1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

MŠMT - Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUAUS23 (Bilaterární projekty ČR–USA)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program INTER-EXCELLENCE II, podprogram INTER-ACTION LUAUS23.

Zadávací dokumentace nezbytná pro zpracování a podání návrhu projektu je spolu s dalšími dokumenty k LUAUS23 dostupná na adrese:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-4

Správnost údajů ekonomické části projektu a údaje pro aplikaci ISIX konzultujte s pí. Markétou Dvořákovou (tel. 224 964 396). Správnost mzdových finančních prostředků Vám potvrdí Mgr. Dagmar Němcová, Personální a mzdové oddělení (tel. 224 964 306).

Povinnými přílohami projektu jsou
- čestné prohlášení podepsané rektorkou – zajistí grantové oddělení
- CV řešitele, eventuálně klíčových osob
- dokument o spolupráci se zahraničním partnerem (Letter of Intent)

Z důvodu zajištění podpisu statutárním orgánem zašlete vygenerovaný návrh projektu včetně podpisové strany žádosti k rukám pí. Dvořákové (mdvor@lf1.cuni.cz ) nebo p. Justa (mjust@lf1.cuni.cz)

                               nejpozději do18.7.2022

 

V případě spoluuchazeče je nutné ve stejném termínu dodat grantovému oddělení též podpisovou stranu žádosti již podepsanou statutárním orgánem dalšího účastníka projektu.

Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Nepřímé náklady jsou stanoveny na max. 25 % z ročních způsobilých nákladů projektu. Ze základu pro výpočet se odečítají subdodávky a příspěvky poskytnuté třetími stranami.

Zdůvodnění režií do textu žádosti:
Jsou určeny dle fakultních údajů za předchozí období a zahrnují zejména spotřebu elektřiny, otopu, vodného a stočného, dále pak služby a administrativní režii.

Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu Opatření děkana č. 11/2021 – Podávání žádostí o projekty na adrese www.lf1.cuni.cz/opatreni. Tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana. Formulář „Vnitřní žádost o projekt“ potřebný pro vyplnění je přílohou tohoto vyhlášení.

Vyplněný formulář „Vnitřní žádost o projekt“ s podpisem přednosty ústavu/kliniky odevzdejte na grantové oddělení p. Martinu Justovi v termínu do 18.7.2022 do 12:00 hod.

Konzultace k správnosti ekonomických a mzdových částí projektu je podmínkou k podání kompletní přihlášky, její termín je proto třeba vzájemně domluvit s odpovědnými pracovníky grantového odd. děkanátu.

Pokud je součástí projektu práce se zvířaty, nebo jakékoliv klinické zkoušky, dokládá se vyjádření odborné nebo etické komise až po přijetí projektu, před podpisem smlouvy s MŠMT.

                                                                                                           prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                          proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat