1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přechodná ustanovení ke státním doktorským zkouškám, obhajobám dizertačních prací a kurzům v DSP

Přechodná ustanovení jsou na 1. LF UK platná do 30. 4. 2020.

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY, OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ

Termíny státních doktorských zkoušek (dále jen SDZ) a obhajob dizertačních prací (dále jen obhajoby), které byly vyhlášeny do 30. dubna 2020 se ruší. Náhradní termíny budou dohodnuty ad hoc po odvolání mimořádných opatření, příp. v kontextu změn legislativy (možnost distanční formy – zatím není zcela dořešeno).

- Dohodnuté termíny zkoušek - SDZ/obhajob na květen a červen se zatím nemění; případné nové termíny budou stanoveny po vydání opatření rektora a opatření děkana, resp. po vzájemné domluvě (garanti/předsedové OR - proděkan);

- Zahájená řízení (podané přihlášky ke zkoušce/obhajobě, sestavené komise) pokračují s tím, že vlastní zkoušky/obhajoby se uskuteční po odvolání mimořádných opatření. Termín SDZ, resp. obhajob může být z důvodu kapacity OR stanoven ve lhůtě delší než obvyklých 2 – 3 měsíců od odevzdání přihlášky.

- Přihlášky ke SDZ přijímá oddělení pro vědeckou činnost elektronicky. Po obdržení přihlášky referentky oddělení vyzvou e-mailem garanty programů k navržení komise a upozorní je, že by bylo vhodné termín plánovat do období červen/červenec, příp. později.

- Přihlášky k obhajobě přijímá oddělení pro vědeckou činnost:

1) po fyzickém předání dizertace po předchozí dohodě studenta s referentkou (nejlépe e-mailem).

2) po odevzdání elektronické verze disertační práce v SIS (elektronická verze disertace musí být shodná s tištěnou, proto se nemusíme obávat, že později dodaná tištěná verze by byla z obsahového hlediska dokončována po odevzdání verze elektronické), po předchozí dohodě s garantem/předsedou Oborové rady příslušného doktorského studijního programu.

KURZY

Veškeré kurzy DSP, jejichž průběh spadá do období mimořádných opatření se až do 30. dubna 2020 ruší. V úvahu připadá možnost nahradit je distanční formou výuky, toto rozhodnou předsedové OR. Plánované kurzy na ak. r. 2019/20 je možné uspořádat až do 30. srpna 2020 tak, aby studenti mohli jejich splnění doložit při zpracování ročního hodnocení. Případně je možné pořádání těchto kurzů přesunout do následujícího ak. roku.

BĚHEM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ BUDOU SPECIFIKOVÁNA NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ STRAN MOŽNOSTI PROVÉST SDZ A OBHAJOBY

- Možnost distanční formy SDZ a obhajob u daného DSP: předpokládáme, že tak rozhodne děkan po předchozí dohodě s garantem tohoto studijního programu.

- Termín pro konání SDZ a obhajob, sestavení komisí, podání dizertační práce určí garant/předseda oborové rady po dohodě s děkanem fakulty.

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat