1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nová soutěž - Interní grantová schémata na UK – program START

Nová soutěž
Interní grantová schémata na UK – program START
Program START je součástí projektu operačního programu s názvem: „Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK“,(reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073).
Cílem programu je podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech praktického uplatnění soft skills.

 

■ Program prioritně podporuje dvou a vícečlenné řešitelské týmy. 1. LF bude upřednostňovat 3-5 členné týmy. Na složení těchto týmů se může podílet více pracovišť.

 

Technické provedení soutěže se řídí celouniverzitními zásadami (Opatření rektora č. 19/2020) - viz.

https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_19.pdf

 

■ Pravidla operačních programů vyžadují absolvování odborných seminářů, na kterých budou uchazeči proškoleni; na 1. LF UK proběhne:

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE O GRANT START

dne 8. září 2020 od 9:00 hod. do 15:00 hod. ve Velké zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK

(č.m. 2.111)

TERMÍNY PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
od 15. září 2020 od 12:00 hod. - do 30. října 2020 do 12 hod.

 

KONTAKTNÍ OSOBY
Alena Veisová – 22496 4157
Jitka Chocová – 22496 4412
Markéta Plantagie Dvořáková – 22496 4396
Bc. Kristýna Matějková, DiS. – 22496 4264

ZÁKLADNÍ INFORMACE
- Soutěž je určena pouze doktorandům, projekt si na UK budou moci podat pouze studenti v řádné době studia (není rozlišována prezenční či kombinovaná forma studia).
- Soutěž bude administrována v IS Věda, dostupné na:
https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword
- Projekty jsou vypisovány na období 24 měsíců; jejich realizace proběhne od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023 (v případě nutnosti je připraveno vyhlášení dalšího kola soutěže na přelomu roku 2020/2021).
- Každý návrh bude posuzován dvěma externími hodnotiteli a následně komisí zpravodajů jmenovanou rektorem UK.
- Návrh projektu se podává pouze v anglickém jazyce.
- Před vlastním podáním návrhů musí být vzhledem k podmínkám programu proveden vzdělávací program pro uchazeče – 6 hodin prezenční forma, 18 hodin konzultace a samostudium. Ke každé části školení bude vydáváno potvrzení o provedení školení, které se bude dokládat řídícímu orgánu.
- Každý řešitelský tým má svého mentora, který poskytuje metodickou a odbornou podporu. Jeho aktivní účast při řešení grantu jepovinná - každý měsíc elektronicky potvrzuje zprávu o činnosti řešitelského týmu, v závěrečné zprávě zhodnotí a posoudí celkovou realizaci projektu, mentor je držitelem titulu Ph.D., Th.D., CSc., DrSc. nebo titulu jim na roveň postaveného; mentor není řešitelem, ani vedoucím projektu.
- Projekt musí mít výstupy: např. odborné články/publikace, aktivní účast na odborné konferenci, účast na stáži

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ROZPOČTU:
- osobní náklady/stipendijní náklady pro studenty,
- odměna pro mentora (včetně všech odvodů),
- cestovní náklady – stáž, popř. krátkodobé cesty v tuzemsku i zahraničí,
- náklady na vzdělávání – poplatky za účastníka vzdělávacího programu,
- náklady na neinvestiční vybavení, materiál, služby apod.,
- režijní náklady fakulty
Rozpočet jednotlivých projektů se řídí tzv. „jednotkami“:
celkový objem finančních prostředků na projekt tvoří násobky jednotkového nákladu na pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,1 za měsíc.
Hodnota jednotky je 7 986,- Kč z níž:
4 700,00 Kč je určeno na personální náklady řešitele,
1 597,20 Kč na režijní náklady fakulty, přístup do vědeckých databází
1 688,80 Kč na ostatní náklady (cestovní náklady, náklady na vzdělávání, náklady na neinvestiční vybavení).

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE
Projekt není možné udělit na téma identické s tématem disertační práce hlavního řešitele ani dalších členů týmu.

  • Řešitelský tým je tvořen studenty doktorského studia, a to ve složení hlavní řešitel a až 4 další řešitelé.

  • Všichni řešitelé musí být studenty UK v doktorském studiu po celou dobu svého zapojení do projektu, v době podání žádosti musí být ve standardní době studia.

  • Hlavní řešitel s afiliací k fakultě musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající 0,5 úvazku, další řešitelé 0,1 – 0,5 úvazku.

  • Řešitel s pracovní kapacitou 0,3 a vyšší musí během realizace projektu absolvovat vzdělávací nebo výzkumné aktivity v zahraničí (země EU i mimo EU, např. pracovní stáž, letní škola, výzkumný nebo vzdělávací pobyt) v minimální souhrnné délce 3 měsíce (lze rozložit na více pobytů v minimální délce 3 týdny jeden pobyt – např. 4x3 týdny, nebo 3 týdny + 9 týdnů apod.

  • Každý měsíc každý řešitel týmu zpracovává elektronicky měsíční zprávu do 14. dne následujícího měsíce (shrnutí práce a popis činností v daném měsíci, plán činností na další měsíc). 
                                                                                       prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
                                                                 proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální studium

Hodnocení: spravovat