1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Preventivní medicína

Studijní program Preventivní medicína studuje mechanismy interakcí, chemických, fyzikálních a biologických faktorů životního, pracovního prostředí organismu. Integruje metodické přístupy především z oblasti toxikologie, molekulární biologie a imunologie. Je teoretickou základnou pro preventivní obory v lékařství, tj. hygienu a epidemiologii.

Kurzy vypsané OR Preventivní medicína:
Obecná epidemiologie a epidemiologická metodologie pro postgraduální doktorské studium
Vědecké důkazy v lékařství. Vyhledávání a kritické hodnocení jejich validity. 

Studijní povinnosti
- Kurzy: Absolvování minimálně 2 kurzů z níže uvedené nabídky:
* doporučený kurz „Obecná epidemiologie a epidemiologická metodologie pro postgraduální doktorské studium“
* pro studenty z nelékařských oborů je doporučen kurz „Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů“
* další kurzy z nabídky kurzů Doktorských studijních programů v biomedicíně (http://dspb.avcr.cz), popřípadě z nabídky kurzů jednotlivých fakult, po domluvě se školitelem
- Zkouška z anglického jazyka
- Doktorská státní zkouška z preventivní medicíny
- Osvojení si základů vědecké práce tak, aby po skončení studia byl student schopen samostatné vědecké práce a publikování jejích výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech s definovaným impakt faktorem dle WOS.

Požadavky na tvůrčí činnost
Důkladná příprava a realizace výzkumného projektu, jehož výsledky jsou prezentovány a obhájeny v doktorské dizertační práci. Aktivní účast na vědeckých konferencích, kongresech a sjezdech včetně SVK (dle pokynů školitele resp. s jeho doporučením). Předložení minimálně dvou původních vědeckých prací, přijatých k publikaci nebo již publikovaných v časopisech s definovaným impakt faktorem dle WOS, jehož kumulativní hodnota přesahuje 1.5. Student je nejméně u jedné z těchto publikací prvním autorem a impakt faktor časopisu této práce přesahuje 1.0.
Příprava a úspěšná obhajoba doktorské dizertační práce. Dizertační práce má být objektivní a ucelenou informací o vědeckých výsledcích zpracovaných uchazečem. Práce má umožnit posouzení, zda uchazeč/ka získal/a teoretické znalosti i praktické dovednosti pro samostatnou vědeckou práci v oboru a zda umí formulovat a řešit vědecké problémy a výsledky v kontextu mezinárodní vědy.

Požadavky na absolvování stáží
Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Další studijní povinnosti
Prezentace výsledků výzkumné práce (nebo průběžných výsledků) alespoň na jedné studentské nebo národní nebo mezinárodní odborné konferenci nebo obdobném fóru.

Státní doktorská zkouška
Znalost otázek z tematických okruhů připravených oborovou radou. Přehled odborné literatury k dané výzkumné problematice ve formě rešerše. Zkouška je ústní.


Hodnocení: spravovat