1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 20. zasedání kolegia děkana dne 23. 7. 2019

 

Zápis 20. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v úterý dne 23. 7. 2019 od 13:00 hod.

v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

Jan Bartoška – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

Omluveni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia


P R O G R A M

20. zasedání kolegia děkana, které se konalo v úterý

dne 23. 7. 2019 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 19. zasedání kolegia děkana, které se konalo v úterý dne 24. 6. 2019 od 13.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) RůznéAd 1.

Proděkanka prof. Kolářová informovala o setkání zástupců lékařských fakult, které mají své zastoupení v DSP Biomedicína. Zástupci hovořili o kritériích bonifikace studentů a možnostech odměňování předsedů oborových rad. Doc. Živný uvedl, že se zástupci LF shodli na honorování oponentských posudků. Závěry ze schůzky měly neoficiální charakter. Děkan prof. Šedo požádal, aby prof. Kolářová v reakci na zápis ze schůzky vyjádřila stanovisko 1. LF UK, která podporuje úpravu odměňování předsedů oborových rad a předpokládá svůj podíl na finančních nákladech dle počtu studentů DPS.


Děkan prof. Šedo konstatoval, že pro akademický rok 2019/2020 je do prvního ročníku zapsáno dostatečné množství studentů.


Děkan prof. Šedo se dotázal na situaci habilitačního řízení pro obor otorinolaryngologie. Prof. Betka informoval o konzultacích na RUK a návrhu rektora UK prof. Zimy, který doporučil přijmout dalšího člena habilitační komise, působícího mimo UK. Prof. Betka navrhl jako oponenta prof. Ivo Stárka z MU Brno. KD návrh schválilo. Habilitační řízení doplněné o dalšího člena komise proběhne na nejbližší Vědecké radě 1. LF UK.


Proděkan doc. Klener sdělil, že členové Vědecké rady, kteří měli za uplynulý ak. rok na VR menší než 50% účast, byli vyzváni, aby se vyjádřili, zda budou v členství nadále pokračovat. Část členů svou činnost ukončí. Apel na včasnou docházku do VR, zejména s ohledem na její usnášeníschopnost, bude každoročně opakován.


Děkan prof. Šedo vyjádřil politování nad tím, že se mu ze strany iniciátorů hodnocení výuky absolventy nedostalo odpovědi na zaslaný dopis a komunikace nad hodnocenými oblastmi nebyla navázána. Děkan prof. Šedo konstatoval, že hodnocení takto působí jako anonym.


Zápis z 19. zasedání KD schválilo.


Ad 2. Různé

P. Klusáková z odd. komunikace představila nabídku na zapojení a prezentace 1. LF UK zahraničním zájemcům o studium na portálu Czech Universities, ekvivalentu portálu Vysokeskoly.cz. Jak uvedl proděkan prof. Sedmera, taková propagace v zahraničí není pro 1. LF UK vhodná, protože selektivně nevybírá kvalitní zájemce o studium, tak jak to dokáží zahraniční studijní agenti, s nimiž má 1. LF UK zavedenu stabilní spolupráci.


Tajemnice Ing. Soubustová v souvislosti s počtem zapsaných studentů dle Prohlášení UK o navýšení kapacity lékařských fakult ze dne 12. 11. 2018 uvedla upřesnění ze strany MŠMT, které 1. LF UK potvrdilo, že „je rozhodující počet studentů, zapsaných ke studiu do prvního ročníku programu M5103 v českém jazyce, pouze s vyloučením studentů s jiným zdrojem financování a studentů na krátkodobých studijních pobytech. Skutečnost jakýchkoliv případných předchozích studií (ať už úspěšných nebo neúspěšných) zapsaného studenta nemá na tento údaj vliv“.


Děkan prof. Šedo představil návrh, aby si 1. LF UK připravila dokument definující duševní vlastnictví zaměstnance ve vztahu k fakultě.


Tajemnice Ing. Soubustová informovala KD o vzniku tzv. Relokačního centra, které by mělo zaručovat komfort pro přijíždějící zahraniční pracovníky i studenty. Ing. Mikula projekt blíže představil. 1. LF UK se k projektu staví rezervovaně. 


Proděkan prof. Foltán informoval, že vznikl dokument, který zamezí focení a natáčení personálu na pedostomatologii rodiči ošetřovaných dětí. Materiál vznikl na právním oddělení fakulty.


KD projednalo nabídku na Joint Degree programy (Double nebo Multiple Degree výuka). Prorektor prof. Škrha uvedl, že tento výukový přístup není pro medicínu vhodný a nevyužívá se pro její výuku ani ve světě.


Prof. Škrha informoval KD o vývoji v oblasti specializačního vzdělávání (zejména zkoušek po kmeni), které bylo předmětem jeho jednání s ministrem zdravotnictví Vojtěchem. Prof. Škrha uvedl, že by mohl vyvstat požadavek na zkoušení lékařů již v listopadu 2019 a ze strany lékařů přichází požadavek na prakticky orientované zkoušky po kmeni (těch je 18) a zveřejnění otázek k nim. Prof. Škrha tlumočil přání MZ, aby se celá agenda zkoušení po kmeni přesunula z MZ na lékařské fakulty. Také veškeré teoretické kurzy pro specializační vzdělávání by měly být v gesci jednotlivých fakult.


Proděkanka prof. Kolářová a proděkan doc. Klener informovali o výzvě MŠMT k ceně Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).


Proděkanka prof. Kolářová informovala o MBPhD. programu, kam se zatím přihlásila jen jedna studentka. 1. LF UK podpoří, aby vyhlašovatel – VFN ještě prodloužila termín přihlášek nebo zopakovala vyhlášení výzvy.


Tajemnice Ing. Soubustová informovala KD, že přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 se posunulo a bude se konat dříve. Přijímací řízení pro obor Všeobecné lékařství a Zubní lékařství bude dne 16. 6. 2020, pro nelékařské obory dne 12. 6. 2020 a náhradní termín proběhne 26. 6. 2020.


Tajemnice Ing. Soubustová sdělila, že 1. LF UK bude vykazovat nízkou toleranci k jízdám zaměstnanců na letiště taxíkem nebo svým vozem zaparkovaným na parkovišti v průběhu běžného dne.


Tajemnice Ing. Soubustová informovala, že na základě požadavků zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., budou upraveny finanční limity pro hotely. KD doporučilo zvážit možnost, že by v případě kongresu akademici využívali tří nebo max. čtyřhvězdičkové hotely, které jsou doporučovány organizátorem kongresu. Tajemnice Ing. Soubustová také připomněla, že cestovní příkaz musí být k administraci dodán do 5 až 10 dnů po ukončení služební cesty.


Proděkan prof. Sedmera uvedl, že k dnešnímu dni je do prvního ročníku přijato 216 zahraničních studentů všeobecného a zubního lékařství do Anglické paralelky. Jak dodal, celkem 74 zahraničních studentů letos řádně promovalo. Prof. Sedmera pracuje na analýze úspěšnosti studentů. KD se shodlo, že poplatek za ověření titulů o středoškolském vzdělávání se pro ak. rok 2019/2020 odpouští. Probíhá ověření reakreditace v USA.


Proděkan doc. Klener informoval o vyhlášení Ceny ministryně MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Proděkan doc. Klener sdělil, že byly nominovány dvě publikace na společnou cenu časopisu Folia Biologica a 1. LF UK. Publikace budou postoupeny na Vědeckou radu 1. LF UK.


Příští zasedání kolegia děkana proběhne 2. 9. 2019 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3.


V Praze dne 25. 7. 2019
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace 1. LF UK

Hodnocení: spravovat