1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 18. zasedání KD dne 11. 6. 2019

Zápis 18. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v úterý dne 11. 6. 2019 od 13:00 hod.

v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

Omluveni:

 prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana – zastoupen členkou AS MUDr. Hanou DittrichovouP R O G R A M

18. zasedání kolegia děkana, které se konalo v úterý

dne 11. 6. 2019 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze 17. zasedání kolegia děkana, které se konalo

dne 27. 5. 2019 od 13.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Termíny KD září 2019 – červen 2020

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3) Centrum pro experimentální biomodely

Mgr. Viktor Sýkora

4) Spin off

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

5) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

6) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

7) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

8) Návrh na udělení titulů doktor honoris causa prof. Tom Babor

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

9) Různé


Ad 1.

K zavedení elektronických voleb na 1. LF UK má KD na základě právní a IT analýzy zatím rezervovaný přístup. MUDr. Vejražka uvedl, že existuje riziko narušení systému. Stanovisko KD bude diskutováno s Akademickým senátem.

O získání vyřazeného sanitního vozu pro účely simulační výuky proděkan prof. Kittnar pravidelně komunikuje s vedením ZZS HMP.

Proděkan doc. Klener uvedl, že výběr 24 výstupů k hodnocení vědy (tzv. žolíky) bude proveden vždy pro celé pětileté období.

Roli garanta celoživotního vzdělávání na 1. LF UK přijala prof. Topinková, tato informace byla postoupena RUK.

Noví členové Disciplinární komise budou voleni na příštím zasedání Akademického senátu.

KD zápis 17. zasedání schválilo.Ad. 2.

Děkan prof. Šedo představil termíny zasedání KD pro příští akademický rok (termíny jsou uvedeny v příloze zápisu).


Ad 3.

Mgr. Viktor Sýkora představil činnost Centra pro experimentální biomodely – zdravotní stav zvířat je v pořádku, díky odděleným výběhům. Personální obsazení je funkce schopné. Centrum získalo akreditaci na dalších pět let. Byla jmenována nová etická komise pro zvířata, nově bude hodnotit také experimentátory. Ekonomická situace je vyrovnaná. Centrum využívá svou akreditaci k pořádání univerzálního kurzu pro práci se zvířaty v angličtině. Děkan prof. Šedo vyzdvihl finanční stabilitu centra. Ad 4.
Doc. Karel Hána informoval o činnosti Spin off, kde byl v současnosti úspěšně realizován projekt Telemedicínský systém pro zvýšení osobní bezpečnosti při přepravě biovaku, stále probíhá projekt Telemedicínský systém pro podporu léčby hypertenze a další. Byla založena sekce Telemedicíny při Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP. Spin off nabízí servis pro 1. LF UK v oblasti výzkumu a vývoje experimentální přístrojové techniky, software a zpracování dat. Ad 5.

MUDr. Vejražka referoval o PR činnosti. Poděkoval za Muzejní noc a Jedničku na zkoušku všem, kteří se zúčastnili. Workshopy, které odd. komunikace (OK) pro středoškoláky pořádá, prošlo více než 30 kurzů po cca 20 studentech, s velmi dobrou odezvou. Probíhá příprava plesu a příprava na setkání lékařských fakult a připravuje se řada dalších akcí.

V souvislosti s organizací setkání LF ČR tajemnice Ing. Soubustová požádala garanty sekcí, aby se spojili se svými protějšky z ostatních fakult a požádali je o témata k diskuzi v jednotlivých skupinách.


Ad 6.

MUDr. Vejražka hovořil o situaci v E-learningu. Video přednášky jsou upgradovány. Licenční poplatky nákladově přešly od 1. LF UK pod UK. Video server pro uložení videí je přísně zabezpečen a díky tomu slouží i k uložení klinicky citlivých videí. Video licenci nově hradí UK. Wikiskripta aktualizují vzhled.Ad 7.
Proděkan doc. Klener představil komise a jmenovací řízení ke jmenování profesorem doc. Zacharova pro obor pracovní lékařství, jmenovací řízení ke jmenování profesorem doc. Jana Martínka pro obor vnitřní nemoci a jmenovací řízení ke jmenování profesorem pro doc. Soukupa pro obor urologie. KD návrhy přijalo.


Ad 8.

Proděkan prof. Miovský přednesl návrh na udělení vědecké hodnosti doctor honoris causa pro prof. Thomase Babora z Univerzity v Connectitutu pro obor lékařských věd. KD návrh přijalo.


Ad 9.

Děkan prof. Šedo poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Muzejní noci – zaměstnancům Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Anatomického ústavu, Stomatologické kliniky a OK... Dále poděkoval všem účastníkům za přípravu Jedničky na zkoušku a prof. Smetanovi a Anatomickému ústavu za proškolení lékařů ZZS HMP.


Proděkan prof. Hanuš požádal KD o přisedání na státnicích na pediatrii dne 3. a 22. 7. na KDDL, přisedat bude prof. Betka a doc. Vokurka.


Děkan prof. Šedo informoval o připravované revizi systému bezpečnosti práce na 1. LF UK.


KD přijalo znění Podmínek pro udělování mimořádného sportovního stipendia za sportovní reprezentaci 1. LF UK vytvořené dr. Marconěm. Informace bude zveřejněna na webu, FB a v časopise Jednička. Ve stejném rozsahu budou zveřejněny podmínky udělení stipendií za edukativní studentské aktivity vytvořené proděkanem prof. Kittnarem.
Zodpovědnost: P. Klusáková


Tajemnice Ing. Soubustová informovala, že plnění požadavků zaměstnanců 1. LF UK v budovách VFN je nyní kvůli výměně technické náměstka VFN pozastaveno.


Proděkanka prof. Dušková připomněla, že příští týden proběhnou přijímací řízení. MUDr. Vejražka uvedl, že se pro letošní přijímací řízení měnil vzhled a tisk testů, pro letošní rok se zavedlo unikátní číslo každého zadání, aby nebylo možné opisovat. Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že přípravy nových tisků testů neproběhly v souladu s danými požadavky.


Proděkan doc. Živný informoval KD, že byly uzavřeny žádosti studentů o cenu za nejlepší publikaci, bylo vybráno deset nejlepších, o konečný výběr nejlepších prací požádal vybrané členy KD.


Proděkan doc. Živný uvedl, že budou na webu a na obrazovkách v areálu 1. LF UK obnovena pravidelná avíza Ph.D. obhajob.


Proděkan prof. Sedmera uvedl, že v příštím týdnu proběhne přijímací řízení do anglické paralelky (AP). Opětovně navrhuje, aby byla prověřena možnost placení školného v AP dříve, než student fakticky zahájí studium.


Proděkan prof. Hanuš informoval o pokračujícím jednání nad výukou interny. Výuka propedeutiky by mohla extendovat v Nemocnici Na Bulovce, propojení výuky v IKEM fungují.


Proděkan prof. Hanuš informoval o problematice a nepřehledné situaci při uznávání zahraničních diplomů.


Proděkan prof. Foltán připomněl pozvání na odhalení pamětní desky Jiřího Jesenského dne 18. 6. 2019 od 14.00 hod. v prostorách výukových sálů Stomatologické kliniky.


Proděkan doc. Klener apeloval na dochvilnost docházky na Vědeckou radu.


Příští zasedání KD proběhne 24. 6. 2019 ve 13.00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.


V Praze dne 12. 6. 2019
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat