látka
-          Nezařazená učební látka (s nezařazenou učební látkou budete pracovat dle pokynů v 7. kroku)

Krok 6

Vše, co jste zařadili do kategorie musí být, tvoří povinnou součást lekcí. Z kategorie mělo by být doporučujeme použít cca 80 % a z mohlo by být cca 30 % učební látky.

Krok 7

Nyní se vraťte k učební látce, kterou se vám nepodařilo zařadit do lekcí. Tuto učební látku posuďte z hlediska cílů celého kurzu a rozhodněte, zda je pro naplnění cílů kurzu potřebná. Pokud ano, vytvořte novou lekci (lekce) a postupujte dále dle kroků 3-5.

Krok 8

Proveďte odhad počtu obrazovek u jednotlivých lekcí. 

Fáze 4 - JAK?
Následující text vám pomůže nalézt vhodné metody, jak učební látku prezentovat tak, aby byly naplněny cíle každé lekce. Základním nástrojem pro výběr metod je určení správné strategie učení.

Strategii vyberete následujícím způsobem:
1) porovnejte cíle lekce s následujícími formulacemi

2) přiřaďte dominantní strategii pro každou lekci (pokud se nemůžete rozhodnout pro jednu
dominantní strategii, rozdělte danou lekci na části tak, aby vždy jedna část naplňovala jednu strategii učení)
Provázání cílů lekce a použité strategie učení:
    

Formulace cíle lekce

Strategie

Student bude
- informován o...
- vědět, znát...

Informační strategie

Student bude
- umět udělat...
- umět použít...
- změnit postoj k.../v oblasti...

Behaviorální strategie

Student bude
- si dlouhodobě pamatovat...
- vnímat/rozumět souvislostem mezi

Poznávací strategie

Student bude
- umět sám nacházet řešení problému...
- schopen kvalifikovaně rozhodnout o...
(na základě vlastní zkušenosti, objevu)

Tvůrčí strategie


Dříve, než začnete naplňovat zvolenou strategii, předejte navrženou strukturu kurzu (včetně: názvů a cílů jednotlivých lekcí, odhadovaného počtu obrazovek a zvolených strategií) ke schválení specialistovi pro metodiku e-learningu. 

Na následujících stranách naleznete ke každé strategii učení vhodné způsoby předávání učební látky a jejich vzájemný podíl. Učební látku zpracujte do konečné podoby za použití doporučených metod. 

Po zpracování všech lekcí předejte finální verzi scénáře kurzu ke schválení a výrobě do útvaru podpory e-learningu.


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 9653 poslední aktualizace: 20.01.2014
Hodnocení: (hodnotilo 28 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít