1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

MZČR - vyhlášení veřejné soutěže - Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR.

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání:

Příloha ISVP

Další informace

Povolení či ohlášení SÚKL

4.11.2021 12:00

ANO

PDF scan čestného prohlášení SÚKL

Vzor formuláře v příloze

Etická komise

4.11.2021 12:00

ANO

PDF scan informovaného souhlasu

PDF souhlasu etické komise

Práce se zvířaty

4.11.2021 12:00

ANO

PDF oprávnění k používání pokusných zvířat

Návrh smlouvy o spolupráci

ANO

PDF návrhu smlouvy o spolupráci (viz příloha)

GMO

ANO

Pokud budete pracovat s GMO

PDF oprávnění k používání geneticky modifikovaných organismů a produktů

Odevzdání finální verze přihlášky

15.11.2021 12:00

Souhlas přednosty dle opatření 11/2021

15.11.2021 12:00

NE

Žádost o podání projektu (viz příloha)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž na léta 2022-2023.
Vyhlášení soutěže, zadávací dokumentace a formuláře jsou umístěny na internetové adrese Ministerstva zdravotnictví:

http://azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2022-2023-podprogram

Návrhy grantových projektů musí být zpracovány dle Zadávací dokumentace Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči ČR.
Způsob podávání žádostí o udělení grantu – pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek na předepsaných formulářích. Pro tuto soutěž nebude využita aplikace ISVP.
Žádosti o udělení grantu ve formátu PDF odešlete až po odsouhlasení referentovi Grantového oddělení na jeho emailovou adresu nejpozději

do 15. 11. 2021 do 12:00 hod.

Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Správnost údajů ekonomické části projektu je nutno konzultovat s pí Romanou Jirákovou (tel. 224 964 137, pondělí, středa, pátek) nebo pí. Klárou Rychnovskou (tel. 224 964 357) a nebo pí. Markétou Dvořákovou (tel. 224 964 396).
Správnost mzdových finančních prostředků konzultujte s pí Ivou Sekulovou, Personální oddělení (tel. 224 964 341).
Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky.

INFORMACE
Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni.Tzn., kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky. Formulář potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.
Vyplněný formulář Žádost o podání projektu odevzdejte na grantové oddělení p. Martinu Justovi v termínu pro odevzdání kompletní žádosti.

PRÁCE SE ZVÍŘATY
Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, je třeba vyplnit přiložený Formulář projektu pokusu pro předběžné projednání a předat ho elektronicky na Grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160) nejpozději do 4.11. 2021 do 12:00 hod.
Schválený kompletní projekt pokusů se předkládá následně pouze u přijatých grantů před uzavřením smlouvy s ministerstvem zdravotnictví.
V případě nejasností se spojte s Mgr. Viktorem Sýkorou, předsedou odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty (tel: 224 965 880).
Postup plánování finančních prostředků pro přihlášky: Finanční prostředky plánujte ve výši vypočtených nákladů dle výše uvedeného formuláře. Finanční prostředky plánujte do položky služby.
V případě práce se zvířaty je povinnou přílohou scan platného oprávnění k používání pokusných zvířat – viz příloha tohoto vyhlášení.

ETICKÁ KOMISE
Pokud grantový projekt zahrnuje jakékoliv klinické zkoušky, je třeba přiložit ke grantové přihlášce vyjádření „Etické komise“ uchazeče nebo organizace spolunavrhovatele, včetně event. „Informovaného souhlasu“ v souladu se zákonem. K vyjádření „Etické komise“ je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na http://www.lf1.cuni.cz/formular-ek-vfn
Vyplněný formulář ve 2 vyhotoveních, v 1 vyhotovení: popis projektu, informace pro pacienta, informovaný souhlas, souhlas přednosty s prováděním výzkumu na pracovišti, přiložený formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a podepsaný životopis odevzdejte nejpozději 4.11. 2021 do 12:00 hod. na grantové oddělení p. Martinu Justovi (mjust@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 160).

POVOLENÍ ČI OHLÁŠENÍ SÚKL
Nedílnou součástí žádosti je přiložený dokument upravující vztah projektu k SÚKL, který podepisuje navrhovatel a následně děkan fakulty. Originál podepsaného dokladu předejte na grantové oddělení nejpozději 4. 11. 2021 do 12:00 hod., které zajistí podpisy děkana a následně zašle emailem scan tohoto dokumentu v pdf, který je nutno přiložit k žádosti.

GMO
Pokud se grantový projekt zabývá nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, je třeba
Přiložit scan oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento dokument je v příloze tohoto vyhlášení.
Při podávání žádostí, musí být v případě zdravotnických výkonů souvisejících s řešením grantového projektu jako spoluřešitel zahrnuto zdravotnické zařízení.
Vzor návrhu smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky je součástí tohoto vyhlášení – je nutno připojit jako pdf k žádosti.

                                                                                                   doc. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                  proděkanka pro grantovou problematiku                

Poznámka: Čestná prohlášení - Prokázání způsobilosti
- K návrhu rozpočtových pravidel
- O způsobilostí
podává RUK hromadně za celou univerzitu.


Hodnocení: spravovat