1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nabídka témat PhD. studia - Vyhledávání léčiv a látek zpomalujících stárnutí

Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM), Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

školitel Jiří Voller, PhD.

Cílem projektů je najít potencionální nová léčiva, ale i objasnit fungování signálních drah. Testovány budou nejen nové deriváty, ale také knihovny známých bioaktivních látek a to jak modulátorů různých buněčných procesů/signálních drah (probes, tool compounds), tak látek, které se dostaly do klinického zkoušení (repurposing libraries). Nejprve se zoptimalizují metody/modely a ty se pak upraví pro vysokoformátový skríning. Ambicí je otestovat řádově desítky tisíc látek člověk zoptimalizuje, robot otestuje. Významnou částí všech projektů bude automatická mikroskopie. U vybraných látek se pokusíme zjistit mechanismus účinku.

1. Vyhledávání látek s pozitivním efektem na odolnost ke stresu a délku života modelových organizmů. Látky budou testovány na Caenorhabditis elegans a kvasince. Aktivní budou studovány podrobněji z hlediska mechanismu účinku. Pokud mechanismus bude relevantní i pro lidské buňky, tak se látky otestují také na nich (například v modelech neurodegenerace).

2. Vyhledávání látek pro terapii onemocnění způsobených chybným sestřihem premRNA. Jednak by šlo o vysokoformátovou PCR, jednak o automatickou mikroskopii reportérových linií nesoucích konstrukty, které poskytují GFP nebo RFP značený produkt v závislosti na sestřižení transkriptu. Modelová onemocnění zahrnují cystickou fibrózu a familiání dysautonomii. Aktivní látky budou testovány i v dalších systémech.

3. Vyhledávání látek pro terapii mitochondriálních a metabolických onemocnění. Sledovány budou klasické paramery jako je mitochondriální masa, spotřeba kyslíku, mitochondriální potenciál, produkce radikálů, a redoxní rovnováha. Modelovým onemocněním bude Friedreichova ataxie, kde bude sledován i vliv na expresi frataxinu a metabolismus železa. Dále bude hodnocen vliv látek na diferenciaci adipocytů a lipogenezi. 

Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

školitel prof. Miroslav Strnad, konzultant Jiří Voller, PhD.

Studium vlivu fytohormonů na stres a stárnutí

Půjde jednak o studium mechanismu účinku látek používaných v kosmetice (včetně látek vyvinutých v naší laboratoři jako je Pyratine6), jednak o vyhledávání nových látek pro použití v dermatologii. Proteomické a mikroskopické metody budou prováděny ve spolupráci s ÚMTM.

Kontakt: jirivoller@gmail.com 


 

Hodnocení: spravovat