1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Právní oddělení

josmart 03.10.2017

O nás

Právní oddělení je jedním z organizačních celků Děkanátu fakulty. V rámci své činnosti zajišťuje zejména:


- právní činnosti v celém oboru působnosti fakulty a poskytuje konzultace v právních otázkách dle předložených podkladů pro orgány fakulty (děkan, tajemník, akademický senát, disciplinární komise), organizační celky a oddělení děkanátu a další fakultní pracoviště (ústavy, kliniky apod.);


- konzultační činnost při vypracování návrhů vnitřních předpisů fakulty ať již podle z.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, nebo podle jiných právních předpisů, a evidenci těchto předpisů;


- evidenci smluv některých smluvních typů v listinné a elektronické podobě a poskytujeme metodickou pomoc ostatním organizačním celkům a útvarům děkanátu při evidenci smluv do elektronické databáze;


- obecnou administrativní část agendy znaleckých posudků pro soudy a další orgány – vedení znaleckého deníku (evidence posudků, komisí, částečná komunikace se zadavateli);


- administrativní část agendy související s ochranou práv průmyslového vlastnictví, jejichž původci jsou členy akademické obce fakulty;


 - odborné zpracování podkladů pro posuzování odpovědnosti fakulty ve zvláštních případech ve vztahu k zaměstnancům a studentům (škody na odložených věcech apod.).


Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Mgr. Hana Housková hana.houskova@lf1.cuni.cz
224964332

Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková
eva.podrazilova-jencikova@lf1.cuni.cz 224964312
224923433

Ing. Irena Oravská irena.oravska@lf1.cuni.cz 224964319 
Práva průmyslového vlastnictví
JUDr. Marie Semíková
marie.semikova@lf1.cuni.cz
224964331
                           hmel 03.10.2017

Zákon o ochraně osobních údajů

Text zákona č.***101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů*, ve znění účinném od 1.1.2015. Doporučujeme všem zaměstnancům fakulty, aby se s tímto zákonem seznámili.

hmel 03.10.2017

Zákon o vysokých školách

Text zákona č. *111/1998 Sb., o vysokých školách*, ve znění účinném od 1.9.2016. s vyznačenými změnami

hmel 03.10.2017

Zákon o střetu zájmů

Úplné znění .č.*159/2006 Sb., o střetu zájmů, **ve znění účinném do 31.7.2017*a s ním související*formuláře čestného prohlášení veřejného funkcionáře*.


Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení . počet zobrazení: 12915 poslední aktualizace: 03.10.2017
zavřít