1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu

Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna
zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného
příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2
Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z
pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení
se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti
onemocnění způsobenému tímto koronavirem, popřípadě z důvodu nezbytnosti doprovodu
rodinného příslušníka k očkování, Ministerstvo práce a sociálních věcí
doporučuje následující postup:
I.
1. Ve všech výše uvedených případech se za splnění podmínek stanovených
právním předpisem jedná o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci,
a to bez ohledu na to, zda se zaměstnanec podrobil testování nebo
očkování dobrovolně nebo v souvislosti s výkonem práce.
2. Podle právního názoru ministerstva lze situaci, kdy se zaměstnanec
podrobí provedení antigenního nebo PCR testu nebo očkování, posoudit jako
ošetření podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví
okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (dále jen
„nařízení vlády“). Rovněž také doprovod jiné osoby k provedení očkování, je-li
nezbytný, lze podřadit pod bod 8 téže přílohy k nařízení vlády.
3. V případě, že se zaměstnanec podrobil očkování v souvislosti s
výkonem práce, lze v této situaci postupovat podle bodu 2 přílohy k nařízení
vlády.
4. Situace uvedené v bodech II. až IV. tohoto doporučení představují
jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
5. Zaměstnanci přísluší po dobu těchto překážek v práci pracovní volno,
popřípadě pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu za podmínek
uvedených v příslušných bodech přílohy k nařízení vlády.
II.
Podrobení se antigennímu nebo PCR testu ke zjištění pozitivity na
COVID-19 nebo očkování proti onemocnění COVID-19
Podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády:
a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně
nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení,
které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec
zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou
zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření
nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším
zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada
mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).
III.
Očkování zaměstnance proti COVID-19 v souvislosti s výkonem práce
Podle bodu 2 přílohy k nařízení vlády:
Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se
podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s
výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Podle § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce:
Zaměstnavatel je v tomto případě povinen nahradit zaměstnanci případnou
ztrátu na výdělku, a to ve výši jeho průměrného výdělku.

IV.

Doprovod k provedení očkování proti onemocnění COVID-19
Podle bodu 8 písm. a) přílohy k nařízení vlády:
Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického
zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem
stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z
rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li
doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo
dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec
nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo
platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
Pro účely tohoto bodu se rodinnými příslušníky rozumí fyzické osoby
uvedené v bodě 7 přílohy k nařízení vlády.
V.
Povinnosti zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci
Zaměstnanec má v souvislosti s překážkami v práci na jeho straně
povinnosti vůči zaměstnavateli stanovené v § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat
zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit
zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez
zbytečného průtahu. Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke
splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny
poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

*****

 

Hodnocení: spravovat