1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. (nar. 1952)

90467

Promoval na fakultě Všeobecného lékařství UK v Praze (r. 1977). Atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1981 a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví v roce 1985. Kandidátskou disertační práci obhájil na téma „Medikamentózní léčba urgentní inkontinence moči“ a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. v roce 1989, poté obhájil doktorskou disertační práci na téma „Ultrazvukové vyšetření dolního močového ústrojí u žen“ a v roce 2001 mu byl udělen titul DrSc. V roce 1995 habilitoval prací „Moderní diagnostika a konzervativní léčba inkontinence moči u žen“ a po proběhlém jmenovacím řízení v roce 2003 byl jmenován profesorem. Od roku 2004 je přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze kliniky.

Je autorem nebo spoluautorem více než 1100 přednášek, posterů, abstrakt či publikací doma i v zahraničí. Byl řešitelem či spoluřešitelem jedenácti grantových projektů. Získal řadu ocenění za svou práci, např. Pawlíkovu cenu za nejlepší práci v oboru gynekologie a porodnictví (2002), cenu MZ ČR za úspěšně ukončený a oponovaný grant (2002), Sonkovu cenu za nejlepší publikaci s UZ tématikou (2002), Cenu Ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum a vývoj (2012), Ocenění – Významná monografie Univerzity Karlovy: Nové operační postupy v Urogynekologie (2013), Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roku 2014-2015 (2016), Cena Urogynekologické společnosti České republiky v oboru gynekologie a porodnictví za rok 2015 (2015), Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší monografii Martan, Alois et al. New surgical techniques and medical treatment in urogynecology: treatment of stress urinary incontinence, pelvic floor defect, and overactive bladder in women (2016)

Je členem výboru České gynekologické a porodnické společnosti JEP, členem výboru Urogynekologické společnosti a sekce, International Continence Society, International Urogynecological Association, člen Akreditační komise MZ ČR, člen Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK Praha, člen Specializační oborové rady v oboru gynekologie a porodnictví, člen oborové rady DSPB v oboru Experimentální chirurgie, člen stálé komise pro obhajobu doktorských disertačních prací SR, od roku 2010 garant specializačního vzdělávání na 1. LF UK v Praze obor gynekologie a porodnictví.

Pobýval na různých zahraničních pracovištích, např. v Phnom-Penhu, Kambodža, St.Georges Hospital, Londýn; na gyn.-por. klinikách ve Vídni, Jeně, Mnichově, Franfurktu nad Mohanem aj.


Proč se ucházím o místo senátora v senátu UK

  1. Rád bych prosazoval názory a závěry jednání senátu 1. LF UK na jednání senátu UK
  2. O zásadních závěrech a doporučeních jednání senátu UK bych informoval senát 1. LF UK
  3. Při volbě rektora UK bych obhajoval názor senátu 1. LF UK
  4. Při jednání o pre/post graduální výuce bych senát UK informoval o nových možnostech výuky a zkušenostech s výukou na 1. LF UK
  5. Obhajoval bych sjednocení požadavků na studenty doktorandského studia, habilitačního a jmenovacího řízení na jednotlivých lékařských fakultách UK
  6. Aktivně bych se zapojil do diskuze o výši přidělených finančních prostředků UK lékařským fakultám

 

 

Hodnocení: spravovat