1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přijímací řízení - kurzy celoživotního vzdělávání

 

Informace o podmínkách přijímacího řízení do kurzu CŽV v akademickém roce 2018/2019

1.LF otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání na UK 1. LF následující kurzy:

a) Teoretické základy medicíny
b) Teoretické základy dentální medicíny

Přihlášení do kurzu je možné na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku je třeba zaslat doporučeně prostřednictvím české pošty nebo osobně doručit na podatelnu 1. LF.

Podmínky přijetí do kurzu:

 

  • podání přihlášky nejpozději do 10. srpna 2018

 

  • Uchazeč může podat nejvýše 1 přihlášku do kurzů. Podá-li uchazeč přihlášky v rozporu s větou první, hledí se na všechny podané přihlášky, jako by nebyly podány.

 

  • úspěšné složení ústního přijímacího pohovoru do programu celoživotního vzdělávání

 

  • absolvování celého přijímacího řízení (vč. Přijímací zkoušky v řádném či náhradním termínu) na 1. LF do studijního programu (oboru), který svou náplní odpovídá obsahu kurzu, do něhož se uchazeč přihlásil a nepřijetí ke studiu v akademickém roce 2018/2019 z důvodů získání nižšího počtu bodů, než je hranice stanovená děkanem fakulty pro přijetí;

 

  • uchazeč není a nikdy nebyl účastníkem programu celoživotního vzdělávání ve stejném kurzu na 1.LF UK ani není a nebyl studentem 1.LF UK ve studijním programu, dle jehož studijního plánu zvolený kurz celoživotního vzdělávání probíhá nebo probíhal

 

  • absolvování výuky českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia (dokládá se ověřeným katalogovým listem či ověřenou kopií vysvědčení za poslední čtyři roky studia spolu s přihláškou)


  • úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou (dokládá se maturitním vysvědčením spolu s přihláškou)


Pořadí uchazečů, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí, se stanoví dle bodového zisku získaného u řádné přijímací zkoušky do studijního programu, dle jehož studijního plánu zvolený kurz celoživotního vzdělávání probíhá.

O počtu přijatých účastníků rozhoduje děkan.

 

Přijímací pohovor se uskuteční pro všechny přihlášené posluchače dne 14. září 2018 v 9.00 hod. v budově děkanátu Kateřinská 32, Praha 2.

Prezence se bude konat na studijním oddělení od 8:45 hodin (studijní oddělení se nachází ve zvýšeném přízemí budovy děkanátu, Kateřinská 32, Praha 2).

 

K pohovoru si každý posluchač přinese průkaz totožnosti (OP, pas).

 

Podmínky celoživotního vzdělávání a úhradu za kurzy upravuje opatření děkana č. 10/2018. Kurz zahrnuje s výjimkou volitelných předmětů a praxe, pokud jsou ve studijním plánu obsaženy, předměty totožné se studijním plánem takto:

 

a) Teoretické základy medicíny - 1. úsek studijního programu Všeobecné lékařství,

b) Teoretické základy dentální medicíny - 1. úsek studijního programu Zubní lékařství,


Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě uzavření smlouvy o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání s 1. LF.

Smlouvu uzavře fakulta pouze s uchazečem, který:

- splnil všechny podmínky stanovené opatřením děkana č. 10/2018

- předložil 1.LF doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (pojistná smlouva).

- předložil doklad o ukončení středoškolského vzdělání (úředně ověřený)

- předložil doklad o absolvování výuky českého jazyka po celou dobu studia na střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia (úředně ověřený katalogový list nebo vysvědčení)

 

Účastník kurzu není studentem podle zákona o vysokých školách.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

V Praze dne 14.5.2018


 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat