1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pokyny k přijímacímu řízení II. kolo (DSP II)

Podmínky a termíny přijímacího řízení ke studiu DSP II v akademickém roce 2023/2024 na 1. LF UK.  

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2023/24 přijímací řízení II.
do prezenční i kombinované formy některých doktorských studijních programů.

Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

Doktorské studijní programy v biomedicíně
jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky (informace na http://dspb.avcr.cz/ a https://www.lf1.cuni.cz/biomedicina):

Biochemie a patobiochemie
Biologie a patologie buňky
Biomedicínská informatika
Farmakologie a toxikologie
Imunologie
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Vývojová a buněčná biologie  


Ostatní doktorské studijní programy:
(informace na https://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-ostatni)
Bioetika 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Řádné termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na období od 1. 1. do 10. 2. 2024.
Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Uchazeč může o náhradní termín požádat pouze z vážných důvodů, a to do tří dnů od konání zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím Studentského informačního systému univerzity (SIS).
Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během měsíce října 2023.
Informace podává oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK,
úřední hodiny: pondělí a středa 8,00 – 12,30 hod, úterý a čtvrtek 12,30 – 15,30 hod.

Přesné termíny přijímacích pohovorů jednotlivých doktorských studijních programů II: ZDE (bude doplněno později).

Lhůta pro podání přihlášek k řádnému přijímacímu řízení: 30. 11. 2023
Konání přijímacích zkoušek: 1. 1. – 10. 2. 2024
Ověřování podmínek k přijetí: 29. 2. 2024

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024 PRO DSP II.

- Podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi do 30. 11. 2023
- Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 730,- Kč nejpozději do 30. 11. 2023
- Úspěšné vykonání přijímací zkoušky před komisí příslušné oborové rady.
- Úspěšné ukončení magisterského studijního programu, tj. předložení vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice.

V akademickém roce 2023/2024 se lze k přijímacímu řízení přihlásit elektronickou přihláškou. (Přístupná od září 2023.)

Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 730,- Kč
za elektronickou formu přihlášky, nebo 780,- Kč za listinnou formu přihlášky (elektronická forma je preferována). Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. listopadu 2023, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno.

Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný. Budou-li zjištěny jiné nedostatky přihlášky (neúplná přihláška, chybějící přílohy) fakulta vyzve uchazeče o studium k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky přihlášky ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno. Bude-li přihláška doručena fakultě po 30. 11. 2023, fakulta řízení usnesením zastaví.

Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Přílohy k přihlášce
1. Příloha k přihlášce ke studiu – s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci. Formulář přílohy k přihlášce je k dispozici zde: https://www.lf1.cuni.cz/document/85396/priloha-k-prihlasce-ke-studiu.pdf
2. Doktorandský projekt – anotace doktorandského projektu, která by měla být podepsána předpokládaným školitelem.
Seznam aktivních školitelů je k dispozici zde: https://is.cuni.cz/studium/skolitel/index.php?id=d6de9249a0e15d405b5cad3b547b9ca5&tid=&KEY=1418765673z1
Případné požadavky na strukturu a náležitosti anotace naleznete na těchto webových stránkách u jednotlivých studijních programů (v případě, že daný studijní program má specifické požadavky na provedení anotace): https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory
3. Pomocné soubory k PŘ – pouze pro studijní program Experimentální chirurgie
a) Písemný souhlas přednosty pracoviště, že projekt uchazeče může být uskutečňován na pracovišti, které řídí.
b) Každý projekt je nutno podložit vyjádřením etické komise. Doklad bude přiložen v písemné formě.
4. Doklad o magisterském vzdělání
a) Studující v magisterském programu: Potvrzení o probíhajícím magisterském studiu vydané studijním oddělením.
b) Absolventi magisterského programu: Absolventi UK dodají běžnou neověřenou kopii diplomu, absolventi jiné české univerzity než UK úředně ověřenou kopii diplomu. Pokud uchazeč dosud nemá k dispozici magisterský diplom, pak potvrzení o absolvování studia vydané studijním oddělením.
c) V případě získání magisterského diplomu na zahraniční VŠ (včetně Slovenska): jeden z dokladů týkajících se zahraničního vzdělání, viz webové stránky: https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-nostrifikaci
5. Přehled dosavadních aktivit – seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o absolvovaných odborných kurzech).
6. Životopis

Veškeré přílohy elektronické přihlášky je nutné fakultě zaslat také v listinné podobě
nejpozději do 30. 11. 2023 na adresu:
Děkanát 1. LF UK
Oddělení pro vědeckou činnost
Kateřinská 32
128 01 Praha 2

INFORMACE K POPLATKU ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 730,- Kč (dále také jen poplatek).

číslo účtu: 37434021/0100
variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
konstantní symbol: 0378
specifický symbol: 3006
číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

Uchazeč o studium je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR". Poplatek je možné uhradit také při uložení přihlášky prostřednictvím platební karty s využitím služby WU Student Payment Solutions.

POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA HODNOCENÍ
Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné oborové rady. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí pohovoru je rozprava nad předloženým projektem doktorské disertační práce (prezentace předloženého projektu doktorské disertační práce společně se zvoleným školitelem).

Další informace k jednotlivým studijním programům a k přijímacímu řízení podává Oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK v úředních hodinách.

U přijímacího pohovoru je velmi doporučena účast navrhovaného školitele uchazeče.

Přejít k PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY.


 


 

Hodnocení: spravovat