1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

 

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

danvesely| tisk | spravovat

Odpovědi na často kladené otázky

Jak musí postupovat lékař, zubní lékař chce-li získat specializaci v oboru?

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti podle § 19 zákona č. 95/2004 Sb. je zařazení do příslušného oboru specializace, absolvování základního kmene/společného základu ukončeného zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem, na jehož závěru je vydán certifikát. Dále absolvováním specializovaného výcviku a úspěšným složením atestační zkoušky.

Jak provést zařazení do vybraného oboru specializace?

Lékař, zubní lékař po absolvování LF podává žádost o zařazení do vybraného základního oboru specializace prostřednictvím MZ - přes webovou aplikaci EZP (viz Formuláře ke stažení). Vyplní žádost o zařazení do oboru elektronicky ve webové aplikaci, uloží ji, odešle elektronicky na LF, poté žádost vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na adresu: OSCV (oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání), Děkanát 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Kde lze získat vzdělávací program pro specializaci?

Vzdělávací programy pro všechny specializační obory byly vydány ve věstnících MZ v letech 2005, 2009-2010 a 2011 (viz Vzdělávací programy). Zveřejněny jsou na http://www.mzcr.cz/, http://www.lf1.cuni.cz/ a dalších LF.

Co je logbook?

Logbook je přílohou vzdělávacích programů a slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během specializačního vzdělávání. Je rozdělen podobně jako vzdělávací programy, obsahuje záznamy o praxi provedené v rámci základního kmene a specializovaného výcviku. Uvedené výkony potvrzuje školitel a provádí celkové zhodnocení školence. Logbook, na rozdíl od vzdělávacího programu, není zveřejněn elektronicky, je třeba si jej zakoupit.

Logbooky ke vzdělávacím programům vydaným v roce 2005 a 2009-2010 prodává IPVZ (www.ipvz.cz), logbooky ke vzdělávacím programům z roku 2011 lze zakoupit na naší LF nebo jiné lékařské fakultě.

Jaká je platnost absolvovaných povinných vzdělávacích akcí, testů?

 • Specializační kurzy (pro ukončení kmene, předatestační) mají platnost 5 let a je třeba je absolvovat před ukončením příslušné části specializačního vzdělávání.
 • Kurzy Základy zdravotnické legislativy/Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy a Lékařská první pomoc platí 5 let a můžete je absolvovat kdykoliv v průběhu celého specializačního vzdělávání, nejsou podmínkou pro ukončení povinného kmene (krom VP AIM). 
 • Kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a Radiační ochrana platí 10 let, lze je také absolvovat v průběhu celého specializačního vzdělávání, nejsou podmínkou pro ukončení povinného kmene.
 • Všechny povinné kurzy musí být absolvovány před přistoupením k atestační zkoušce.
 • Testy, které jsou stanoveny na závěr společného základu / základního kmene (interního, chirurgického, pediatrického apod.), mají neomezenou platnost.

                                                                                                                                                                                   Co znamená základní kmen?

Základním kmenem (dříve společný základ) začíná specializační vzdělávání (povinná praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, výkony) a jeho absolvování je podmínkou pro vstup do další části specializovaného výcviku. Jeho absolvování umožní snadnější získání dalších specializací se shodným základním kmenem nebo event. změnu specializace, kdy se uzná absolvovaná praxe v rámci základního kmene i pro další specializaci. Výcvik v základním kmeni trvá 24 měsíců a je ukončen zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem nebo testem. Po absolvování kmene lze požádat o vydání certifikátu opravňujícího k výkonu některých činností bez odborného dohledu.

Jak lze získat certifikát o ukončení základního kmene?

Certifikát o ukončení základního kmene vydá LF, u níž je lékař evidován, a to na základě zaslané žádosti o vydání certifikátu (formulář v EZP) a dokladů o splnění všech požadavků na ukončení kmene (povinná praxe, výkony, absolvování kurzu, testu) potvrzených školitelem se specializovanou způsobilostí.

Certifikát o ukončení základního kmene mohou získat i lékaři, kteří složili atestaci I. stupně.

Lze uznat atestaci z interního lékařství I. stupně jako interní základ, i když se obsah praxe liší?

Ano, atestace z interního lékařství I. stupně se rovná internímu základu podle VP 2005 a základního kmene podle VP 2009, i přesto, že v době složení atestace byly odlišné požadavky na povinnou praxi, než jsou nyní v interním základu. Pro VP 2011 je však nutné praxi doplnit.

Nyní jsem neuspěl u atestace. Musím opakovat povinný kurz a písemný test při jejím opakování? Za jakou dobu mohu atestaci opakovat?

Platnost absolvovaných povinných vzdělávacích akcí před atestací (specializační kurzy, stáže) uvedených v příslušném vzdělávacím programu, podle něhož se připravujete k atestaci, je zpravidla 5 let (viz výše). Úspěšně vykonanou praktickou část atestační zkoušky lze uznat, pokud k opakování zkoušky dojde do dvou let. Opakování atestace je možné nejdříve za 1 rok a maximálně s 2 opravnými termíny.

Kde získám informaci o akreditovaných pracovištích, na nichž mám vykonávat praxi podle vzdělávacího programu?

Seznam akreditovaných pracovišť je uveden na webové stránce MZ ČR a průběžně aktualizován.

Jak probíhá uznávání absolvované praxe v jiném oboru specializace nebo v zahraniční?

Praxi již absolvovanou v jiném oboru nebo praxi v zahraniční lze uznat, pokud odpovídají obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat MZ (v případě uznání praxe v zahraničí) nebo LF u které jste registrovaní (uznání praxe v jiném oboru)

viz formuláře EZP - žádosti podle § 5 odst. 8 písm. a) nebo odst. 8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. - uznání odborné praxe v jiném oboru absolvované v ČR / praxe v zahraničí.

Mohu pracovat na zkrácený pracovní úvazek?

Podle zákona č. 95/2004 Sb. § 5, odst. 4 probíhá specializační vzdělávání formou celodenní průpravy na akreditovaném pracovišti v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době nebo rozvolněné průpravy (týká se hlavně doktorandů ve fakultních zařízeních). V případě rozvolněné průpravy nesmí být celková délka, úroveň a kvalita nižší než v případě celodenní průpravy.

Jak získám přihlášku k atestaci?

Přihláška k atestaci pro lékaře a zubní lékaře získáte zde.

Musím k přihlášce k atestaci přiložit průkaz odbornosti (index) a logbook?

Ne. Průkaz odbornosti (index) je nutné přinést s sebou až k atestaci, aby mohla být provedena jeho kontrola a zápis o absolvování zkoušky. S přihláškou k atestaci se posílá pouze kopie těch stránek, kde je zdokumentovaná povinná praxe k atestaci a povinné kurzy.
Logbook se s přihláškou také neposílá. K přihlášce přiložte pouze vyplněnou kopii Vámi podepsaných stránek z logbooku, kde je souhrnný přehled povinné praxe, požadovaných výkonů a vyšetření, včetně zhodnocení školitelem (tabulka). K přihlášce je třeba dodat kopie rozhodnutí, potvrzení o uznání praxe v zahraničí, v jiném oboru a v rámci doktorského studia, pokud o ně lékař žádal.

Delší dobu nevykonávám povolání lékaře, zubního lékaře. Plynou z toho pro mne nějaké důsledky?

Pokud nevykonáváte povolání lékaře, zubního lékaře dobu delší než 5 let, jste povinen se bezodkladně po nástupu do zaměstnání doškolit, a to v rozsahu nejméně 60 pracovních dní na pracovišti pod vedením lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Vedoucí lékař provede zápis o průběhu a ukončení doškolení do průkazu odbornosti (indexu) nebo vydá potvrzení (viz zákon č. 95/2004 Sb. § 6).

Kde požádat o vystavení duplikátu diplomu?

Duplikáty diplomů vyhotovuje IPVZ; duplikáty certifikátů o ukončení kmene či jiných potvrzení vyhotovuje organizace, která je vydala (LF nebo IPVZ).

Je časově vymezeno zkouškové období?

Atestační zkoušky jsou zpravidla stanoveny pro jarní termíny od 1.4. do 30.6. a pro podzimní termíny od 1.10. do 21.12. Přihlášky k atestacím zasílejte minimálně 90 dní před stanoveným termínem. Termíny atestací pro základní obory specializace (kromě všeobecného lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost), které se konají již jen na LF, jsou zveřejněny na http://www.mzcr.cz/ na adresách příslušných fakult (http://www.lf1.cuni.cz/). Termíny atestací na rok 2014 budou zveřejněny do konce ledna.

Co znamená EZP?

V současné době je veškerá evidence v rámci specializačního vzdělávání vedena elektronicky prostřednictvím webové aplikace EZP (Evidence zdravotnických pracovníků – https//ezp.mzcr.cz, http://www.mzcr.cz/). Prostřednictvím této EZP se podávají všechny žádosti, př. zařazení do oboru, uznávání absolvované praxe atd. Pouze přihlášky k atestaci pro lékaře a zubní lékaře (formát A3) mají výjimku a jsou k dispozici jen na odděleních specializačního vzdělávání  všech LF, kde je možné si o ně požádat.

Mohu změnit vzdělávací program ve stejném oboru během přípravy k atestaci?

Ano. Není problém se změnou vzdělávacího programu směrem k později vydaným programům, není třeba se nově zařazovat, ani o tuto změnu žádat. Je však třeba celou přípravu zaměřit na splnění veškerých požadavků daného vzdělávacího programu a v přihlášce k atestační zkoušce zřetelně uvést, podle jakého vzdělávacího programu jste postupovali (2005, 2009, 2011).

Změnil jsem vzdělávací program, musím si zakoupit i nový logbook?

V logboocích zpravidla došlo ke změnám struktury povinné praxe během základního kmene a u nově zřizovaných kmenů ke stanovení požadovaných výkonů. Pokud byly změny jen minimální, není třeba nový logbook a změny lze doplnit do původního logbooku, v ostatních případech je třeba zakoupit nový a vše řádně doplnit.

Jak se mám hlásit na povinné specializační kurzy?

Na našem webu si vyhledáte pod Specializačním vzděláváním Vzdělávací akce adresu na:

Po obdržení přihlášky Vám zašleme pozvánku na kurz s informacemi o zahájení kurzu, platbě účastnického poplatku, programu atd.

Je možno si zajistit i ubytování v hotelu ILF s podmínkou, že uvedete, že jde o kurz naší fakulty.

Jaké jsou platby za specializační vzdělávání?

Za specializační vzdělávání jsou stanoveny tyto poplatky:

 • Zařazování do oboru – platí se pouze za vydání logbooku 200,- Kč, variabilní symbol 9003246500, za vydání průkazu odbornosti se neplatí.
 • Uznání praxe v jiném oboru (v ČR) 200,- Kč, variabilní symbol 9003246502.
 • Absolvování písemného testu 300,- Kč, variabilní symbol 9003246501.
 • Atestační zkouška – teoretická a praktická část 500,- Kč, variabilní symbol je specifický, stanoven pořadím došlé přihlášky. Při 1. opakování se platba zvyšuje na 3500,-Kč, při 2. opakování na 5000,-Kč.
 • Specializační kurzy - zpravidla poplatek 950,-Kč/den, variabilní symbol je specifický, stanoven kódem kurzu a pořadím došlé přihlášky.

                                                                                                                                                                     

Všechny platby s příslušným variabilním symbolem se zasílají na účet 1. LF UK, č. ú. 43-4187780227/0100 u KB a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 a dokládají se výpisem z účtu, stvrzenkou o zaplacení.

Další možnosti získání specializované způsobilosti.

Lékař, zubní lékař, který získal specializaci, odpovídající stávající legislativě, podle dřívějších právních předpisů, získává specializovanou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. (diplom o specializaci, event. osvědčení o specializované způsobilosti).

V ostatních případech může požádat Ministerstvo zdravotnictví o přiznání specializované způsobilosti za předpokladu doložení požadovaných dokumentů (diplomy, licence) a dokladů o absolvované praxi dle § 44 uvedeného zákona, zejména:

 • na základě § 44, odst. 1, věta 1. - 5. doplněním nebo doložením absolvované odborné praxe podle vzdělávacího programu, včetně doložení požadovaných výkonů, do 5 let od účinnosti zákona (tj. do 2. dubna 2009); jedná se o 18 dříve získaných specializačních oborů; žádost o přiznání specializované způsobilosti spolu s doklady o praxi a výkonech se podává na odbor vzdělávání a vědy MZ (formulář v EZP); žádost lze podat i po tomto termínu
 • na základě § 44, odst. 1, věty 6. bez doplnění praxe, po předložení specializace I. stupně a licence ČLK vydané před 17.4.2004; jedná se rovněž o 18 dříve základních oborů; žádost se podává rovněž na MZ (formulář v EZP)
 • na základě zákona č. 346/2011 Sb., čl. II odst. 4 (v oboru urgentní medicína), odst. 5 (v oboru posudkové lékařství), čl. 6 (v jiném oboru) a odst. 7 (v oboru klinická stomatologie), (formulář v EZP). 

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 23752 poslední aktualizace: ehall, 02.06.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít